Foresightfulness in the creation of pop music : songwriters' insights, attitudes and actions

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7317-1
Julkaisun nimi: Foresightfulness in the creation of pop music : songwriters' insights, attitudes and actions
Toissijainen nimi: Ennakoivuus popmusiikin tekemisessä : musiikintekijöiden näkemyksiä, asenteita ja toimintaa.
Tekijä: Hiltunen, Riikka
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021-06-18
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7317-1
http://hdl.handle.net/10138/330255
Opinnäytteen taso: Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä: This thesis is about awareness of change in music, as well as future-oriented thinking, and their role in the creative actions and rationales of pop songwriters. My aim is to build an understanding of foresightfulness in the context of creating pop music. I analyse the ways in which pop songwriters relate to changes in music and music trends, and their attempts to foresee alternative musical futures or to influence them. In addition, I investigate the conceptions, values and beliefs of pop songwriters that relate to trend-spotting and future-oriented thinking. The research materials for the study consist of eight (8) interviews with Finnish professional songwriters in the field of pop music as well as three (3) field observations and the related documentation of songwriting sessions at international songwriting camps known as Song Castle and A-Pop Castle in 2015, 2017 and 2018. The resulting ethnographic research data are subjected to directed content analysis. The concepts directing the analysis derive from futures studies: foresight, future consciousness and attitudes towards the future, as well as from sociological concepts applied in studies of popular music, such as space of possibilities. On the theoretical level my study is built on systematic or confluential approaches to creativity. I investigate the creation of pop music as a psychological, social and cultural action, and domain-specific future consciousness as a component of creativity. More specifically, I bring popular music studies, futures studies and creativity studies together in the context of songwriting, examining foresightfulness as an ability, attitude or action that enhances or restricts creativity and thereby broadening current understanding of the concept. From this perspective, my study contributes to dismantling the opposition between creativity and commerce. My main finding is to show the significant role of future-oriented thinking and foresightfulness in pop songwriting, aspects that are scarcely recognised and explicated by the writers. The “targets” of foresight range from other songwriters and artists to expectations of the audience and of gatekeepers. Music trends are observed individually, but knowledge about them is shared with colleagues, and in this way emerging trends are strengthened collectively. Foreseeing and influencing the future are often inseparable. I also demonstrate how several contradictory conceptions, beliefs and values relate to, or influence foresightfulness among songwriters: their thoughts about the dynamics of change in music, audience expectations, individual abilities and being a songwriter, as well as being a pioneer or maintaining autonomy and honesty. The songwriters struggled with foresight, not least because of the new modes of consumption and fragmentism in musical trends. Some of them felt as if they were losing honesty in their creative process in attempting to follow trends, whereas for others, following and anticipating trends inspired them in their work.Tutkin väitöskirjassani musiikin muutosten huomioimisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun roolia popmusiikintekijöiden luovassa työskentelyssä ja ajattelussa. Näin rakennan ymmärrystä ennakoivuudesta popmusiikintekemisen kontekstissa. Analysoin niitä tapoja, joilla musiikintekijät asennoituvat musiikin muutoksiin ja musiikkitrendeihin ja ennakoivat vaihtoehtoisia musiikillisia tulevaisuuksia tai pyrkivät vaikuttamaan niihin. Tarkastelen myös musiikintekijöiden käsityksiä, arvoja ja uskomuksia, jotka liittyvät trendien havainnointiin ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen ajatteluun. Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksan suomalaisen ammattimaisesti työskentelevän popmusiikintekijän haastattelusta sekä kolmen musiikintekotilanteen havainnoinnista musiikkivientiorganisaatio Music Finlandin järjestämillä Song Castle- ja A Pop Castle -musiikintekoleireillä vuosina 2015, 2017 ja 2018. Lähestyn etnografisin menetelmin hankittua aineistoani etsimällä siitä ennalta määrättyjä teemoja teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysiani ohjaavat tulevaisuudentutkimuksen käsitteet ennakointi, tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuusasenteet sekä populaarimusiikintutkimukseen sovellettu sosiologinen käsite mahdollisuuksien tila. Teoreettisesti tutkimukseni rakentuu systeemisen luovuuskäsityksen varaan. Tarkastelen musiikin luomista psykologisena, sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana sekä toimialakohtaista tulevaisuustietoisuutta luovuuden osa-alueena. Tutkimukseni erityispiirteenä on tuoda populaarimusiikintutkimus, tulevaisuudentutkimus ja luovuustutkimus yhteen popmusiikin tekemisen kontekstissa. Tutkimukseni laajentaa käsitystä luovuudesta tarkastelemalla ennakoivuutta yhtenä luovuutta edistävänä taitona, asenteena tai toimintana. Näin se myös purkaa kaupallisuuden ja luovuuden välistä vastakkainasettelua. Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena osoitan, että tulevaisuuteen suuntautuneella ajattelulla on merkittävä rooli musiikintekemisessä, vaikka se onkin pitkälti tiedostamatonta ja verbalisoimatonta. Ennakoinnin kohteena ovat niin muiden musiikintekijöiden ja artistien tekemiset kuin myös yleisön ja portinvartijoiden odotukset. Trendejä havainnoidaan yksilötasolla, mutta tietoa niistä jaetaan myös kollegoiden kesken, jolloin nousevia ilmiöitä vahvistetaan kollektiivisesti. Tulevaisuuden ennakointi ja siihen vaikuttaminen eivät aina ole erotettavissa toisistaan. Osoitan myös, että useat keskenään ristiriitaiset käsitykset, uskomukset ja arvot liittyvät tai vaikuttavat musiikintekijöiden ennakoivuuteen. Näitä ovat käsitykset musiikin muutosdynamiikasta, yleisön odotuksista, tekijän omista kyvyistä ja omasta asemasta musiikkiteollisuudessa sekä pioneeriuden, autonomisuuden ja rehellisyyden ihanteiden tärkeydestä. Tekijöiden mukaan etenkin musiikkitrendien pirstaloituminen sekä musiikin kulutustapojen muutokset tekevät ennakoinnista vaikeaa. Osa musiikintekijöistä kokee, että musiikkitrendien tarkkailu vie tietyn aitouden luovasta prosessista, mutta toisten työskentelyä trendien seuraaminen ja ennakointi puolestaan inspiroivat.
Avainsanat: musiikkitiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hiltunen_dissertation_2021.pdf 1.055MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot