”Viljan att kunna påverka och känslan av att det genom detta arbete kan lyckas” : en kvalitativ studie om ledarskap inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162922
Title: ”Viljan att kunna påverka och känslan av att det genom detta arbete kan lyckas” : en kvalitativ studie om ledarskap inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer
Author: Sundell, Pia-Lisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162922
http://hdl.handle.net/10138/331239
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Social Sciences (in Swedish)
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: En organisations framgång påverkas alltid av ledarskapet, av de beslut som fattas inom organisationen och av chefers personliga värdegrund och tankevärld. Både operativa mindre beslut som allmänna stora linjedragningar, påverkar organisationens slutresultat. En chef har med andra ord ett stort ansvar för organisationen. Magisteravhandlingen fokuserar på ledarskap inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer. Genom att rikta fokus på ledarskap inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer har strävan varit att bidra med sådan kunskap som behövs för att kunna stöda ledarskap inom social- och hälsovårdens organisationer, specifikt inom barnskyddsorganisationer. Vilka egenskaper är viktiga för en bra ledare inom en barnskyddsorganisation? Vilka faktorer stöder ledarskapet? Vad skiljer detta ledarskap från ledarskapet i andra kontexter? Genom empirisk analys närmas frågan om det är möjligt att beskriva ledarskap inom social- och hälsovården, och då ännu specifikt inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer, genom att relatera till den allmänna litteraturen om ledarskap. Materialinsamlingen är utförd genom en semistrukturerad fokusgruppintervju. Avhandlingens syfte och forskningsfrågor har besvarats genom tillämpning av kvalitativ innehållsanalys. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av abduktiv innehållsanalys. Avhandlingens övergripande slutsatser visar att barnskyddsorganisationernas ledarskap kännetecknas av att ledarskapserfarenhet och kännedom om organisationsfältet framstår som viktigare och uppskattas i större utsträckning än substanskunnande inom området eller formell utbildning. Stödet för ledarskap består av välfungerande samarbete med styrelser, styrelseordförande, ledningsgrupper och formella och informella nätverk. Vidare visar undersökningen också att det samtidigt som framtiden för organisationen uppfattas som osäker och det är svårt att balansera i ett välfärdslandskap präglat av krav på ekonomisk effektivitet, den ekonomiska resursering är osäker och samhällets värderingar hårdnar, är alla informanter eniga om att själva grunduppgiften och uppdraget med att hjälpa barn motiverar mest och ger arbetsglädje. Att ”missionen bär” trots allt karaktäristiskt för arbetet inom den tredje sektorn.
Subject: Tredje sektorn
ledarskap
barnskyddsorganisation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sundell_PiaLisa_avhandling_2021.pdf 665.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record