Benefits and Challenges of Isomorphism in Single-Page Applications : A Case Study and Review of Gray Literature

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Huotala, Aleksi
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106092580
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/330779
dc.description.abstract Isomorfiset web-sovellukset yhdistävät staattisten Hypertext Markup Language (HTML) -sivujen ja Single-page application (SPA) -sovellusten parhaat puolet. Isomorfinen web-sovellus jakaa koodia palvelimen ja käyttöliittymän välillä. Isomorfisista web-sovelluksista ei ole tehty kovinkaan paljoa tieteellistä tutkimusta. Websovellusten suorituskyvyn, käyttökokemuksen ja kehittäjäkokemuksen parantaminen on suosittu tietojenkäsittelytieteen tutkimusaihe. Tässä tutkielmassa tutkitaan isomorfismin hyötyjä ja haasteita SPA-sovelluksissa. Isomorfismin hyötyjen ja haasteiden tutkimiseksi suoritettiin kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin lähteenä internetistä löytyviä artikkeleita, joita etsittiin neljältä eri verkkosivustolta. Kirjallisuuskatsausta varten kerättyihin artikkeleihin suoritettiin laaduntarkastus, jotta niitä voitaisiin käyttää osana tieteellistä tutkimusta. Tapaustutkimus suoritettiin kehittäjähaastatteluna, jossa haastateltiin isomorfisia web-sovelluksia tuntevia kehittäjiä. Sekä kirjallisuuskatsauksen että tapaustutkimuksen tuloksia vertailtiin, ja niistä muodostettiin yhteenveto. Kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimuksen tuloksena isomorfismi SPA-sovelluksissa tuo etuja sekä käyttäjille että kehittäjille. Isomorfismi SPA-sovelluksissa on haastavaa toteuttaa. Isomorfismilla on myös muita, lähinnä kehittäjiä koskevia haittoja. Isomorfismi parantaa sovelluksen suorituskykyä ja hakukonekyvykkyyttä. Isomorfismin käyttö mahdollistaa ohjelmakoodin jakamisen palvelimen ja käyttöliittymän välillä, mutta se lisää sovelluksen monimutkaisuutta. Sovelluskirjastojen tuki on yksi isomorfismin ongelmista, joka kehittäjien tulee huomioida. Tämän tutkimuksen tulokset antavat kehittäjille syitä ja motivaatiota kehittää isomorfisia websovelluksia ja siirtää olemassa olevia sovelluksia käyttämään isomorfismia. fi
dc.description.abstract Isomorphic web applications combine the best parts of static Hypertext Markup Language (HTML) pages and single-page applications. An isomorphic web application shares code between the server and the client. However, there is not much existing research on isomorphic web applications. Improving the performance, user experience and development experience of web applications are popular research topics in computer science. This thesis studies the benefits and challenges of isomorphism in single-page applications. To study the benefits and challenges of isomorphism in single-page applications, a gray literature review and a case study were conducted. The articles used in the gray literature review were searched from four different websites. To make sure the gray literature could be used in this study, a quality assessment process was conducted. The case study was conducted as a developer survey, where developers familiar with isomorphic web applications were interviewed. The results of both studies are then compared and the key findings are compared together. The results of this study show that isomorphism in single-page applications brings benefits to both the developers and the end-users. Isomorphism in single-page applications is challenging to implement and has some downsides, but they mostly affect developers. The performance and search engine optimization of the application are improved. Implementing isomorphism makes it possible to share code between the server and the client, but it increases the complexity of the application. Framework and library compatibility are issues that must be addressed by the developers. The findings of this thesis give motivation for developers to implement isomorphism when starting a new project or transforming existing single-page applications to use isomorphism. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject isomorphism
dc.subject javascript
dc.subject server
dc.subject web
dc.subject isomorphism
dc.subject javascript
dc.subject server
dc.subject web
dc.title Benefits and Challenges of Isomorphism in Single-Page Applications : A Case Study and Review of Gray Literature en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106092580
dc.subject.specialization Ohjelmistojärjestelmät fi
dc.subject.specialization Software systems en
dc.subject.specialization Mjukvarusystem sv
dc.subject.degreeprogram Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Computer Science en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i datavetenskap sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huotala_Aleksi_MSc_thesis_2021.pdf 853.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record