Språk och kultur i invandrararbetstagarens introduktion och integration på arbetsplatsen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204304855
Title: Språk och kultur i invandrararbetstagarens introduktion och integration på arbetsplatsen
Author: Koski, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204304855
http://hdl.handle.net/10138/33020
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: This study examined how work orientation is carried out at the workplace for workers with immigrant background, how immigrants have integrated to the chosen workplaces and how they see their future work related development. Immigration to Finland has expanded during the last decades and many immigrants are of working age, which makes the multicultural issues relevant in working life. Research in Finland has focused on how well immigrants get into the labour market. Studies have also been carried out in multicultural work environments, including nursing, expert and customer service occupations. Studies exploring cultural differences between working cultures have been popular on an international level and in business life, but they have not answered the question how differences of working cultures are visible and influence in the multicultural work environment. Research with a more critical view has been carried out at multicultural workplaces. In this study challenges and good practices, which have developed in work orientation and integration of immigrant workers, are being explored. Fifteen workers with immigrant background and five immediate superiors in two organizations in the metropolitan area were interviewed for the study. Two immediate superiors have immigrant backgrounds. Organizations that employ workers for duties which do not require former education and that already for a longer period of time have employed immigrant workers were chosen for the study. The interviews proceeded according to the semi structured interview guide. Many of the challenges for both work orientation and integration that the organizations, work communities and workers with immigrant backgrounds face turned out be connected to language skills. Moreover in relation to differences in working culture the significance of personality was often stressed. Certain phenomena related to different background and working culture emerged and require accommodation to the Finnish workplaces. To overcome the challenges of language skills and working culture different methods were used for job familiarization and work orientation. Four informants had though moved to Finland as children and did neither face language nor cultural challenges. The study helps to understand how it is to take part in the Finnish working life as an immigrant and how multifaceted the concept immigrant is at the workplace. It also shows that rather than placing the focus on finding cultural differences it would be more beneficial to study what their actual significance is in the multicultural work environment and how the immigrants' language skills develop in the Finnish working life.I denna studie undersöktes hur introduktion på arbetsplatsen ordnas för arbetstagare med invandrarbakgrund, hur invandrarna har integrerats till de valda arbetsplatserna samt hurdan syn de har på sin framtida arbetsrelaterade utveckling. Invandringen till Finland har ökat de senaste årtionden och flera av invandrarna är i arbetsför ålder, vilket gör de mångkulturella frågorna aktuella i arbetslivet. Forskning i Finland har undersökt hur väl invandrare kommer in på arbetsmarknaden. Studier har också gjorts om den mångkulturella arbetsmiljön bland annat inom sjukvården, sakkunniguppdrag och kundserviceyrken. Undersökningar om skillnader i arbetskulturer mellan olika länder har varit populära på internationellt plan och inom affärsvärlden, men de har inte svarat på frågan hur skillnaderna i arbetskultur syns och påverkar i den mångkulturella arbetsmiljön och speciellt i Finland. Mer kritisk forskning har framkommit genom studier på mångkulturella arbetsplatser. I denna studie granskas utmaningar och god praxis som utvecklats vid introduktion för och integration av invandrare på sådana arbetsplatser. För studien intervjuades 15 arbetstagare med invandrarbakgrund samt fem närmaste chefer i två organisationer i huvudstadsregionen. Av de närmaste cheferna har två själva invandrarbakgrund. Till studien valdes organisationer vilka anställer till arbetsuppgifter som inte kräver tidigare utbildning och vilka redan en längre tid anställt arbetstagare med invandrarbakgrund. Intervjuerna framskred enligt den halvstrukturerade temaintervjun. Det visade sig att många av de utmaningar som organisationerna, arbetsgemenskapen och arbetstagarna med invandrarbakgrund möter gällande både introduktion och integration har anslutning till språkkunskaperna. I fråga om arbetskulturella skillnader betonades dessutom ofta personlighetens betydelse. Det framkom ändå vissa företeelser, som kan förklaras med annorlunda bakgrund och arbetskultur och medför ett behov av att anpassa sig på de finländska arbetsplatserna. För att överkomma utmaningar gällande språkkunskaperna och arbetskultur användes olika metoder för inskolning och introduktion. Fyra informanter hade dock flyttat till Finland som barn och mötte varken språkliga eller kulturella utmaningar. Studien hjälper att förstå hur det är att delta i det finländska arbetslivet som invandrare och hur mångfaldigt begreppet invandrare på arbetsplatserna är. Samtidigt visar den att istället för att lägga fokus på att upptäcka kulturella skillnader vore det bra att undersöka mer vad de verkligen har för betydelse i den mångkulturella arbetsmiljön och hur språkutvecklingen framskrider för invandrarna i det finländska arbetslivet.
Subject: inskolning
introduktion
invandrare
integration
språkutveckling
arbetskultur
mångkulturalism
kulturskillnader
arbetsliv
job familiarization
work orientation
immigrant
language learning
integration
working culture
cultural pluralism
cultural differences
working life
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sprakoch.pdf 2.968Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record