Benefits and Challenges of Isomorphism in Single-Page Applications : A Case Study and Review of Gray Literature

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106092580
Julkaisun nimi: Benefits and Challenges of Isomorphism in Single-Page Applications : A Case Study and Review of Gray Literature
Tekijä: Huotala, Aleksi
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106092580
http://hdl.handle.net/10138/330779
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Computer Science
Magisterprogrammet i datavetenskap
Opintosuunta: Ohjelmistojärjestelmät
Software systems
Mjukvarusystem
Tiivistelmä: Isomorfiset web-sovellukset yhdistävät staattisten Hypertext Markup Language (HTML) -sivujen ja Single-page application (SPA) -sovellusten parhaat puolet. Isomorfinen web-sovellus jakaa koodia palvelimen ja käyttöliittymän välillä. Isomorfisista web-sovelluksista ei ole tehty kovinkaan paljoa tieteellistä tutkimusta. Websovellusten suorituskyvyn, käyttökokemuksen ja kehittäjäkokemuksen parantaminen on suosittu tietojenkäsittelytieteen tutkimusaihe. Tässä tutkielmassa tutkitaan isomorfismin hyötyjä ja haasteita SPA-sovelluksissa. Isomorfismin hyötyjen ja haasteiden tutkimiseksi suoritettiin kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin lähteenä internetistä löytyviä artikkeleita, joita etsittiin neljältä eri verkkosivustolta. Kirjallisuuskatsausta varten kerättyihin artikkeleihin suoritettiin laaduntarkastus, jotta niitä voitaisiin käyttää osana tieteellistä tutkimusta. Tapaustutkimus suoritettiin kehittäjähaastatteluna, jossa haastateltiin isomorfisia web-sovelluksia tuntevia kehittäjiä. Sekä kirjallisuuskatsauksen että tapaustutkimuksen tuloksia vertailtiin, ja niistä muodostettiin yhteenveto. Kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimuksen tuloksena isomorfismi SPA-sovelluksissa tuo etuja sekä käyttäjille että kehittäjille. Isomorfismi SPA-sovelluksissa on haastavaa toteuttaa. Isomorfismilla on myös muita, lähinnä kehittäjiä koskevia haittoja. Isomorfismi parantaa sovelluksen suorituskykyä ja hakukonekyvykkyyttä. Isomorfismin käyttö mahdollistaa ohjelmakoodin jakamisen palvelimen ja käyttöliittymän välillä, mutta se lisää sovelluksen monimutkaisuutta. Sovelluskirjastojen tuki on yksi isomorfismin ongelmista, joka kehittäjien tulee huomioida. Tämän tutkimuksen tulokset antavat kehittäjille syitä ja motivaatiota kehittää isomorfisia websovelluksia ja siirtää olemassa olevia sovelluksia käyttämään isomorfismia.Isomorphic web applications combine the best parts of static Hypertext Markup Language (HTML) pages and single-page applications. An isomorphic web application shares code between the server and the client. However, there is not much existing research on isomorphic web applications. Improving the performance, user experience and development experience of web applications are popular research topics in computer science. This thesis studies the benefits and challenges of isomorphism in single-page applications. To study the benefits and challenges of isomorphism in single-page applications, a gray literature review and a case study were conducted. The articles used in the gray literature review were searched from four different websites. To make sure the gray literature could be used in this study, a quality assessment process was conducted. The case study was conducted as a developer survey, where developers familiar with isomorphic web applications were interviewed. The results of both studies are then compared and the key findings are compared together. The results of this study show that isomorphism in single-page applications brings benefits to both the developers and the end-users. Isomorphism in single-page applications is challenging to implement and has some downsides, but they mostly affect developers. The performance and search engine optimization of the application are improved. Implementing isomorphism makes it possible to share code between the server and the client, but it increases the complexity of the application. Framework and library compatibility are issues that must be addressed by the developers. The findings of this thesis give motivation for developers to implement isomorphism when starting a new project or transforming existing single-page applications to use isomorphism.
Avainsanat: isomorphism
javascript
server
web
isomorphism
javascript
server
web


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Huotala_Aleksi_MSc_thesis_2021.pdf 853.8KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot