Perusopetuksen monitoimijainen yhteistyö -Fenomenografinen analyysi koulukuraattoreiden käsityksistä monitoimijaisesta yhteistyöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yhteistyön kehittämisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Leskinen, Anne
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106162877
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/331211
dc.description.abstract Perusopetusikäisistä lapsista ja nuorista osa tarvitsee oppilashuollollista tai laaja-alaisempaa tukea kasvun, kehityksen, oppimiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelujärjestelmä on kuormittunut ja lapsi tai nuori sekä hänen perheensä voi jäädä vain koulun tuen varaan. Oppilashuollon resurssit jakautuvat epätasaisesti asettaen oppilaat eriarvoiseen asemaan. Koulukuraattoreiden oppilas- ja toimipistemäärät vaihtelevat suuresti eikä niistä ole yhtenäistä linjausta. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tuen tarpeet edellyttävät usein koulun ulkopuolisia palveluja ja monitoimijaisen yhteistyön tekemistä riittävän tuen saamiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille perusopetuksessa työskentelevien koulukuraattoreiden käsityksiä monitoimijaisesta yhteistyöstä ja yhteistyöhön vaikuttavista tekijöistä sekä heidän käsityksiään monitoimijaisen yhteistyön kehittämisestä. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostui kuuden perusopetuksessa työskentelevän koulukuraattorin yksilöhaastatteluista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja aineisto analysoitiin fenomenografisesti. Aineiston perusteella monitoimijainen yhteistyö mahdollisti riittävän avun saamisen asiakkaille ja lisäsi työhyvinvointia. Monitoimijaista yhteistyötä edistivät muun muassa yhteistyökumppanin tuttuus, ylemmän tahon tuki, palvelujen saavutettavuus sekä sovitut toimintakäytänteet. Monitoimijaista yhteistyötä vaikeuttivat muun muassa kiire, vuorovaikutuksen ongelmat, vääränlaiset uskomukset toisten työstä ja sektoroitunut palvelujärjestelmä. Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen vaatii sektorirajojen ylittämistä ja esimiehen tukea. Koulukuraattoreiden käsityksissä sektoroituneen palvelujärjestelmän kehittäminen vaatisi valtakunnallista kehittämistä ja lainsäädännöllistä ohjausta. Tutkimuksessa koulukuraattoreiden monitoimijuudelle antamat merkitykset kietoutuvat ammatillisen toimijuuden ulottuvuuksiin tarjoten mahdollisuuden osaamisen kehittymiseen, työhyvinvoinnin paranemiseen ja sosiaalityön arvoihin perustuvan, laadukkaan työn tekemiseen. Monitoimijaisen yhteistyön kehittämisellä voitaisiin vähentää alueella työskentelevien toimijoiden työn päällekkäisyyksiä, lisätä tuottavuutta ja varmistaa laadukkaiden, asiakkaita osallistavien palvelujen tarjoaminen muuttuvissa olosuhteissa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Koulukuraattori
dc.subject monitoimijainen yhteistyö
dc.subject fenomenografia
dc.title Perusopetuksen monitoimijainen yhteistyö -Fenomenografinen analyysi koulukuraattoreiden käsityksistä monitoimijaisesta yhteistyöstä, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yhteistyön kehittämisestä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106162877
dc.subject.specialization Sosiaalityö fi
dc.subject.specialization Social Work en
dc.subject.specialization Socialt arbete sv
dc.subject.degreeprogram Sosiaalitieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Social Research en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i sociala vetenskaper sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leskinen_Anne_maisterintutkielma_2021.pdf 469.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record