”Kun ei ole varaa lähteä mihinkään” – maksuvaikeudet ja taloudelliset ongelmat nuorten arkielämän rajoittajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122163
Title: ”Kun ei ole varaa lähteä mihinkään” – maksuvaikeudet ja taloudelliset ongelmat nuorten arkielämän rajoittajana
Author: Roininen, Mona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122163
http://hdl.handle.net/10138/329843
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Research
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
Specialisation: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Nuorten maksuvaikeuksien on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin, minkä vuoksi nuorten rahankäyttöön liittyviä yksityiskohtia on tärkeää tutkia. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin, miten nuoret muuttavat kulutuskäyttäytymistään kokiessaan maksuvaikeuksia tai taloudellisia ongelmia ja mitä arkielämän ongelmia ja seurannaisvaikutuksia maksuvaikeudet aiheuttavat nuorille, ja eroavatko kulutuskäyttäytyminen ja arkielämän ongelmat eri aikuisuuden vaiheessa olevien nuorten ryhmissä tai eri sukupuolten välillä. Tutkielma kytkeytyy osaksi sosiaalista, kulttuurista ja ulkonäön pääomaa käsittelevää sosiologista tutkimusta ja päätutkimuskysymyksenä tutkielmassa tarkasteltiin, miten maksuvaikeudet ja taloudelliset ongelmat ilmenevät nuorten arkielämässä tarkasteltaessa sosiaalista, kulttuurista ja ulkonäön pääomaa. Maksuvaikeudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa koettua ongelmaa lainan tai muun velan maksamisessa eräpäivään mennessä. Aineistona tutkielmassa käytettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttamaa ja verkossa kerättyä Nuoret ja velka -kyselytutkimuksen vastauksia vuodelta 2015. Aineiston määrällistä tietoa analysoitiin tarkastelemalla suoria jakaumia ja ristiintaulukoimalla. Aineiston laadullisia avovastauksia analysoitiin sisällönanalyysilla luokittelemalla aineistoa tiettyjen aihetunnisteiden avulla. Tutkielman perusteella maksuvaikeudet ja taloudelliset ongelmat ilmenivät nuorten arkielämässä kulutuksen muutoksina useilla osa-alueilla ja erilaisina arkielämän ongelmina. Myös aiemmissa tutkimuksissa maksuvaikeuksien on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmiin, jotka havaittiin myös tässä tutkielmassa maksuvaikeuksien seurannaisvaikutuksina. Kulutusmuutoksien osalta tilastollisesti merkitsevä ero orastavan aikuisuuden vaiheessa olevien nuorten ja nuorten aikuisten välillä ilmeni vapaa-ajan kulutuksessa (p-arvo < 0,001) ja asumiseen kuluttamisessa (p-arvo = 0,021) – nuoret aikuiset vähensivät kulutustaan orastavan aikuisuuden ikäryhmää enemmän. Sukupuolten välillä eroa kulutusmuutoksissa ilmeni tilastollisesti merkitsevästi ulkonäköön liittyvien kulutustuotteiden osalta: esimerkiksi naiset vähensivät miehiä yleisemmin kulutusta vaatteisiin ja jalkineisiin (p-arvo < 0,001). Orastavan aikuisuuden vaiheessa olevien nuorten ja nuorten aikuisten välillä ei ilmennyt eroa maksuvaikeuksien aiheuttamissa arkielämän ongelmissa. Naiset kokivat miehiä yleisemmin maksuvaikeuksien aiheuttavan erilaisia arkielämän ongelmia, etenkin häpeän osalta ero oli suurta ja sukupuolten välinen ero oli 27 prosenttiyksikköä. Kulutuksen muutokset ja arkielämän ongelmat ilmenivät nuorilla pääomien osalta etenkin sosiaalisen ja ulkonäön pääomien kartuttamisessa ja ylläpidossa, kuten ongelmina ihmissuhteissa ja mahdollisuuksissa kuluttaa vaatteisiin ja kauneuspalveluihin. Tutkielma tuo esiin nuorten omia kokemuksia liittyen maksuvaikeuksiin ja saatuja tuloksia voidaan hyödyntää perusteltaessa tarvetta nuorten taloudellisen osaamisen kehittämiseen. Jatkotutkimus nuorten maksuvaikeuksista on edelleen aiheellista etenkin laadullisin menetelmin tehtävän tutkimuksen osalta.
Subject: nuorten maksuvaikeudet
nuorten taloudelliset ongelmat
nuorten arkielämän ongelmat
orastava aikuisuus
nuoret aikuiset
sosiaalinen pääoma
kulttuurinen pääoma
ulkonäön pääoma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record