Pikkukeskosen keskola-aikainen ääniympäristö – LENA-menetelmän validiteetin arviointia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106243236
Title: Pikkukeskosen keskola-aikainen ääniympäristö – LENA-menetelmän validiteetin arviointia
Author: Hämäläinen, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106243236
http://hdl.handle.net/10138/331831
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Keskosena syntyneet lapset viettävät elämänsä varhaisvaiheet vastasyntyneiden teho-osastolla, jonka ääniympäristö on erilainen kuin sikiöllä kohdussa. Varhaisvaiheiden ääniympäristöllä tiedetään olevan vaikutusta keskosten kielen kehitykseen, minkä vuoksi keskola- aikaisen ääniympäristön tutkiminen on tärkeää. Language Environment Analysis system eli LENA on automatisoitu menetelmä lasten ääniympäristön tarkasteluun. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida LENA-menetelmän validiteettia suomenkielisessä aineistossa ja keskolaympäristössä. Validiteettia arvioidaan tarkastelemalla vastaako LENA-menetelmän muuttujista antama tieto kuulonvaraisesti tehtyä arviota, kun verrataan menetelmän automaattisesti antamaa tietoa kuulonvaraiseen arviointiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat muuttujat ovat naisen ja miehen puheen määrä, aikuisen puheen määrä yhteensä, lapsen vokalisaatiot, vastavuoroiset keskustelujaksot ja hiljaisuuden määrä. LENA-menetelmän validiteettia ei ole vielä toistaiseksi kattavasti tutkittu vastasyntyneiden teho-osastolla ja suomenkielisessä ääniympäristössäkin validiteettia on tutkittu vasta vähän. Tämä pro gradu -työ on osa LangLENA-tutkimusta ja osaa tässä työssä tehdyistä aineiston analyyseistä käytettiin reliabiliteettianalyysina jo julkaistussa LENA-menetelmän validiteettia tarkastelevassa artikkelissa (Ståhlberg‐Forsén, ym., 2021). Menetelmät. Pro gradu -tutkielman aineisto koostui neljän eri lapsen 30 minuutin mittaisista nauhoista, jotka kerättiin LENA-menetelmällä keskolassa. 30 minuutin mittaiset jaksot valittiin pidemmistä nauhoitteista hyödyntäen läheisyyspäiväkirjaa, jotta nauhoilla esiintyisi mahdollisimman paljon vanhempien puhetta. Tutkimusaineisto saatiin valmiiksi kerättynä LangLENAtutkimusprojektista. Kuulonvaraisen arvion ja LENA-menetelmän automaattisen analyysin antamien arvojen yhteneväisyyttä verrattiin keskenään laskemalla jokaiselle muuttujalle luokansisäinen korrelaatio ICC (3,1) -arvo. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan LENA-menetelmällä tarkasteltavista muuttujista aikuisen puheen määrä- ja miehen puheen määrä -muuttujat antoivat luotettavaa tietoa tarkasteltavassa aineistossa. LENA-menetelmän analysoimat naisen puheen, vokalisaatioiden, vastavuoroisten keskustelujaksojen ja hiljaisuuden määrät puolestaan eivät näyttäytyneet tässä tutkimuksessa luotettavina. Pienen aineiston takia tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä. Tämän ja aikaisemman tutkimuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että LENA-menetelmä soveltuu suomenkielisessä ympäristössä aikuisen puheen määrän tarkasteluun, mutta ei pienten keskosten vokalisaatioiden, vastavuoroisten keskustelujaksojen tai hiljaisuuden määrän arviointiin keskolassa.Objectives. Preterm infants spend the beginning of their lives in newborn intensive care units (NICU). The sound environment preterm infants experience in NICU differs from the typical one in uterus. It is known that the sound environment in the early stages of life affects in preterm infants language development which is why the research of the early sound environment is important. Language Environment Analysis system (LENA) is an automated tool for recording and analysing language environments. The objective of this study is to evaluate the validity of LENA system in Finnish speaking and NICU environments. LENA system gives automatically values for following variables: male and female words, total of adult words, vocalizations, conversational turns and silence. Values given by LENA system will be compared with human coder estimates. The validity of LENA system has not been studied inclusively in NICU and there is only few studies in Finnish speaking environment. This master's thesis is part of the LangLENA study and some of the data analyzes performed in this work were used as a reliability analysis in an already published article that evaluates the validity of LENA system (Ståhlberg‐Forsén, ym., 2021). Methods. Research material of this master´s thesis consisted of 30 minute recordings from four children. Recordings had been gathered by LENA system in NICU. 30 minute recordings were picked from a longer material by using parental closeness diaries to ensure parents speak in the recordings. Research material was collected in LangLENA research project. Human coder and LENA estimates agreements were compared by calculating intraclass correlation values ICC (3,1) for every variable. Results and conclusions. According to this research it seemed that LENA system provides valid information from total number of adult and male words in Finnish NICU environment but the information on female words, vocalizations, conversational turns and silence is not valid. Due to the small amount of data, the results of the study cannot be generalized. However according to this and former studies it seems that LENA system is a valid method to examinate the amount of adult speak in Finnish environment but not a valid method to examinate the amount of vocalizations, conversational turns and silence in NICU environment.
Subject: keskonen
validointitutkimukset
ääniympäristö
LENA (Language Environment Analysis)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record