Viljelijät ja luonnon monimuotoisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122197
Title: Viljelijät ja luonnon monimuotoisuus
Author: Virtanen, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122197
http://hdl.handle.net/10138/329860
Thesis level: master's thesis
Degree program: Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Agricultural Sciences
Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Specialisation: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Sciences
Växtproduktionsvetenskaper
Abstract: TIIVISTELMÄ HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion - Faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta   Osasto - Sektion - Department Maataloustieteiden osasto Tekijä - Författare - Author Julia Virtanen Työn nimi - Arbetets titel - Title Viljelijät ja luonnon monimuotoisuus Oppiaine - Läroämne - Subject Maataloustieteet, agroekologia  Työn laji - Arbetets art - Level Maisterintutkielma  Aika - Datum - Month and year Helmikuu 2021 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 45 sivua Tiivistelmä – Referent - Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää viljelijöiden näkemyksiä luonnon monimuotoisuudesta sekä verrata viljelijöiden näkemyksiä oman tilansa peltolohkojen laskettuun biodiversiteettiaineistoon. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat viljelijöille tärkeimmät syyt ja keinot luonnon monimuotoisuuden huomiointiin omalla tilallaan. Tutkimus toteutettiin osana JustFood - tutkimushanketta toimeksiantona Suomen ympäristökeskukselle. Tutkimukseen osallistui yhteensä 33 viljelijää edustaen sekä luonnonmukaista että tavanomaista tuotantoa. Tutkimustulokset osoittivat, että tuotantomuotojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta viljelijän arvostuksen osalta. Biodiversiteettiaineisto sisälsi hajontaa sekä tuotantomuotojen välillä että ryhmien sisällä, samoin viljelijän arvostusta kuvaava kokonaismuuttuja. Suurin osa vastaajista valitsi ekosysteemipalveluita painottavia vastausvaihtoehtoja itselleen tärkeimmiksi syiksi huomioida monimuotoisuutta ja kolmannes vastaajista painotti valinnoissaan luonnon monimuotoisuuden itseisarvoa. Kokonaisuudessaan tutkimukseen osallistuneet viljelijät olivat varsin kiinnostuneita luonnon monimuotoisuuden huomioinnista omalla tilallaan riippumatta tuotantomuodosta tai viljellyistä kasvilajeista. Avainsanat - Nyckelord - Keywords luonnon monimuotoisuus, viljelijöiden näkemykset, maatalousekosysteemit, luonnon monimuotoisuuden suojelu, JustFood Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Maataloustieteiden maisteriohjelma, maataloustieteiden osasto Muita tietoja - Övriga uppgifter - Further information Mikko Kuussaari (SYKE), Marjaana Toivonen (SYKE ja Helsingin yliopisto), Iryna Herzon (Helsingin yliopisto)ABSTRACT Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion 3⁄4 Faculty Faculty of Agriculture and Forestry  Osasto - Sektion - Department Department of Agricultural Sciences Tekijä - Författare - Author Julia Virtanen Työn nimi - Arbetets titel - Title Farmers and biodiversity Oppiaine - Läroämne - Subject Agricultural sciences, agroecology Työn laji - Arbetets art - Level M.Sc. Thesis  Aika - Datum - Month and year February 2021  Sivumäärä 3⁄4 Sidoantal 3⁄4 Number of pages 45 pages Tiivistelmä - Referat - Abstract The aim of this study was to identify farmers' opinions about biodiversity and compare their opinions with the measured biodiversity data from their own fields. The goal was to find out what are the main reasons for biodiversity conservation and what kinds of farming activities were seen as most important tools to conserve farmland biodiversity. This study was executed as a commission to the Finnish Environment Institute as a part of JustFood -research project. There were 33 farmers representing both organic and conventional farming. The results showed that there wasn't statistically significant difference between the two farming types regarding farmers' appreciation of biodiversity. The biodiversity data and overall farmers' appreciation values included scattering between farming types and within both groups. The most of the farmers stressed the importance of ecosystem services as a reason to conserve biodiversity. A third of the farmers emphasized the intrinsic value of biodiversity. Altogether, farmers in this study were rather interested in conserving biodiversity in their own farms regardless of the farming type or cultivated crops. Avainsanat - Nyckelord - Keywords biodiversity, farmer perceptions, agroecosystems, biodiversity conservation, JustFood Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Master's Programme in Agricultural Sciences, Department of Agricultural Sciences Muita tietoja - Övriga uppgifter - Further information Mikko Kuussaari (SYKE), Marjaana Toivonen (SYKE and the University of Helsinki), Iryna Herzon (University of Helsinki) HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI
Subject: luonnon monimuotoisuus
viljelijöiden näkemykset
maatalousekosysteemit
luonnon monimuotoisuuden suojelu
JustFood


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record