Kulutus kasvuperustaisessa talousjärjestelmässä kohtuuden näkökulmasta : laadullinen ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi SKS:n Kestävä kehitys -kirjoituskilpailun teksteistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Ollila, Tuure
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106183197
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/331609
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan ylikulutusta kasvuperustaisessa talousjärjestelmässä kohtuullisuuden näkökulmasta, ja erityisesti kysymyksiä: mitä ylikulutus on, mitkä seikat tukevat ylikulutusta suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kuinka kulutusta voisi kohtuullistaa niin, ettei se menisi ”yli”? Käytän tutkielman aineistona Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkiston Kestävä kehitys -kirjoituskilpailun (2018) tuloksena syntynyttä aineistoa ”Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia”, joka kuuluu arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelman keruuaineistoihin (SKS KRA). Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineistossa korostuvina teemoina ovat kasvuperustaisen talousjärjestelmän ongelmallisuus, kulutuskritiikki, yksilön kyky ja kyvyttömyys vaikuttaa muutokseen, ylikulutukseen vaikuttavat tekijät ja kulutuksen kohtuullistaminen. Tutkielma kuvaa, mitä mieltä eri-ikäiset ja eri paikkakunnilta olevat vastaajat ovat vallitsevasta kulutuskulttuurista, minkälainen sen pitäisi olla, kuinka valmiita he ovat henkilökohtaisesti muutokseen sekä mitkä ovat tarvittavat muutokset yksilö- ja rakennetasolla. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu kasvuperustaisen talousjärjestelmän kritiikkiin ja kirjallisuuteen kohtuutaloudesta sekä kulutuksen kohtuullistamisesta. Ylikulutus voidaan määritellä sellaiseksi kulutukseksi, joka johtaa ilmaston hallitsemattomaan muutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen liikakäyttöön. Ylikulutus rakentuu Suomessa kasvuhakuisen markkinatalouden vaatimukselle, jossa ainoastaan jatkuva taloudellinen kasvu turvaa työllisyyden ja hyvinvoinnin. Tämä vaade on yhteydessä kulutuskulttuurin, joka tukee ylikulutusta. Mitä materiaalisesti vauraampi kulttuuri ja mitä sitä kautta vauraammat kansalaiset, sitä suurempaa on kulutus. Kulutuksen kohtuullistamiseksi tarvitaan kulttuurinen muutos. Tutkielman tuloksissa korostuivat asenteiden muutoksen tärkeys, ekotehokkuus arjen valinnoissa ja käyttäytymisessä sekä kulutusluottojen markkinoinnin rajoittaminen. Poliittisilta päättäjiltä peräänkuulutettiin uskallusta muuttaa kulutusta kestävämpään suuntaan ohjauskeinojen avulla. Jotta kulutus kohtuullistuisi, hyvinvointi tulisi määrittää muutenkin kuin talouskasvun, vaurastumisen ja materiaalisen elämäntavan kautta. Tehokkuuden lisääminen teknologian avulla päästöjen vähentämiseksi ei myöskään yksin riitä, jos kulutus jatkaa kasvuaan ja sitä kautta myös luonnonvarojen käyttö. Yhteiskunnassa, jossa talousjärjestelmä, ylikuluttava kulutuskulttuuri, markkinatalous, media sekä yritysten ja kuluttajien toiminta ovat kaikki sidoksissa toisiinsa, on yhteistyö tutkijoiden, yritysten, poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen välillä keskeisessä roolissa kulttuurisen muutoksen aikaansaamiseksi. fi
dc.description.abstract Consumption in growth-based economic system from the sufficiency perspective: Qualitive and data-driven content analysis of SKS’s Kestävä kehitys -writing competition texts The master’s thesis examines overconsumption in a growth-based economic system from the perspective of sufficiency, and in particular the questions: what is overconsumption, what factors support overconsumption in Finnish society, and how could consumption be sufficient so that it does not “exceed”? The data of this study is created as a result of the Finnish Literature Society’s (SKS) archive’s Kestävä kehitys -writing competition (2018) “Pieniä ponnistuksia, Suuria saavutuksia”, which is part of the archive materials collections on Traditional and Contemporary Culture (SKS KRA). The research method is data-driven content analysis. The themes highlighted in the data are the problematic nature of the growth-based economic system, consumer criticism, the individual's ability and inability to influence change, the factors influencing overconsumption and the sufficiency of consumption. The thesis describes the opinion of respondents of different ages and from different localities about the prevailing consumer culture, what it should be like, how ready they are personally for change, and what changes are needed at the individual and structural level. The theoretical framework of the thesis is based on the critique of the growth-based economic system and the literature on the sufficient economy and the sufficiency of consumption. Overconsumption can be defined as consumption that leads to uncontrolled climate change, biodiversity loss and overexploitation of natural resources. In Finland, overconsumption is built on the demands of a growth-based market economy, where only continuous economic growth secures employment and well-being. This claim is associated with a consumer culture that supports overconsumption. The more materially wealthy the culture and, through it, the wealthier the citizens, the greater is the consumption. Cultural change is required to make consumption more sufficient. The results of the thesis emphasized the importance of changing attitudes, eco-efficiency in everyday choices and behavior, and limiting the marketing of consumer credit. Political decision-makers were called upon to dare to change consumption in a more sustainable direction through means of control. In order for consumption to be sufficient, well-being shouldn’t be based solely on economic growth, wealth, and a material lifestyle. Increasing efficiency through technology in order to reduce emissions is also not enough if consumption continues to grow and thus the use of natural resources. In a society where the economic system, an over-consuming consumer culture, a market economy, the media and the activities of businesses and consumers are all interlinked, cooperation between researchers, businesses, politicians and NGOs plays a key role in bringing about cultural change. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ylikulutus
dc.subject kulutuskulttuuri
dc.subject kohtuullinen kulutus
dc.subject kasvuperustainen talousjärjestelmä
dc.subject kohtuullistaminen
dc.subject SKS KRA
dc.title Kulutus kasvuperustaisessa talousjärjestelmässä kohtuuden näkökulmasta : laadullinen ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi SKS:n Kestävä kehitys -kirjoituskilpailun teksteistä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106183197
dc.subject.specialization Kuluttajaekonomia fi
dc.subject.specialization Consumer Economics en
dc.subject.specialization Konsumentekonomi sv
dc.subject.degreeprogram Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Food Economy and Consumption en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion sv

Files in this item

Files Size Format View
Ollila_Tuure_maisterintutkielma_2021.pdf 818.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record