Lapset ilmastotoimijoina : lasten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastoteoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013337
Title: Lapset ilmastotoimijoina : lasten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastoteoista
Alternative title: Children's climate action and agency
Author: Rintamäki, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013337
http://hdl.handle.net/10138/332099
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaista on tutkimukseen osallistuneiden lasten ilmastotoimijuus ja millaisia ilmastotekoja lapset tekevät arjessa. Lisäksi selvitettiin lasten ilmastotoimijuutta rajoittavia ja tukevia tekijöitä. Ilmastonmuutos on pirullinen ongelma, joka vaatii koko ihmiskunnalta käyttäytymisen muutoksen. Viime vuosina lasten ja nuorten huoli ilmastosta ja sitä kautta myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen on lisääntynyt. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että aktiivinen toimijuus edistää oppilaan ympäristövastuullista käytöstä. Lasten toimijuutta ja osallisuutta on pyritty vahvistamaan yhteiskunnassa lisäämällä osallistumisen mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa ilmastotoimijuuden ulottuvuuksista tarkasteltiin erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa, tunteita ja arjen ilmastotekoja. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla 4.-luokkalaisilta lapsilta (N=18) talvella 2021. Teemahaastattelujen aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen osallistuneet lapset osasivat nimetä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia, sekä kertoa ratkaisuehdotuksia. Haastateltavilla ilmeni myös virhekäsityksiä liittyen ilmastonmuutokseen. Haastateltavien välillä oli eroja siinä, kuinka he suhtautuivat ilmastonmuutoksen vakavuuteen. Ilmastonmuutokseen liitettyjä tunteita olivat huoli, suru, pelko ja toivo. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan liittäneet ilmastonmuutokseen vahvoja tunteita. Lapset tekivät liikkumiseen, ruokaan, energian säästöön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä ilmastotekoja. Tutkimus osoitti, että lapsen kasvuympäristö voi toimia ilmastotoimijuutta rajoittavana tai edistävänä tekijänä. Erityisesti aikuisten (esimerkiksi vanhempien) esimerkki nousi merkittäväksi tekijäksi. Tutkimus osoittaa lasten ilmastotoimijuuden olevan moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu erilaisista asioista. Lapsille pitää luoda lisää osallistumisen paikkoja, sillä osa lapsista kokee omat vaikutusmahdollisuutensa ilmastonmuutoksen hillinnässä heikoiksi. Aikuisten rooli ilmastotekojen mahdollistajana on keskeinen.The aim of the study was to describe children’s agency related to climate change and to find out what kind of climate actions children do. In addition, the factors limiting and supporting children’s climate action were studied. The climate crisis is a wicked problem that requires a change in human behavior. In recent years young people's concern about the climate change as well as their social impact have increased. Previous research shows that active agency promotes student’s environmentally responsible behavior. Efforts have been made to strengthen children's empowerment and agency in society by increasing opportunities for participation. In this study climate change knowledge, emotions and climate change action were the main research themes. The target group consisted of 4th grade children (N = 18) which were interviewed during winter 2021. The group interviews were recorded and analyzed using theory-guided content analysis. The children were able to name causes and consequences of climate change, as well as to suggest solutions. Participants also expressed misconceptions about climate change. Differences were found considering how children experience the severity of climate change. Emotions that the participants associated with climate change were anxiety, sadness, fear and hope. However, not all participants associated strong feelings about climate change. The children committed climate actions related to transportation, food, energy consumption and social impact. The study showed that child's social environment can act as a limiting or promoting factor in climate action. Adult example in particular, such as parents’ role, was significant. The study shows that children’s climate action is a multidimensional entity. As some children feel that their own influence in mitigating climate change is weak, there is a need to create more opportunities for participation. Adult’s role as an enabler of child’s climate action is essential.
Subject: Ympäristötoimijuus
ilmastonmuutos
osallisuus
ilmastoteot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rintamaki_Elina_ProGradu_2021.pdf 745.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record