Production and separation of 44Sc and other Sc radionuclides

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183193
Julkaisun nimi: Production and separation of 44Sc and other Sc radionuclides
Tekijä: Lampuoti, Jarkko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106183193
http://hdl.handle.net/10138/331592
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences
Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper
Opintosuunta: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Tiivistelmä: Skandium-44 on lääketieteellisesti kiinnostava positroni- ja gammaemitteri, jolla on mahdollisia sovellutuksia isotooppikuvantamisessa. Sitä tuotetaan yleensä syklotronilla kalsium- tai joskus titaanimateriaalikohtiossa. Skandiumin radiolääkeainesovellutukset edellyttävät yleensä kelatointia, joten skandium on erotettava kohtiomatriisista. Erottelu tehdään yleensä joko ekstraktiokromatografialla sopivaa kiinteää faasia käyttäen tai saostus-suodatuksen kautta. Tässä työssä tuotettiin syklotronilla skandium-44:ää ja muita skandiumin radionuklideja säteilyttämällä 10 MeV protoneilla kiinteää rikastamatonta kalsiumkarbonaattia tai kalsiummetallia. Skandium eroteltiin säteilytetyistä kohtioista käyttämällä neljää eri kromatografista materiaalia sekä saostusmenetelmää. Skandium-44:ää tuotettiin kBq- ja MBq- määrissä keskimääräisen saturaatiotuoton ollessa 47 MBq/μA. Yksittäisessä eluutiossa keskimäärin saavutetut erottelusaannot vaihtelivat välillä 28 ± 11 % ja 70 ± 20 %. Suorituskyvyltään parhaaksi erottelumateriaaliksi osoittautui UTEVA-hartsi.Scandium-44 is a medically interesting positron and gamma emitting radionuclide with possible applications in molecular imaging. It is commonly produced with the use of a cyclotron in a calcium or sometimes a titanium based irradiation target. As the radiopharmaceutical use of scandium radionuclides commonly requires chelation, scandium needs to be separated from the target matrix. This is most often carried out either via extraction chromatography using a suitable solid phase or through precipitation-filtration. In this work, scandium-44 along with other scandium radionuclides was produced using cyclotron irradiation with 10 MeV protons and a solid, natural isotopic abundance calcium carbonate or calcium metal target. Scandium was separated from the irradiated targets using four different chromatographic materials and a precipitation method. Scandium-44 was produced in kilo- and megabecquerel amounts with an average saturation yield of 47 MBq/μA. The achieved separation yields in a single elution ranged from 28 ± 11 % to 70 ± 20 % with the best performing extraction material being UTEVA resin.
Avainsanat: scandium-44
PET
radionuclide production
extraction chromatography


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lampuoti_Jarkko_Pro_Gradu_2021.pdf 25.67MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot