Association between added sugar intake and overall diet quality in the Finnish adult population

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122184
Title: Association between added sugar intake and overall diet quality in the Finnish adult population
Alternative title: Lisätyn sokerin saannin ja ruokavalion laadun välinen yhteys suomalaisessa aikuisväestössä
Author: Tammi, Rilla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202105122184
http://hdl.handle.net/10138/329871
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Master's Programme in Human Nutrition and Food Behaviour
Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
Specialisation: Ihmisen ravitsemus
Human Nutrition
Human nutrition
Abstract: Lisätyn sokerin saanti on yhdistetty useisiin terveyshaasteisiin, kuten lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Lisätyn sokerin saannin yhteyttä ruokavalion laatuun sekä sosiodemografisiin, elintapa- ja lihavuustekijöihin on kuitenkin tutkittu vain vähän. Lisäksi lisätyn sokerin saannin ja ruokavalion laadun välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi tutkittu väestön alaryhmissä (sosiodemografiset, elintapa - ja lihavuustekijät). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lisätyn sokerin saannin yhteyttä ruokavalion laatuun sekä väestön alaryhmiin suomalaisessa aikuisväestössä. Lisäksi tutkimme lisätyn sokerin saannin ja ruokavalion laadun välistä yhteyttä väestön alaryhmissä. Tutkimus toteutettiin poikkileikkausasetelmassa perustuen kansalliseen FinTerveys 2017 - väestötutkimukseen. Tiedot tutkittavien (n = 5094, ≥18 vuotta) tavanomaisesta ruoankäytöstä kerättiin validoidulla frekvenssityyppisellä ruoankäyttökyselyllä. Ruokavalion laatu arvioitiin muokatulla Itämeren ruokavalio -indeksillä (mBSDS), pohjautuen terveelliseen pohjoismaiseen ruokavalioon. Lisätyn sokerin saanti laskettiin uudella, elintarvikkeiden luokitukseen perustuvalla menetelmällä, joka hyödyntää elintarvikkeiden kansallista koostumustietopankkia (Fineli ®). Lisätyn sokerin yhteys sosiodemografisiin, elintapa- ja lihavuustekijöihin sekä ruokavalion laatuun laskettiin sukupuolittain khiin neliö -testiä sekä lineaarista ja logistista regressioanalyysiä käyttäen. Interaktiota tutkittiin interaktiotermein sekä ositetuin analyysein. Sekoittavina tekijöinä analyyseissä huomioitiin ikä, koulutus, tupakointi, fyysinen aktiivisuus, painoindeksi sekä energian saanti. Lisätyn sokerin saanti oli yhteydessä matalampaan koulutustasoon (P = 0.032 naiset; P = 0.001 miehet), tupakointiin (P = 0.002 naiset; P < 0.0001 miehet) ja fyysiseen inaktiivisuuteen (P < 0.0001). Miehillä lisätyn sokerin saannin ja painoindeksin välillä oli käänteinen yhteys (P = 0.003). Korkeampi lisätyn sokerin saanti oli yhteydessä huonompaan ruokavalion laatuun (P < 0.0001) sekä terveellisinä pidettyjen mBSDS-komponenttien vähäisempään kulutukseen (P= ≤ 0.001). Lisätyn sokerin saanti oli käänteisesti yhteydessä punaisen ja prosessoidun lihan kulutukseen miehillä (P= 0.011), mutta naisilla yhteyttä ei löytynyt. Tutkituista väestön alaryhmistä merkitsevä interaktio löydettiin miesten fyysisen aktiivisuuden alaryhmien väliltä, lisätyn sokerin saannin ja ruokavalion laadun välisen käänteisen yhteyden ollessa voimakkaampi aktiivisilla miehillä vähemmän aktiivisiin miehiin verrattuna. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa lisätyn sokerin saanti oli yhteydessä huonompaan ruokavalion laatuun, matalaan koulutukseen sekä epäterveellisiin elintapoihin suomalaisessa aikuisväestössä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää taustatietona laadittaessa uusia keinoja vähentää lisätyn sokerin saantia, tai säilyttää saannin maltillinen taso suomalaisessa aikuisväestössä. Lisätyn sokerin yhteydestä sosiodemografisiin, elintapa - ja lihavuustekijöihin sekä yhteydestä ruokavalion laatuun väestössä ja väestön alaryhmissä tarvitaan lisää tutkimusta, erityisesti pitkittäistutkimuksia, tutkimusnäytön vahvistamiseksi.Added sugar intake has been associated with several adverse health issues, such as obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular diseases. However, the knowledge of added sugar intake’s associations with overall diet quality and population subgroups is currently scarce. Our objective was to examine the association of added sugar intake with overall diet quality and population subgroups formed by sociodemographic factors, lifestyle factors, and obesity measures in the Finnish adult population. We also explored whether the association between added sugar intake and overall diet quality differs in the population subgroups. We applied the data from the cross-sectional population-based national FinHealth 2017 Study, and our analytical sample comprised 5094 Finnish adults. Dietary intake was assessed with a validated food frequency questionnaire and added sugar intake was estimated by a newly developed calculation method utilizing food item disaggregation based on the national food composition database Fineli ®. Overall diet quality was assessed by the modified Baltic Sea Diet Score (mBSDS), depicting a healthy Nordic diet. The analyses were established separately for women and men, and associations were calculated by chi-square tests and linear and logistic regression analyses, adjusting for age, education level, smoking, physical activity, BMI, and energy intake. Interactions were investigated with interaction terms and stratified analyses. Added sugar intake was inversely associated with education (P = 0.032 women; P = 0.001 men), smoking (P = 0.002 women; P < 0.0001 men), and physical activity (P < 0.0001) in both sexes. An inverse association was found with BMI in men (P = 0.003). Higher added sugar intake was associated with lower overall diet quality (P < 0.0001) and lower consumption of healthy perceived mBSDS components (P ≤ 0.001). An inverse association was also found with red and processed meat consumption in men (P = 0.011), while there was no association in women. Of the studied population subgroups, a significant interaction was found in physical activity subgroups in men (P = 0.005), the inverse association between added sugar intake and overall diet quality being stronger among active men compared with moderately active and inactive men. In conclusion, our findings suggest that high added sugar intake was associated with lower overall diet quality, lower education, and unhealthy lifestyle habits. The findings of this study can be utilized as background information when establishing new incentives to reduce added sugar intake or maintain a satisfactory intake level in the Finnish adult population. More research, especially longitudinal studies, is needed of added sugar intake’s associations with sociodemographic factors, lifestyle factors, obesity measures, and overall diet quality in the population and population subgroups.
Subject: added sugar
sugar intake
diet quality
dietary index
population subgroup
food consumption
adults


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record