Grundlagen und Gestaltungsprinzipien einer interaktiven Online-Lern- und Übungsplattform Grammatik für das Germanistik-Bachelorstudium in Finnland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7283-9
Title: Grundlagen und Gestaltungsprinzipien einer interaktiven Online-Lern- und Übungsplattform Grammatik für das Germanistik-Bachelorstudium in Finnland
Author: Möbius, Michael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-06-21
Language: de
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7283-9
http://hdl.handle.net/10138/330133
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The field of computer assisted language learning (CALL) is a polarising issue with many demands and expectations directed towards it. Its importance was raised during the 2020/2021 Covid pandemic. The resulting need for distance courses and the swift progression in university grammar presence courses raises the need for additional computer-based materials to enable self-directed learning. As existing exercise material often leans towards behaviouristicly founded drill exercises, new forms of CALL exercises need to be developed. The main objective of the study is to lay the foundations for a comprehensive learning platform for Bachelor students of Germanic philology in Finland. This study examines curricular goals, derives designing principles for a pedagogical grammar, which eclectically includes different streams of grammar such as traditional (school) grammar, dependency grammar, functional grammar, case grammar and some concepts of construction grammar. Furthermore, attention is needed regarding the grammar description, selecting “prototypical” examples to illustrate the use and the communicational purposes of the structures, thus enabling inductive-explorative learning. To study autonomously, students need to be familiar with learning strategies and techniques to enable self-regulated or autonomous learning in the future. The needs of different types of learners with different learning strategies must be accommodated in the grammar exercise material. The focus lies on designing complex learning tasks instead of single, stand alone exercises. The use of computer and the Internet in foreign language training is the subject of part III in this study. The teaching potential of basic CALL and the more developed stage of ICALL (Intelligent Computer Assisted Language Learning) are being explored. An Online learning platform for grammar should make use of the latter in the form of Intelligent Language Tutoring Systems (ILTS), as they provide linguistical analysis of learner input via Natural Language Processing (NLP), instead of string-matching and error anticipation algorithms we find in simple CALL-exercises. ICALL also enables meaningful corrective feedback. The use of Computer Mediated Communication (CMC) and Data-Driven Learning (DDL) aims at the practical use of the acquired knowledge, for instance by means of group research and metacommunication as in Language-Related Episodes (LRE). Based on a comprehensive qualitative and quantitative error analysis of written texts by students in the target group (part II), distinct areas of focus for the intended ILTS could be derived. Practical issues as to the overall design of the learning platform, such as alternative ways of content presentation complete this study.Perusteita verkkopohjaiselle interaktiiviselle kieliopin oppimis- ja harjoitusalustalle germanistiikan kandidaattiopintoja varten Suomessa Tietokonevusteinen kieltenopetus (saks. computerunterstütztes Fremdsprachenlernen, CFL; engl. computer assisted language learning – CALL) on käsityksiä jakava alue, johon kohdistuu monenlaisia odotuksia ja paineita. Vuosien 2020-21 Covid-pandemian johdosta kasvanut verkko-opetuksen tarve, kuten myös ripeä eteneminen yliopisto-opetuksen normaaleilla kielioppikursseilla, edellyttää uusia etäopetusmateriaaleja itsenäiseen opiskeluun. Koska olemassaolevat materiaalit kuitenkin usein rajoittuvat behavioristisiin drilliharjoituksiin, uudenlaisia CFL-materiaaleja on tarpeen kehittää. Yksi tutkimuksen päätavoitteista on luoda perusteet kattavalle oppimis- ja harjoitusalustalle germanistiikan kandidaattiopintoja varten Suomessa. Sen lisäksi – lähtien liikkeelle opetussuunnitelman asettamista tavoitteista ja tarvittavasta eklektisestä pedagogisesta kieliopista – tarkastellaan kieliopin kuvaustapoja, mm. prototyyppisten esimerkkien käyttöä havainnollistamaan rakenteiden käyttöä ja kommunikatiivista potentiaalia. Tavoitteena on mahdollistaa induktiivis-eksploratiivinen oppiminen. Kyetäkseen itsenäiseen opiskeluun opiskelijoiden tulee tuntea oppimisstrategioita ja –tekniikoita, jotka tukevat itseohjautuvaa oppimista. Erilaisten oppijoiden tarpeet ja eri oppimisstrategiat tulee huomioida kieliopin harjoitusmateriaalissa. Tässä yhteydessä fokus on kompleksisissa oppimistehtävissä yksittäisten harjoitusten sijaan. Tietokoneen ja internetin käyttöä vieraan kielen opetuksessa tarkastellaan osassa 3. Tavanomaisen CALL-opetuksen ja kompleksisemman ICALL-lähestymistavan (Intelligent Computer Assisted Language Learning) potentiaali on tässä keskiössä. Jälkimmäistä edustaa tarkastelussa Intelligent Language Tutoring Systems (ILTS), jonka puitteissa sovelletaan luonnollisen kielen automaattista prosessointia (Natural Language Processing, NLP) tuotosten analyysiin ja didaktisesti mielekkään palautteen antamiseen. Toisin kuin CALL-menetelmät, tällainen analyysi ei rajoitu pelkkään kirjoitusmerkkien vertailuun ja virheiden ennustamiseen. Työssä tarkastellaan myös tieto- ja viestintäteknologian muita sovellusmahdollisuuksia vieraan kielen opetuksessa, kuten tietokoneavusteista viestintää (Computer Mediated Communication; CMC) ja aineistolähtöistä oppimista (Data-Driven Learning, DDL). Niitä voidaan hyödyntää monissa vertaisten kesken tapahtuvissa oppimisen muodoissa. Korpusten avulla voidaan saada ajantasainen kuva kielenkäytöstä, mikä mahdollistaa esimerkiksi ryhmissä suoritettavan kielen tutkimisen. Tässä syntyvässä metakommunikaatiossa (Language-Related Episodes, LRE) oppijat keskustelevat esimerkiksi eri rakenteiden funktioista. Kohderyhmään kuuluvilta opiskelijoilta kerättiin kirjallisia tuotoksia, joiden laaja laadullinen ja määrällinen virheanalyysi on keskiössä osassa 2. Analyysi mahdollisti suunnitellun ILTS:n konkreettisten painopistealuiden määrittämisen. Tutkimuksen päättää kieliopin oppimisalustojen laatimiseen liittyvien käytännön kysymysten käsittely, esimerkiksi kieliopin rakenteiden vaihtoehtoisten esitystapojen pohdinta.
Subject: german philology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
möbius_michael_dissertation_2021.pdf 3.366Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record