Valmis ateria kotiovelle : ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kotitalouksissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Kanerva, Tuuli
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106032490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/330591
dc.description.abstract Ruoanvalmistustyö kotitalouksissa on muuttanut muotoaan ja ruoanvalmistustyön vastuun jakautuminen miehen ja naisen muodostamissa kotitalouksissa on murroksessa. Ruoanvalmistustyöhön suhtaudutaan eri tavoin riippuen muun muassa ajankohdasta ja siitä, kenelle ruokaa valmistetaan. Ruoanvalmistustyötä kotitalouksissa pyritään helpottamaan puolivalmisteilla ja valmisruoilla, mutta myös ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kokonaan toiselle taholle on lisääntynyt. Tämä näkyy ravintolaruokailun ja noutoruokakulttuurin lisääntymisenä. Uusi teknologia mahdollistaa lisäksi valmiiden aterioiden tilaamisen kotiin kuljetettuna. Tutkielman tavoitteena oli kuvata aterioiden kotiinkuljetuspalveluita käyttöä sekä selittää palveluiden käyttöön johtavia syitä. Aihetta lähestyttiin kotitalouden ja kotityön tutkimuksen sekä ravintolaruokailun ja ruokailuympäristön tutkimuksen avulla. Tutkielmassa käytettiin kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkielman aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla helmikuussa 2021. Kyselylomake laadittiin tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Verkkokyselyyn tulleista 148 vastauksesta tutkimuksen kriteerit täyttävän aineiston muodostivat 145 vastausta. Aineistoa analysoitiin IBM SPSS 26-ohjelmalla käyttäen Kruskal-Wallisin testiä, ristiintaulukointia, pääkomponenttianalyysiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Keskeisimmiksi aterioiden kotiinkuljetuspalveluiden käytön syiksi nousivat ajan säästö, työmäärän vähentäminen sekä halu herkutella. Kotiinkuljetuspalveluita käyttävien joukosta löydettiin kolme eri tavalla palveluiden käyttöön ja ruoanvalmistukseen suhtautuvaa ryhmää. Ryhmät nimettiin 1. ruoanvalmistuksesta nauttiviksi, 2. kotona viihtyviksi ja 3. vaivattomuuden arvostajiksi. Ruoanvalmistuksesta nauttivien ryhmää selitti merkitsevästi ikä (28–34-vuotiaat), naissukupuoli ja korkea koulutus. Kotona viihtyvien ryhmää selitti merkitsevästi kotitalouden koko (2 hlö tai enemmän), lapset kotitaloudessa sekä korkea koulutus. Vaivattomuuden arvostajat -ryhmää selitti puolestaan vähiten pelkän peruskoulun käyminen, 20 000–39 999 euron vuositulot ja kotitalouden koko (3 hlö tai enemmän). Koko aineistosta kotiinkuljetuspalveluita käyttivät eniten miehet sekä 28–34-vuotiaat. Tutkielman tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko väestöä, ja jatkossa olisi tärkeää selvittää ruoanvalmistustyön ulkoistamisen ja kotiinkuljetuspalveluiden käytön syitä laajemmin, sillä niiden rooli ihmisten arjessa on pysyvä. fi
dc.description.abstract Foodwork has changed and responsibility of foodwork is starting to be more equally shared in households. Attitude towards foodwork depends, among other things, on situation and to whom one is cooking for. Convenience foods are used to simplify foodwork in households. Outsourcing foodwork to restaurants is also more and more common and take-away meals have become very popular. Technology and application innovations enable ready meals to be delivered to our doorstep. The aim of this study is to explain the use of and reasons to use home delivery services. Theoretical background of the study is based on the research of home economics and domestic work. Research of eating out and eating environments is also used in the study. This study was conducted as a quantitative study. The data was collected with survey questionnaire that was compiled based on theoretical literature. The survey was distributed via Internet in February 2021. Of 148 received responses 145 were accepted for the analyses. Analysis was conducted with IMB SPSS 26. Crosstabulation, Kruskal-Wallis, PCA and oneway-ANOVA were used as methods of analysis. Time saving, minimizing the amount of work and indulgence were the main reasons to use home delivery services for ready meals. Three groups that had different attitudes towards foodwork and home delivery services were found from the data. The groups were named 1. enjoying foodwork, 2. staying home and 3. valuation of ease. Female gender, high education and age (28–34 years) defined the first group. Size of household (at least two members), children and high education defined group two. Low education, 20 000–39 999 annual income and size of household (three or more members) defined group three the least. Among all respondents, home delivery services were used most by men and age group 28–34. The results of the study cannot be generalized to population and it would be important to study these themes further and in larger context since home delivery services are permanent part of the contemporary life. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ruoanvalmistustyö
dc.subject ulkoistaminen
dc.subject kotiinkuljetuspalvelu
dc.subject kotitaloustiede
dc.title Valmis ateria kotiovelle : ruoanvalmistustyön ulkoistaminen kotitalouksissa fi
dc.title.alternative Ready-to-eat meal to your door : outsourcing foodwork in households en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106032490
dc.subject.specialization Kotitalousopettaja fi
dc.subject.specialization Home Economics Teacher en
dc.subject.specialization Lärare i huslig ekonomi sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kanerva_Tuuli_progradu_2021.pdf 1.612Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record