Coachingkeskustelu toimijuuden tukemisessa -vertailua rinnakkaiskäytäntöihin

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/330311
Titel: Coachingkeskustelu toimijuuden tukemisessa -vertailua rinnakkaiskäytäntöihin
Författare: Ilo, Sari
Upphovmannens organisation: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psy­ko­lo­gian ja lo­go­pe­dian osas­to
Datum: 2020-05-18
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/330311
Nivå:
Ämne: Työ- ja organisaatiopsykologia
Abstrakt: Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella yhden tapauksen valossa, millaista keskustelua coachingammattikäytännössä käydään. Tarkastelun alla on erityisesti se, kuinka asiakkaan toimijuutta käytännössä rakennetaan ja tuetaan kysymyksin, niin asiakkaan puheeseen reagoimisen kuin erilaisten kielellisten formulointien kautta. Syntyneiden havaintojen pohjalta tehdään alustavaa vertailua kahteen työelämän kehittämisen rinnakkaisinstituutioon, nimittäin prosessikonsultointiin ja työnohjaukseen. Tutkimusorientaationa on vuorovaikutuksen analyysi, jossa hyödynnetään diskurssinanalyysin periaatteita ja sille ominaisia tarkastelunäkökulmia. Näitä periaatteita ovat mm se, miten jokin asia suhteutuu sanottuun ja miten tilanteessa reagoidaan. Paitsi diskurssinanalyysin periaatteita, tässä tutkimuksessa voi nähdä myös aineksia keskusteluanalyysista. Kaiken kaikkiaan tässä keskusteluaineistossa vuoropuhelu polveilee neuvotteluna asiakkaan toimijuudesta. Keskustelua raamittavat asiakkaan ajatukset hänen tavoitteistaan, oman elämänkertomukseen liittyvät syy-seuraussuhteet ja yleisellä tasolla asiakkaan pelot, huolet, toiveet sekä käsitys itsestä. Coachin tekemät vuorovaikutusteot kiteytyvät viiteen erilaiseen toimijuuden rakentamisen keinoon; formulointiin osallistumiseen, kokemuksen sitomiseen nykyhetkeen, yhteisöön sovittautumisen tukemiseen, uudelleenmäärittelyyn kutsumiseen ja tulevaisuusnäkökulmaan ohjaamiseen. Tutkimuksestani kävi ilmi, että toimijuuden näkökulmasta rinnakkaiskäytännöillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Ammattikäytänteitä on vaikeaa asettaa samalle viivalle, vaikka samanlaisuutta onkin nähtävissä. Käytännöt voivat olla varsin eri näköisiä niiden sisältämistä variaatioista johtuen. Variaatioiden lähteitä tuottavat esimerkiksi tavoitteista ja niiden muotoilusta tulevasta lähtökohdat. Niin ikään vaihtelua tulee ohjattavan tarpeesta, ohjaajasta itsestään kuin myös edellisten suhteesta sekä organisaatioista lähtien.
Subject: coaching
työnohjaus
prosessikonsultaatio
toimijuus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Lisensiaatintyö_Sari Ilo.pdf 607.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post