One-year healthcare costs and outcome of patients with acute ischemic stroke treated in a university hospital intensive care unit

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303306
Titel: One-year healthcare costs and outcome of patients with acute ischemic stroke treated in a university hospital intensive care unit
Sekundär titel: Kostnad och utfall vid ett år av intensivvårdade patienter med akut ischemisk stroke
Författare: Kortelainen, Simon
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303306
http://hdl.handle.net/10138/332037
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Studieinriktning: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstrakt: Background and purpose: Acute ischemic stroke (AIS) is a leading cause of death and disability worldwide, but studies on the cost-effectiveness of intensive care are lacking. We aimed to evaluate the one-year costs and outcomes of patients with AIS treated in the intensive care unit (ICU). Materials and methods: We conducted a retrospective study of patients admitted to an academic ICU with AIS between 2003 and 2013. True healthcare expenditure was obtained up to one year after admission. Patient outcome was 12-month functional outcome and mortality. We used multivariate logistic regression analysis to identify independent predictors of favorable outcomes and linear regression analysis to assess factors associated with costs. We calculated the effective cost per survivor (ECPS) and effective cost per favorable outcome (ECPFO). Results: The study population comprised 154 patients. ICU admission was mostly due to decreased consciousness level (47%) and need for respiratory support (40%). There were 68 (44%) one year survivors, of which 27 (18%) had a favorable outcome. High age (odds ratio [OR] 0.95, 95% confidence interval [CI] 0.91–0.98) and high hospital admission National Institutes of Health Stroke Scale score (OR 0.92, 95% CI 0.87–0.97) were independent predictors of poor outcomes. Increased age had a cost ratio of 0.98 (95% CI 0.97–0.99) per added year. The ECPS and ECPFO were 115,628€ and 291,210€ respectively. Conclusions: Treatment of AIS in the ICU appears costly, and the outcome is often poor. Further research is required to improve the cost-effectiveness of ICU care for AIS patients.Bakgrund och målsättning: Akut ischemisk stroke (AIS) är en av de ledande orsaken till dödlighet och förlorade produktiva levnadsår i världen. Patienterna kräver ofta mycket vårdresurser och måste i svåra fall bli intagna på intensivvårdsavdelning (IVA). Samtidigt har bara ett fåtal studier på kostnadseffektiveten av IVA-vård i AIS blivit gjorda. Vår målsättning var att bedöma kostnaderna och utfall för IVA-vårdade patienter. Material och metoder: Vi gjorde en retrospektiv studie på patienter intagna på IVA mellan åren 2003 och 2013 på grund av AIS. Kostnader och utfall erhölls upp till ett år efter intagning. Vi gjorde en multivariabel logistisk analys för att identifiera egenskaper i patienten sammankopplade med ett gott utfall. För att avgöra variabler som inverkar på kostnaden gjordes en lineär regressionsanalys. Kostnadseffektiviteten utvärderades genom att räkna ut kostnaden för överlevande patienter och för patienter med gott utfall. Resultat: Studien omfattade 154 patienter. Av patienterna var 68 (44%) vid liv vid ett år efter händelsen och bara 27 (18%) hade ett gott utfall. Hög ålder och svåra neurologiska symptom hade en koppling med ökad dödlighet. Ökad ålder vid händelse minskade på vårdkostnader med två procent per år. Kostnaden för en överlevande patient var i medel 115,628€ och kostnaden för ett gott utfall var i medel 291,210€. Slutsats: Vård av AIS på IVA är kostsamt och följden av vården är ofta dålig. Nya verktyg behövs för att bättre förutspå vilka patienter har möjlighet att återhämta sig för att öka på kostnadseffektiviteten av vården.
Subject: Ischemic stroke
intensive care unit
critical care
cost-efficacy
health-care costs
Full text embargoed until: 2022-06-15


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

Filer kommer ut: 2022-06-15

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post