Citizen participation in planning of Kalasataman keskus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303246
Julkaisun nimi: Citizen participation in planning of Kalasataman keskus
Toissijainen nimi: Kansalaisosallistuminen Kalasataman keskuksen suunnittelussa
Tekijä: Heikkinen, Panu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2021
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303246
http://hdl.handle.net/10138/332008
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet
Opintosuunta: Globaali kestävyys
Global Sustainability
Global hållbarhet
Tiivistelmä: Tämä tutkielma on tapaustutkimus joka tarkastelee syitä kansalaisosallistumisen vähäiseen rooliin Kalasataman keskuksen, sekä laajemmin suurhankkeiden (ns. megaprojektien) suunnittelussa. Päähuomiona on, että syitä vähäiseen kansalaisosallistumsienrooliin Kalasataman keskuksessa on useita. Aineistona käytettyjen keskuksen suunnittelussa mukanaolleiden haastatteluiden sekä keskuksen suunnittelua koskevan kirjallisen aineiston perusteella keskuksen suunnittelun vähäiseen kansalaisosallistumiseen vaikuttaneita seikkoja olivat keskuksen sijainti, suunnitteluprojektin suuri koko, sen tekninen haastavuus, projektin luonne kaupallisena hankkeena, sekä keskuksen suunnittelijoiden näkemys kansalaisosallistumisen roolista osana suunnittelua. Näiden tulosten laajempi tarkastelu osana aiempaa tutkimusta toi esille sen, että mainittujen syiden taustalla vaikuttaa myös perinteiset kaupunkisuunnittelun käytännöt, kuten tapa nähdä kaupunkisuunnittelu perimmiltään teknistä asiantuntijatietoa vaativana toimintana. Lisäksi tutkielman tulosten sekä tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan nähdä, että asiantuntijatiedon korostaminen yhdessä (megaprojekti)suunnitteluhankkeiden kaupallisen luonteen kanssa johtaa suunnittelurakenteisiin, jossa kaupalliset intressit nähdään tärkeämpinä kuin kansalaisten näkemysten huomioiminen hankkeiden suunnittelussa. Tutkielman perusteella onkin mahdollista todeta, mikäli halutaan lisätä kansalaisosallistumista (varsinkin) suuriin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin, tulisi kaupunkipolitiikassa pyrkiä vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten paikallisyhdistyksiä.This thesis is a case study that examines the reasons for the lack of citizen participation in the planning process of Kalasataman keskus, and, more generally, in the planning of megaprojects. The main observation of this thesis is that there are several reasons for this. Based on the interviews of main characters taking part in the planning of Kalasataman keskus and the planning documents of Kalasataman keskus (as well as the previous research on the topic) the reasons for lack of citizen participation were: the location of planning area with few inhabitants, the large size of the planning project, technical difficulty of the planning project, the weight on the commercial aspects of the planning, and the view of the planners (relying on experts in the planning). When these results were viewed together with the previous research, it was noted that, as the previous research suggests, the traditional practices of urban planning hinder citizen participation in planning. (For example, seeing that urban planning relies on the technical knowledge of experts.) Moreover, based on the findings of the thesis as well as the previous research, it is possible to see that when the tradition, which emphasizes expert knowledge, is paired with a planning project where the city has a commercial partner, the structures and procedures of planning tend to exclude citizens’ views from the planning process. Partly based on such findings, the thesis suggests that, if the intention is to strengthen citizen participation in, especially large, planning projects, the city should aim to strengthen, for example, local community organizations.
Avainsanat: kansalaisosallistuminen
kaupunkisuunnittelu
megaprojektit
case-tutkimus
citizen participation
urban planning
megaprojects
case study


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot