The homeless others and us : a critical discourse analysis of online news articles in three British newspapers on people experiencing street homelessness in England.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122154
Title: The homeless others and us : a critical discourse analysis of online news articles in three British newspapers on people experiencing street homelessness in England.
Author: Untamala, Sinituuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122154
http://hdl.handle.net/10138/329851
Thesis level: master's thesis
Degree program: Globaalin politiikan ja kommunikaation maisteriohjelma
Master's Programme in Global Politics and Communication
Magisterprogrammet i global politik och kommunikation
Specialisation: Governance, Organizations and Communication
Governance, Organizations and Communication
Governance, Organizations and Communication
Abstract: Tutkielma tarkastelee asunnottomuuden diskurssin rakentumista brittiläisessä uutismediassa. Tutkimuksen kohde on Englanti, jossa katuasunnottomien määräksi on arvioitu 4 677 (2019). Asunnottomien määrä Iso-Britanniassa on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla ja tilanteen on arvioitu pahenevan. Paradoksi vauraasta yhteiskunnasta, jossa tuhannet ihmiset silti kokevat asunnottomuutta on mielenkiintoinen lähtökohta tutkimukselle. Tämä tutkielma tutkii brittiläisen uutismedian roolia asunnottomuuteen liittyvien valtasuhteiden, epätasa-arvon ja 'us vs. them' -vastakkainasettelun lisäämisessä. Aineisto kerättiin kolmesta uutislehdestä, jotka edustivat sanoma- ja iltapäivälehtiä (tabloid & broadsheet papers). Analysoitavat artikkelit kerättiin the Guardianista, the Daily Mailista sekä The Sunista. Hakutermeillä "homelessness-england" kerättiin aineistoa lehtien sähköisestä tietokannoista ajalta 2017–2020. Yhteensä 15 artikkelia valittiin syvempää tutkimusta varten. Nämä artikkelit todettiin hyödyllisimmiksi tutkimusta varten, sillä ne käsittelivät ihmisten representaatioita asunnottomuutta kokevista ihmisistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Fairclough'n kolmikantaista kriittisen diskurssianalyysin mallia. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä kategoriaa sen mukaan, miten lehtien narratiivit kuvasivat katuasunnottomuutta kokevia ihmisiä. Nämä kategoriat olivat 1) asunnottomat hyväntekeväisyyden kohteina, 2) asunnottomat turvallisuusuhkina, 3) asunnottomat eriarvoisuuden ilmentyminä ja 4) asunnottomat uhreina. Tutkimustulokset kertovat, että artikkelit edistävät näitä diskursseja asunnottomuudesta muun muassa tietyillä sanavalinnoilla ja diskurssikäytännön muodoilla. Tuloksista käy myös ilmi, että lehtien käyttämä diskurssi edesauttaa 'us vs. them' -vastakkainasettelua. Tutkimus osoittaa myös, että puhekielisyyden sekä tunnepitoisen kielen diskurssi oli näkyvä The Sunin ja The Daily Mailin julkaisuissa. Tutkimus esittää, että tunnepitoista diskurssilla pyritään lisäämään sekä sympatian että pelon reaktioita lukijoissa. Yleisesti tutkimus osoittaa, että brittiläisen lehdistön rakentama asunnottomuuden diskurssi tukee stereotyyppistä näkemystä asunnottomista passiivisena objekteina, sillä artikkeleissa aktiivinen toimijuus asetettiin muille kuin asunnottomuutta kokeville ihmisille.This thesis examines one of the most visible demonstrations of social exclusion: homelessness. The aim is to critically investigate the role of newspapers in constructing the discourse of homelessness. The focus of the research is on the United Kingdom, particularly England, where 4 677 (2019) people are estimated to sleep rough. The number has increased significantly during the 2010s, and the situation is likely to get worse. This paradox of a society with the world’s fifth largest economy as well as thousands of people without access to housing is an intriguing starting point for a critical analysis. Therefore, this master’s thesis analyses the role of British newspaper media in creating power, inequality and division into ‘us and them’, associated with street homelessness. When addressing social issues, such as homelessness, it is necessary to examine the role of media as it is the most important source of information for most of the people, Furthermore, it plays a crucial role in framing social issues for the public and influencing their opinions. The data was collected from three newspapers, representing both tabloid and broadsheet newspapers. These newspapers are the Guardian, the Daily Mail and the Sun. Articles containing the search terms “homelessness-England” were searched from the newspapers’ online databases from 2017–2020. A total of fifteen articles were selected for further analysis. These were considered most relevant to the topic in question; that is, they discussed the way the public interacts with and how they portray the people sleeping rough in England. The methodology applied in this thesis was Fairclough’s three-dimensional framework for critical discourse analysis. These dimensions are discourse-as-text, discourse-as-discursive-practice, and discourse-as-social-practice. Four overlapping categories were identified based on how they portrayed homeless people. These categories are 1. homeless people as objects of charity; 2. homeless people as security threats; 3. homeless people as demonstrations of inequality and 4. homeless people as victims. The research shows that these discourses are promoted in the articles by certain choices of vocabulary and discursive practice. Furthermore, it is argued that these narratives promote the dichotomy between ‘us’ (the people with housing) and ‘them’ (the homeless people). Based on the results, spoken and emotional driven language was more evident in the articles by Daily Mail and the Sun. Emotional discourses was used to create both positive (sympathy) and negative (fear) emotions among the readers. Overall, the research shows that the discourse of homelessness, constructed by the British newspapers, promotes the stereotypical views of homeless people as passive objects. Indeed, the active element in the narratives was in most cases given to the other people, not the homeless person. In the news storied of people experiencing street homeless they were talked about or seen but were not given the active voice.
Subject: homelessness
British press
critical discourse analysis


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Untamala_Sinituuli_thesis_2021.pdf 501.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record