Opin kyllä! -opetusjakson vaikuttavuus kolmasluokkalaisten oppilaiden ajatteluun : tapaustutkimus kahdesta helsinkiläisestä peruskoulusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032497
Title: Opin kyllä! -opetusjakson vaikuttavuus kolmasluokkalaisten oppilaiden ajatteluun : tapaustutkimus kahdesta helsinkiläisestä peruskoulusta
Alternative title: The effectiveness of the ”I can learn!” -teaching period on the thinking of third grade pupils : a case study from two primary schools in Helsinki
Author: Nissinen, Venla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032497
http://hdl.handle.net/10138/330574
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Carol Dweckin (2000, 2006) teoria ajattelutavoista. Dweck on jakanut ajattelutavat kasvun ajattelutapaan ja muuttumattomaan ajattelutapaan. Muuttumattomassa ajattelutavassa ihmisen perusominaisuudet kuten älykkyys, lahjakkuus ja persoonallisuus nähdään synnynnäisinä ja muuttumattomina ominaisuuksina. Kasvun ajattelutavassa taas ajatellaan, että ihminen voi alati kehittää näitä ominaisuuksia. Ajattelutapoja on tutkittu paljolti, mutta suurin osa tutkimuksista koskee nuorten ja aikuisten ajattelutapoja. Lasten ajattelutapoja ja niihin vaikuttamista kasvatuksen keinoin on puolestaan tutkittu huomattavasti vähemmän. Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tutkittiin kahden helsinkiläisen peruskoulun kolmannen luokan oppilaita. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Kirsi Tirrin johtamaa Copernicus -tutkimushankkeen interventiotutkimusta, kasvun ajattelutavan pedagogiikkaan perustuvaa Opin kyllä! -opetusjaksoa. Aineisto koostuu oppimispäiväkirjoista, joita oppilaat täyttivät opetusjakson aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, minkälaiset asiat ovat oppilaiden mielestä haastavia ja minkälaiset virheet ja epäonnistumiset jäävät oppilaiden mieleen. Tämän lisäksi tutkittiin, minkälaisia strategioita oppilaat kertovat käyttävänsä kohdatessaan haastavan oppimistilanteen ja miten Opin kyllä! -opetusjakso vaikutti oppilaiden kuvaamiin strategioihin. Aineisto analyysi toteutettiin induktiivisena sisäl-lönanalyysina. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaiden kokemat haasteet ja virheet liittyivät pääasi-assa liikuntaan ja koulunkäyntiin. Tulosten valossa voidaan todeta, että opetusjaksolla voitiin vaikuttaa oppilaiden ajatteluun ja suhtautumiseen liittyen oppimisen haasteisiin ja epäonnistumisiin. Oppilaiden mainitsemat strategiat haastavien tilanteiden varalle lisääntyivät ja positiivinen, sisäinen puhe alkoi esiintyä oppilaiden vastauksissa opetusjakson lopussa. Kasvun ajattelutapaa opettamalla edistettiin myös oppilaiden ajattelun muuttumista kohti kasvun ajattelutapaa.The framework for this study comes from Carol Dweck’s (2000, 2006) theory of mindsets. Dweck has categorized mindsets between two categories: the growth mindset and the fixed mindset. A person with a fixed mindset believes these qualities are stable whereas a person with a growth mindset believes human qualities such as intelligence, skills and personality are malleable. There have been a lot of studies about mindsets, but most of the research examines the mindsets of adolescents and adults. Instead, there has been less research regarding children’s mindset and effect on them through education. This is a case study from the third grade of primary school. The data of this study was collected as a part of the Copernicus research project led by Kirsi Tirri, based on the growth mindset pedagogy. The data consisted of learning diaries completed by the third grade pupils during the teaching period called “I can learn!”. The aim of this study was to find out what things pupils mention as challenging, what kind of mistakes and failures remain in pupils’ minds. In addition, pupils were asked to describe what strategies they use when facing a challenging learning situation and how “I can learn!” -teaching period influenced earlier strategies described. The analysis was done using an inductive content analysis. The results of this study showed that challenges and mistakes mentioned by the pupils were mainly related to exercise and school subjects. In light of the results, it can be concluded that the teaching period was able to influence pupils’ thinking and attitudes towards challenges and failures. The strategies mentioned by the pupils for challenging situations increased and positive, self-talk began to appear in pupils’ responses at the end of the teaching period. We can identify increase in pupils’ growth mindset thinking as a result of I can learn! -teaching period.
Subject: Kasvun ajattelutapa
muuttumaton ajattelutapa
lapset
oppiminen
haasteet
virheet
motivaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nissinen_Venla_tutkielma_2021.pdf 852.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record