Computer-aided Ear-training : A Contemporary Approach to Kodály's Music Educational Philosophy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-963-239-072-7
Title: Computer-aided Ear-training : A Contemporary Approach to Kodály's Music Educational Philosophy
Author: Király, Susanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, English
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Révai Digitális Kiadó
Date: 2012-05-25
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-963-239-072-7
http://hdl.handle.net/10138/33048
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: My doctoral thesis has involved two related tasks. The first was to analyse Zoltán Kodály s philosophy of music education and, on this basis, to develop a computer-assisted instructional method (CAI) for teaching music theory and solfège (ear-training). The second task was to experiment with the effectiveness of this method and compare it with traditional approaches to teaching. Many students find music theory and ear training difficult. During the 1990s, in connection with my licentiate thesis "Solfège in the Computer Classroom" (2000), I initiated this research project and, developed a CAI method for teaching music theory and solfège. I wanted to see just how useful Kodály's approach could be in computer-aided teaching and learning. Kodály's philosophy of music education includes the idea that every child has the right to learn his musical mother tongue. This learning should take place in a child-centred, natural and easy way. In the present study, I particularly focused on the opportunities for developing and testing the new, computer-aided teaching method, especially for ear-training, using Kodály s concept. My purpose was to create a learning tool that could be used in music schools to facilitate the teaching of music theory and solfège. The second objective of my study was to examine the effectiveness of this new tool. Did these newly-developed CAI materials and methods cause differences in students' learning outcomes in different environments? Three different groups tested the music theory and solfège instruction with CAI: the PIT group, in which there was a computer-aided tutorial, but only the teacher used a computer, not the students; the FIT group, in which each student had a computer, and each could interact with the curriculum independently; and a control group, TRAD, to whom music theory and solfège were taught using a traditional method, that is, without any computer-aided programme. The study was conducted in the West Regional Music Institute (LUMO) in Lohja, Finland, during the school year 2004 05. The study included a total of 125 music students, ages10 to 16. This is an empirical and pedagogical developmental study. The testing phase also included quantitative analyses. The paramount objective was to develop and test a Kodály-based CAI solfège pedagogy. The results show that the Kodály approach can be successfully applied to the development of a computer-aided solfège programme: the Kodály-based computer-aided music theory and solfège material in fact produced the best results in most areas of learning, especially in the PIT group, in which a teacher worked with a computer-aided tutorial. The results also show that the Kodály system is applicable to new learning environments and teaching practices. It suggests that the computer-aided tutorial works well to support music theory and ear-training in individual lessons and indicates that pupils are eager to learn by using the computer. In music education CAI is an area with great potential for development. It offers multiple learning options and can enhance students motivation to study music theory and ear-training; some of the learning outcomes were even better than with the traditional ways of learning. The results also show, however, that the teacher pupil interaction is essential in a computer-aided learning programme. Keywords: basic education in the arts, CAI, digital network equipment, ear-training, Kodály, music education, music education technology, music theory, solfègeVäitöstutkimukseni sisältää kaksi toisiinsa liittyvää osaa. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on ollut perehtyä Kodályn ajatuksiin ja periaatteisiin musiikkikasvatuksesta sekä kehittää tietokoneavusteinen ohjelma Kodály-filosofian periaatteisiin pohjautuvan säveltapailun opettamista varten. Toisena tutkimustehtävänä on ollut kokeilla tietokoneavusteisen opetusmenetelmän toimivuutta ja verrata sitä perinteiseen opetusmenetelmään. Monet oppilaat kokevat musiikin teorian ja säveltapailun oppimisen vaikeiksi. 1990-luvulla tekemässäni lisensiaatin tutkimuksessa Solfège in the computer classroom (2000) aloitin perehtymisen tutkimusaiheeseeni ja tietokoneavusteisen opetusmenetelmän kehittämiseen. Väitöstutkimukseni ensimmäisenä tutkimusongelmana oli selvittää kuinka Kodályn periaatteita voidaan käyttää tietokoneavusteisen säveltapailun opetusohjelman kehittämisessä ja toisaalta millainen on Kodályin periaatteiden käyttökelpoisuus tietokoneavusteisessa oppimisessa. Kodályn musiikkikasvatusfilosofian keskeisiin periaatteisiin kuului ajatus siitä, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus musiikin kielen oppimiseen ja tämän oppimisen tulisi tapahtua lapselle luonnollisella ja helpolla tavalla. Tutkimuksessani olen syventynyt Kodály-konseptin mahdollisuuksiin erityisesti säveltapailun tietokoneavusteisen opetusmenetelmäni kehittämisessä ja sen toimivuuden testaamisessa. Nyt kehitetyn opetusohjelman tarkoituksena on ollut luoda uusi Kodály-pohjainen, säveltapailun oppimista helpottava väline musiikkioppilaitosten käyttöön. Väitöstutkimuksen toisena tavoitteena on ollut tutkia nyt kehitetyn tietokoneavusteisen Kodály-ajatuksiin pohjautuvan opetusmenetelmän toimivuutta musiikin teorian ja säveltapailun perustason oppimisprosessissa. Tutkimusongelmana oli selvittää, onko nyt kehitetyllä tietokoneavusteisella opetusmateriaalilla ja menetelmällä eroavuuksia oppilaiden säveltapailun oppimistuloksiin erilaisissa oppimisympäristöissä. Säveltapailun opiskelua tapahtui kolmessa erilaisessa ryhmässä. Ensinnäkin PIT-ryhmässä, jossa tietokoneavusteinen opetusohjelma oli opettajan kautta ja ohjaamana luokan oppilaiden käytössä, kun taas TIT-ryhmässä jokaisella oppilaalla oli oma tietokone ja he käyttivät säveltapailun opetusohjelmaa itsenäisesti. Vertailussa oli mukana myös TRAD-ryhmä, jossa säveltapailua opetettiin perinteisellä menetelmällä ilman tietokoneavusteista ohjelmaa. Tutkimus on tehty Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa (Lumo) vuosina 2004 2005. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 125, 10 16 vuotiasta, musiikkiopiston oppilasta. Tutkimus on luonteeltaan kehittävä ja empiirinen, opetusmenetelmän testausvaiheessa myös kvantitatiivisia analyyseja sisältävä. Keskeisimpänä tutkimustavoitteena on ollut Kodályin musiikkikasvatuksen periaatteisiin pohjautuvan säveltapailun pedagogiikan kehittäminen uutta tietokoneteknologiaa hyödyntäen sekä tämän tietokoneavusteisen pedagogiikan toiminnan testaaminen. Tutkimustulokset osoittavat, että Kodályin periaatteita voidaan soveltaa tietokoneavusteisen säveltapailuohjelman kehittämisessä. Tutkimustulosten mukaan nyt kehitetty Kodály-pohjainen tietokoneavusteinen säveltapailun opetusohjelma antaa parhaimmat oppimistulokset PIT-ryhmässä, jossa opettaja ja tietokoneavusteinen opetusohjelma toimivat yhdessä säveltapailun oppimisen edistäjinä. Tutkimustulokset osoittavat, että Kodályn musiikkikasvatuksen periaatteet ovat sovellettavissa uusiin oppimisympäristöihin ja opetusmuotoihin. Tulosten mukaan tietokoneavusteinen opetusohjelma toimii hyvin opettajan tukena säveltapailun oppitunneilla ja oppilaat ovat innokkaita oppimaan tietokoneen avulla. Musiikin opetuksessa tietokoneavusteisten opetusmenetelmien kehittäminen on uusi ja kehittyvä alue. Se tarjoaa uusia oppimisen tapoja erilaisille oppijoille ja voi parantaa motivaatiota opiskella musiikin teoriaa ja säveltapailua. Osalla oppilaista oppimistulokset voivat olla jopa paremmat kuin perinteisellä tavalla opiskeltaessa. Tulokset osoittavat kuitenkin sen, että opettaja-oppilas vuorovaikutussuhde on keskeinen myös tietokoneavusteista opetusohjelmaa käytettäessä. Avainsanat: digitaaliset verkko-materiaalit, Kodály, musiikin teoria, musiikkikasvatus, musiikkikasvatusteknologia, säveltapailu, taiteen perusopetus
Subject: musiikkikasvatus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
computer.pdf 8.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record