“On ollu jotain muuta oikeeta duunii ku blogien kirjoittaminen” : strategisen viestinnän rooli alkuvaiheen startup-yrityksissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162872
Title: “On ollu jotain muuta oikeeta duunii ku blogien kirjoittaminen” : strategisen viestinnän rooli alkuvaiheen startup-yrityksissä
Author: Liukkonen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162872
http://hdl.handle.net/10138/331234
Thesis level: master's thesis
Degree program: Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
Master's Programme in Politics, Media and Communication
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
Specialisation: Viestintä
Media and Communication
Medier och kommunikation
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia näkemyksiä ja käsityksiä alkuvaiheen startup-yritysten perustajilla on strategisen viestinnän roolista. Tutkielma paneutuu siihen, minkälaista viestintää alkuvaiheen yritykset tekevät ja nähdäänkö strategisella viestinnällä olevan rooli startup-yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Viestinnän alalla on keskusteltu aikaisemminkin strategisen viestinnän merkityksestä: viestintä ei ole vain “somettamista”, vaan yrityksen ydinfunktio, jolla on merkittävä rooli organisaation toiminnassa. Juuri siksi onkin mielenkiintoista selvittää, minkälaisena viestinnän rooli nähdään alkuvaiheen startup-yrityksissä ja minkälaista viestintää alkuvaiheen startup-yrityksissä tehdään – tiedostaen tai tiedostamatta. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimii strategian ja strategisen viestinnän käsitteet. Strategian käsitettä lähestytään strategia käytäntönä-suuntauksen kautta, kun taas strategista viestintää tarkastellaan neljän teeman avulla: viestinnän tavoitteet, viestinnän suunnittelu, viestinnän mittaaminen ja viestinnän resurssit. Tutkimus pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Minkälaisena strategisen viestinnän rooli nähdään alkuvaiheen startup-yrityksen toiminnassa? 2) Mistä alkuvaiheen startup-yrityksen viestintä rakentuu ja onko viestintä strategista? Tutkimuskysymyksiin vastataan aikaisemman tutkimuksen ja kerätyn aineiston perusteella. Tutkimusaineisto koostuu viiden suomalaisen alkuvaiheen startup-yrityksen perustajan haastattelusta. Aineisto kerättiin käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua ja analyysimenetelmänä puolestaan laadullista sisällönanalyysia. Tutkimus osoittaa, että vaikka viestinnän roolilla nähdään olevan merkitystä yrityksille yleisellä tasolla, ei se kuitenkaan heijastu alkuvaiheen startup-yritysten toimintaan. Viestintä nähdään organisaation toimintojen väliinputoajana, jolla ei ole suoraa vaikutusta yrityksen menestykseen. Tutkimuksen perusteella kyse on pitkälti siitä, että viestinnän merkitystä ja potentiaalia ei täysin ymmärretä ja siksi sitä ei tehdä strategisesti. Strategisuuden puutteen myötä viestinnän rooli jää epämääräiseksi eikä sen hyödyt koko organisaatiolle ja sen toiminnalle konkretisoidu. Viestinnän rooli nähdään alisteisena muille organisaation toiminnoille, eikä sillä nähty olevan painoarvoa alkuvaiheen yrityksen menestymisen kannalta. Tutkimus tuo osaltaan lisäymmärrystä siihen, millaisena viestinnän rooli nähdään alkuvaiheen startup-yrityksissä. Tutkimus osoittaa, että viestinnän pienen roolin ja strategisuuden puutteen nähtiin piilevään startup-yritykselle tyypillisissä pienissä resursseissa. Tutkimuksen perusteella viestintäosaamisen kasvattaminen yrityksen sisälle jo alkuvaiheessa olisi kannattavaa, sillä parhaimmillaan strateginen viestintä on yritykselle voimavara ja kilpailuetu, jonka vaikutus näkyy läpi organisaation ja nostaa yrityksen haluttavuutta niin potentiaalisten asiakkaiden, sijoittajien kuin työntekijöidenkin silmissä.
Subject: strateginen viestintä
startup-yritykset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record