Citizen participation in planning of Kalasataman keskus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Heikkinen, Panu
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202106303246
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/332008
dc.description.abstract Tämä tutkielma on tapaustutkimus joka tarkastelee syitä kansalaisosallistumisen vähäiseen rooliin Kalasataman keskuksen, sekä laajemmin suurhankkeiden (ns. megaprojektien) suunnittelussa. Päähuomiona on, että syitä vähäiseen kansalaisosallistumsienrooliin Kalasataman keskuksessa on useita. Aineistona käytettyjen keskuksen suunnittelussa mukanaolleiden haastatteluiden sekä keskuksen suunnittelua koskevan kirjallisen aineiston perusteella keskuksen suunnittelun vähäiseen kansalaisosallistumiseen vaikuttaneita seikkoja olivat keskuksen sijainti, suunnitteluprojektin suuri koko, sen tekninen haastavuus, projektin luonne kaupallisena hankkeena, sekä keskuksen suunnittelijoiden näkemys kansalaisosallistumisen roolista osana suunnittelua. Näiden tulosten laajempi tarkastelu osana aiempaa tutkimusta toi esille sen, että mainittujen syiden taustalla vaikuttaa myös perinteiset kaupunkisuunnittelun käytännöt, kuten tapa nähdä kaupunkisuunnittelu perimmiltään teknistä asiantuntijatietoa vaativana toimintana. Lisäksi tutkielman tulosten sekä tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan nähdä, että asiantuntijatiedon korostaminen yhdessä (megaprojekti)suunnitteluhankkeiden kaupallisen luonteen kanssa johtaa suunnittelurakenteisiin, jossa kaupalliset intressit nähdään tärkeämpinä kuin kansalaisten näkemysten huomioiminen hankkeiden suunnittelussa. Tutkielman perusteella onkin mahdollista todeta, mikäli halutaan lisätä kansalaisosallistumista (varsinkin) suuriin kaupunkisuunnitteluhankkeisiin, tulisi kaupunkipolitiikassa pyrkiä vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten paikallisyhdistyksiä. fi
dc.description.abstract This thesis is a case study that examines the reasons for the lack of citizen participation in the planning process of Kalasataman keskus, and, more generally, in the planning of megaprojects. The main observation of this thesis is that there are several reasons for this. Based on the interviews of main characters taking part in the planning of Kalasataman keskus and the planning documents of Kalasataman keskus (as well as the previous research on the topic) the reasons for lack of citizen participation were: the location of planning area with few inhabitants, the large size of the planning project, technical difficulty of the planning project, the weight on the commercial aspects of the planning, and the view of the planners (relying on experts in the planning). When these results were viewed together with the previous research, it was noted that, as the previous research suggests, the traditional practices of urban planning hinder citizen participation in planning. (For example, seeing that urban planning relies on the technical knowledge of experts.) Moreover, based on the findings of the thesis as well as the previous research, it is possible to see that when the tradition, which emphasizes expert knowledge, is paired with a planning project where the city has a commercial partner, the structures and procedures of planning tend to exclude citizens’ views from the planning process. Partly based on such findings, the thesis suggests that, if the intention is to strengthen citizen participation in, especially large, planning projects, the city should aim to strengthen, for example, local community organizations. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kansalaisosallistuminen fi
dc.subject kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject megaprojektit fi
dc.subject case-tutkimus fi
dc.subject citizen participation en
dc.subject urban planning en
dc.subject megaprojects en
dc.subject case study en
dc.title Citizen participation in planning of Kalasataman keskus en
dc.title.alternative Kansalaisosallistuminen Kalasataman keskuksen suunnittelussa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106303246
dc.subject.specialization Globaali kestävyys fi
dc.subject.specialization Global Sustainability en
dc.subject.specialization Global hållbarhet sv
dc.subject.degreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv

Files in this item

Files Size Format View
Heikkinen_Panu_mscthesis_2021.pdf 2.851Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record