Fairtrade Coffee : Commodity Chain Data Transparency and Stakeholder Benefits

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162938
Title: Fairtrade Coffee : Commodity Chain Data Transparency and Stakeholder Benefits
Author: Rautakorpi, Jasmin
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106162938
http://hdl.handle.net/10138/331248
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
Master's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet för samhälle i förändring
Specialisation: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Toimitusketjujen läpinäkyvyys on kasvava ilmiö julkisessa keskustelussa sekä yrityksien toiminnassa. Se on oleellinen osa yritysten ja sertifiointitahojen pyrkimyksissä osoittaa vastuullisuuttaan sekä arvojaan. Toimitusketjudata voi kuitenkin sisältää kysymyksiä valtasuhteista sekä informaation asymmetriasta, joilla on vaikutuksia toimitusketjujen eri sidosryhmiin, kuten tuottajiin ja kuluttajiin. Kansainvälinen Reilu kauppa tunnetaan niin kutsutun Globaalin Etelän pientuottajien puolustajana, joka pyrkii vähentämään globaalia köyhyyttä. Tämä tutkielma keskittyy Reilun kaupan kahvin toimitusketjudataan ja tarkastelee, millaisia haasteita ja tarpeita toimitusketjun sidosryhmillä on läpinäkyvyyteen liittyen ja millaisia hyötyjä he siitä saavat. Sidosryhmiin luokitellaan kuluttajat, tuottajat sekä kahvia ostavat yritykset. Tutkielmassa nojataan globaaliin arvoketjuviitekehykseen, jonka avulla toimitusketjudataa tarkastellaan valtakysymyksien näkökulmasta. Tarkoitus on muodostaa monitahoinen katsaus toimitusketjudatakysymyksiin ja Reiluun kauppaan. Metodeina ovat kvalitatiiviset teemahaastattelut, joihin vastasi seitsemän henkilöä eri yrityksistä ja organisaatioista. Lisäksi aineistoa on kerätty Fairtrade Internationalin ja FLOCERT:in verkkosivuilta. Aineisto on analysoitu kvalitatiivista sisältöanalyysia noudattaen. Keskeisinä tuloksina nousevat Reilun kaupan toimitusketjudatan haasteet, kuten luottamuksellinen data, informaatiokatkokset sekä eri sidosryhmien erilaiset tarpeet. Nämä jokseenkin ristiriitaiset tarpeet tekevät läpinäkyvyyden asettamisesta hankalaa, jolloin konkreettiset hyödyt ovat toistaiseksi vähäiset. Haasteista huolimatta Reilu kauppa nähdään hyvänä kumppanina, jolla on laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. Toimitusketjudatan läpinäkyvyyttä pohtiessa on tärkeää kysyä, kenen intressejä läpinäkyvyys edustaa. Keskeinen johtopäätös on, että toimitusketjudatan läpinäkyvyyden hyödyt riippuvat siitä, miten hyvin ne kohtaavat eri sidosryhmien tarpeiden kanssa.Commodity chain data transparency is a growing phenomenon in public discussion and in the private sector. It is an essential way for companies and certification schemes to express their sustainability efforts and values. However, commodity chain data can include questions of power and information asymmetry which can affect the commodity chain stakeholders, such as the producers and the consumers. The Fairtrade movement is known as the defender of the small-scale producers in the so-called Global South and which aims to reduce global poverty. This research focuses on the Fairtrade certified coffee commodity chain data and examines what kind of challenges and needs the commodity chain stakeholders have in terms of data transparency and what potential benefits they receive. The stakeholders include consumers, producers and coffee buying companies. This research relies on the Global Value Chain -framework and examines the commodity chain data in light of power asymmetries. The purpose is to provide a multifaceted review about the questions of commodity chain data and Fairtrade. This research uses qualitative, semi-structured interviews which were conducted with seven participants from different backgrounds, such as the private sector and organizations. Additionally, some complementary data was collected from Fairtrade International and FLOCERT’s websites. The data was analyzed through the lens of qualitative content analysis. The central findings are Fairtrade commodity chain data related challenges, such as confidentiality, information gaps and the different needs of the stakeholders. These somewhat conflicting needs make it difficult to set a level of transparency that would meet the needs of all the stakeholders which in turn provides limited benefits. Nevertheless, despite challenges, Fairtrade is seen as a valid partner, expressing a wider societal significance. When considering commodity chain data transparency, it is important to ask whose interests the data represent. The central conclusion is that the benefits of commodity chain data transparency depend on how well they meet the needs of the stakeholders.
Subject: Fairtrade
commodity chain data
global value chain framework
transparency


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rautakorpi_Jasmin_tutkielma_2021.pdf 711.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record