Kokeilijakokkeja ja kasvisliemiä : ruokahävikin syntymisen syyt ja sen vähentäminen kotitalouksien toiminnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032498
Title: Kokeilijakokkeja ja kasvisliemiä : ruokahävikin syntymisen syyt ja sen vähentäminen kotitalouksien toiminnassa
Author: Heikkinen, Tanja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106032498
http://hdl.handle.net/10138/330589
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa moniin eri asioihin, kuten talouteen ja ympäristöön. Ruokahävikkiä syntyy eniten kotitalouksissa, ja jotta kotitalouksien hävikin vähentämiseen voitaisiin vaikuttaa, on sen tutkiminen tarpeellista. Tutkimuksia kotitalouksien ruokahävikkiin liittyen onkin tehty viimeaikoina paljon. Toiminnan teorian mukaan toiminnalla on aina jokin kohde joka halutaan saavuttaa, ja toiminta ja teot määrittyvät aina välineiden kautta. Tässä tutkimuksessa selvitän kotitalouksien toimintaa ruokahävikin vähentämiseen liittyen. Toiminnan teorian ja siihen pohjautuvaa toimintajärjestelmän mallia hyödyntäen tutkin kotitalouksien ruokahävikin syntymisen syitä, vähentämisen keinoja ja sitä, miten toimintajärjestelmä näyttäytyy kotitalouksien ruokahävikin vähentämisen toiminnassa. Tämä työ toteutettiin laadullista tutkimusasetelmaa käyttäen ja kohderyhmänä oli ruokahävikin vähentämisestä kiinnostuneet ihmiset. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyhaastattelulla, jossa oli sekä strukturoituja, että avoimia kysymyksiä. Kysely jaettiin kohderyhmälle Facebookin ruokahävikkiryhmä- ryhmän kautta ja vastauksia kertyi lyhyessä ajassa 89 kappaletta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Ruokahävikin syntymisen syiden ja vähentämisen keinojen tulokset noudattelivat aikaisempia tutkimustuloksia. Myös tässä tutkimuksessa painottui yksilön oma toiminta ja muiden ihmisten vaikutus ruokahävikin syntymisessä. Ruokahävikin vähentämien keinoissa näyttäytyivät oikeanlaiset välineet ja niiden tärkeys, mutta välineitä koettiin olevan riittämättömästi ja se nähtiin ongelmalliseksi. Tuloksissa nousi esille myös oppiminen ja kehittyminen, sekä niiden tärkeys ruokahävikin vähentämisessä. Tärkeäksi koettiin myös kokeilunhaluisuus ja rohkeus soveltaa opittuja käytäntöjä. Monet olivat laajentaneet ruokahävikin vähentämisen toimiaan oman kotitaloutensa ulkopuolelle sekä ruokajätteiden vähentämiseen.Food waste is a global phenomenon that affects many different areas, such as the economy and the environment. Households cause the most food waste in the whole food chain, and if we want to influence and reduce household’s food waste, it is very necessary to study it. A lot of research on household food waste has been done lately. According to activity theory, action always has a target or a goal that actor wants to achieve and actions are always determined by tools. In this study, I investigate what kind of activity the households are doing when trying to avoid food waste. I utilize activity theory and operating system that based on it. I investigate the causes of household food waste, means of reducing and how the operating system appears in the activities of household food waste planning. This study accomplished as a qualitative research. Target group was the people who are interested in reducing food waste. Material for this study was collected using a questionnaire interview with structured and open questions. The questionnaire was sent to the target group through the Facebook food waste group and 89 responses were collected in a short time. The material was analyzed using content analysis. The results of the causes of food waste and the means of reducing it were corresponding with previous research findings. Also in this study peoples own actions, as well as the influence of others contributed to food waste. Proper tools are important when reducing food waste. Proper tools were felt to be necessary, but those availability was mentioned sometimes difficult to get. Also learning and development was seen important when reducing food waste. Experimentalism and courage to try new were also mentioned as important. Many households had also developed their reduction in food waste beyond on their own households, and as well as to the food garbage.
Subject: Kotitalous
ruokahävikki
toiminnan teoria
toimintajärjestelmä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record