5-vuotiaiden yksi- ja kaksikielisten lasten itsekorjaukset leikkitilanteessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303294
Title: 5-vuotiaiden yksi- ja kaksikielisten lasten itsekorjaukset leikkitilanteessa
Alternative title: Self-corrections for 5-year-old monolingual and bilingual children in a play situation
Author: Toivanen, Salla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202106303294
http://hdl.handle.net/10138/332047
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata yksi- ja peräkkäisesti kaksikielisten lasten itsekorjauksia leikkitilanteessa sekä selvittää mahdollisia eroja ryhmien välillä ja niiden sisällä. Tarkoituksena oli lisätä tietoa siitä, miten ja millaisia korjauksia kielitaidoltaan erilaiset lapset tekevät, ja miten kielen hallinnan taso vaikuttaa itsekorjausten laatuun suomen kielessä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisia korjauksia lapset tekevät, miten he aloittavat itsekorjauksen ja mihin korjaukset kohdistuvat. Lisäksi tutkittiin, erosivatko ryhmät toisistaan, ja jos erosivat, miten. Menetelmät. Tukittavia oli yhteensä 30, joista 15 oli yksikielisiä ja 15 peräkkäisesti kaksikielisiä lapsia. Kaikkien lasten L2-kieli oli suomi, ja kaikkien tutkittavien kielellinen kehitys oli tyypillistä. Tutkimusmenetelmät olivat havainnointi ja litteraattien analysointi. Aineistoa analysoitiin sekä laadullisesti että tilastollisesti. Aineiston analyysiin käytettiin ELAN-annotointiohjelmaa, sekä SPSS-tilasto-ohjelmaa. Tulokset ja pohdinta. Yksikieliset lapset tuottivat enemmän itsekorjauksia kuin kaksikieliset lapset. Kokonaissanmäärään verrattuna kaksikielisten lasten itsekorjausten osuus oli hieman yksikielisiä suurempi. Sekä yksi- että kaksikieliset lapset tekivät eniten itsekorjauksia hakemalla seuraavaa sanaa. Yksikielisten lasten ryhmässä suurin korjausaloitetapa oli puheen keskeytykset, kun taas kaksikielisillä suurin ryhmä oli erilaiset ääntelyt. Molempien ryhmien itsekorjaukset kohdistuivat useimmin leksikkoon. Tulokset vastaavat osin aiempaa tutkimustietoa. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että varsinkin aloittelevat kaksikieliset lapset suosivat itsekorjauksissaan toistoa. Tässä tutkimuksessa sen sijaan yksikieliset lapset tekivät kaksikielisiä verrokkeja enemmän aloitteita toistamalla.Objectives. The aim of this study was to describe, in a single and consecutive way, self-repairs of bilingual children in a play situation and to investigate their possible differences between groups. The aim was to increase information on how and what kind of corrections children at different levels of language do, and how the level of language management affects the quality of self-corrections in Finnish. The research questions were what kind of corrections children make, how they start self-repairing and where the repairs are directed. It was also examined whether the groups differed and, if so, how. Methods. A total of 30 were supported, of whom 15 were monolingual and 15 consecutive bilingual children. The L2 language of all children was Finnish and the linguistic development of all the researchers was typical. The study methods were observation and analysis of literates. The data was analyzed both qualitatively and statistically. Elan annotation programme and SPSS statistics programme were used to analyze the data. Results and reflection. Monolingual children produced more self-repairs than bilingual children. Compared to the total number, the share of self-corrections for bilingual children was slightly higher than that of monolingual children. Both monolingual and bilingual children did the most self-repairs by searching for the next word. In the group of monolingual children, the biggest remedy was speech interruptions, while for bilinguals the largest group were different sounds. Self-repairs by both groups most often targeted the sledge hams. The results are partly in line with previous research data. However, previous studies have found that novice bilingual children prefer repetition in their self-repairs. In this study, on the other hand, monolingual children took more initiatives by repeating bilingual control.
Subject: itsekorjaus
kaksikielisyys
leikki-ikä
leikki
self-correction
bilingualism
play age
play


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record