Ympäristövaikutusten merkitys pohjoismaisten nuorten proteiinivalinnoissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Ylä-Autio, Fanni
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202105122185
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/329891
dc.description.abstract Liha on Pohjoismaissa merkittävä proteiininlähde, mutta lihan tuotannolla on merkittävät negatiiviset ympäristövaikutukset. Keskustelu lihankulutuksen ympärillä on kärjistynyttä ja vaihtoehtona lihalle pidetään usein kasviperäisiä proteiininlähteitä. Eri lihojen tuotantoprosessien ympäristövaikutukset eroavat merkittävästi toisistaan. Eroja eri tuotantoeläinten ympäristövaikutuksien välillä selittävät kolme tekijää: rehunkäyttösuhde, yksimahaisten ja märehtijöiden ruoansulatuselimistön erot sekä eläinten erilaiset lisääntymisominaisuudet. Valitsemalla broilerin punaisen lihan sijaan, voi vähentää ruokavalion ympäristövaikutuksia. Eri lihantuotantomuotojen ympäristövaikutuksia on vertailtu elinkaariarvioinnin avulla. Lihantuotannon ympäristövaikutuksien mittareina on elinkaariarvioinnissa käytetty resurssien käytön tehokkuutta sekä kasvihuonepäästöjä. Toisena keskeisenä teoriana tässä tutkimuksessa on käytetty yhteiskuntavastuun teoriaa. Yritykset voivat käyttää elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan käyttää apuna yhteiskuntavastuun sisällyttämisessä yrityksen strategiaan ja vastuullisuudesta kommunikoimisessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin pohjoismaisten 24-30 vuotiaiden kuluttajien tietoa sekä kiinnostusta lihantuotannon ympäristövaikutuksia kohtaan. Pohjoismaiset nuoret kuluttajat valittiin kohderyhmäksi siksi, että pohjoismaita pidetään kestävyyden kärkimaina ja nuoret kuluttajat antavat osviittaa tulevaisuuden kulutustrendeistä. Tutkielman tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Kokevatko pohjoismaiset nuoret kuluttajat tarvetta vähentää lihan syöntiä ympäristösyistä? 2. Pitävätkö pohjoismaiset nuoret kuluttajat broileria mielekkäänä proteiininlähteenä? Tutkimuksessa haastateltiin neljää nuorta kuluttajaa kolmesta eri maasta: Suomesta, Ruotsista sekä Tanskasta. Vaikka haastateltavat osoittivat olevansa tietoisia lihantuotannon haitallisista ympäristövaikutuksista, vain kolme heistä oli tehnyt muutoksia ruokavalioonsa sen perusteella. Yhdeksän 12 haastateltavasta arveli broilerintuotannon olevan punaista lihaa ympäristöystävällisempi valinta, mutta broilerintuotannon eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmat vähensivät sen mielekkyyttä proteiininlähteenä. Kaikki neljä tanskalaista haastateltavaa kertoivat välttävänsä tavanomaisesti tuotettua broileria eläinten hyvinvoinnin puutteiden takia. Broileria pidetään mielekkäänä proteiininlähteenä sen vähärasvaisuuden, edullisen hinnan ja hyvän maun takia. Broilereiden kasvuolosuhteissa ja teurastusprosessissa nähdään paljon puutteita, mikä heikentää sen suosiota nuorten kuluttajien keskuudessa. fi
dc.description.abstract Meat is an important source of protein, but the negative environmental impact of meat production is significant. Discussion around meat consumption is often heated, and plant-based protein products are primarily seen as an option to lower the environmental impact of a diet. The production processes for different kinds of meats vary notable. The differences in environmental impacts of diverse production animal species can be explained by three factors: feed conversion ratio, the differences in monogastric and ruminant digestive systems and differences in reproduction traits. Choosing broiler instead of red meat can mitigate the environmental impact of a diet. Environmental impacts of the different meat production processes have been analysed using Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment investigates the use of resources and the green house gas emissions of a livestock production process to evaluate its climate-friendliness. Corporate Social Responsibility is also used as a pivotal theory in this research. The results of Life Cycle Assessment can be used to include sustainability in a company’s strategy, or in communication about Corporate Social Responsibility. The goal of the thesis was to investigate how aware and interested Nordic 24-30-year-old young adults are about the environmental impacts of meat production. Nordic young adults were chosen as the target group, because the Nordic countries are generally seen as the forerunners of sustainability. Young adults were selected because they represent the future way of consuming. The goal of the thesis was to answer following questions: 1. Do the Nordic young consumers feel the need to reduce meat consumption for climate reasons? 2. Do the Nordic young consumers find broiler an appealing source of protein? Four young consumers were interviewed from three different countries: Finland, Sweden, and Denmark. Although the participants of the study showed awareness and knowledge of the negative environmental impacts of meat production, only three of them had made changes to their diet for environmental reasons. Nine of the 12 interviewees supposed that broiler is more environmentally friendly than red meat. Animal welfare issues in broiler production processes lowered the interest towards broiler as a protein source. All four Danish interviewees avoided conventional broiler because of the welfare issues. The upsides of broiler as a source of protein are low fat content, affordable price, and good taste. The living conditions and slaughter process of broilers have great deficiencies, which decreased its appeal amongst the young consumers. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject broileri
dc.subject lihantuotanto
dc.subject ympäristövaikutus
dc.subject resurssitehokkuus
dc.subject kasvihuonekaasupäästö
dc.subject elinkaariarviointi
dc.subject yhteiskuntavastuu
dc.title Ympäristövaikutusten merkitys pohjoismaisten nuorten proteiinivalinnoissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105122185
dc.subject.specialization Maatalousekonomia fi
dc.subject.specialization Agricultural economics en
dc.subject.specialization Lantbruksekonomi sv
dc.subject.degreeprogram Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi sv

Files in this item

Files Size Format View
Fanni Yla-Autio ... teiinivalinnoissa_2021.pdf 678.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record