Production and separation of 44Sc and other Sc radionuclides

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Lampuoti, Jarkko
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106183193
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/331592
dc.description.abstract Skandium-44 on lääketieteellisesti kiinnostava positroni- ja gammaemitteri, jolla on mahdollisia sovellutuksia isotooppikuvantamisessa. Sitä tuotetaan yleensä syklotronilla kalsium- tai joskus titaanimateriaalikohtiossa. Skandiumin radiolääkeainesovellutukset edellyttävät yleensä kelatointia, joten skandium on erotettava kohtiomatriisista. Erottelu tehdään yleensä joko ekstraktiokromatografialla sopivaa kiinteää faasia käyttäen tai saostus-suodatuksen kautta. Tässä työssä tuotettiin syklotronilla skandium-44:ää ja muita skandiumin radionuklideja säteilyttämällä 10 MeV protoneilla kiinteää rikastamatonta kalsiumkarbonaattia tai kalsiummetallia. Skandium eroteltiin säteilytetyistä kohtioista käyttämällä neljää eri kromatografista materiaalia sekä saostusmenetelmää. Skandium-44:ää tuotettiin kBq- ja MBq- määrissä keskimääräisen saturaatiotuoton ollessa 47 MBq/μA. Yksittäisessä eluutiossa keskimäärin saavutetut erottelusaannot vaihtelivat välillä 28 ± 11 % ja 70 ± 20 %. Suorituskyvyltään parhaaksi erottelumateriaaliksi osoittautui UTEVA-hartsi. fi
dc.description.abstract Scandium-44 is a medically interesting positron and gamma emitting radionuclide with possible applications in molecular imaging. It is commonly produced with the use of a cyclotron in a calcium or sometimes a titanium based irradiation target. As the radiopharmaceutical use of scandium radionuclides commonly requires chelation, scandium needs to be separated from the target matrix. This is most often carried out either via extraction chromatography using a suitable solid phase or through precipitation-filtration. In this work, scandium-44 along with other scandium radionuclides was produced using cyclotron irradiation with 10 MeV protons and a solid, natural isotopic abundance calcium carbonate or calcium metal target. Scandium was separated from the irradiated targets using four different chromatographic materials and a precipitation method. Scandium-44 was produced in kilo- and megabecquerel amounts with an average saturation yield of 47 MBq/μA. The achieved separation yields in a single elution ranged from 28 ± 11 % to 70 ± 20 % with the best performing extraction material being UTEVA resin. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject scandium-44
dc.subject PET
dc.subject radionuclide production
dc.subject extraction chromatography
dc.title Production and separation of 44Sc and other Sc radionuclides en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106183193
dc.subject.specialization ei opintosuuntaa fi
dc.subject.specialization no specialization en
dc.subject.specialization ingen studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lampuoti_Jarkko_Pro_Gradu_2021.pdf 25.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record