Alakoululaisen osallisuus etäopetuksessa : opettajien näkemykset oppilaan osallisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013351
Title: Alakoululaisen osallisuus etäopetuksessa : opettajien näkemykset oppilaan osallisuudesta
Author: Johansson, Joona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013351
http://hdl.handle.net/10138/332101
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Oppilaan osallisuus nostetaan tärkeäksi osaksi peruskoulun toimintakulttuuria. Osallisuudella tarkoitetaan muun muassa oppilaan näkemysten huomioon ottamista häneen liittyvissä asioissa sekä oppilaan omia vaikuttamismahdollisuuksia. Oppilaan tulisi päästä vai-kuttamaan ikä- ja kehitystasonsa huomioiden häneen liittyviin asioihin koulussa. Osallisuutta on monenlaista ja se saa eri muotoja tilanteen mukaan. Oppilaan osallisuuden kehitystä tulee myös tukea. Osallisuus on tutkittu aihe lähiopetuksessa, mutta osallisuuden toteutumista etä-opetuksessa ei ole tutkittu. Suomessa siirryttiin koronapandemian seurauksen valtakunnalli-sesti etäopetukseen vuoden 2020 maaliskuussa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mil-laista on alakoululaisen osallisuus etäopetuksessa etäopetusta toteuttaneiden opettajien nä-kemysten mukaan. Tutkielmassa hyödynnetään pääasiassa Harry Shierin sekä Johanna Kiilin teorioita lapsen ja oppilaan osallisuudesta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisen teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aiheen ollessa uusi, tuli aineistosta sallia myös teorioista poikkeavan osallisuuden esiin nostaminen. Aineisto koostuu lukuvuosien 2019–2020 ja 2020–2021 aikana etäopetusta toteuttaneiden opettajien näkemyksistä alakoululaisen osallisuudesta. Aineisto kerättiin vuoden 2021 helmi-kuun lopun ja huhtikuun välisenä aikana. Aineisto keruu toteutettiin e-lomakkeen avulla, joka lähetettiin tutkimukseen osallistuneille 19 etäopettajille. Tulokset ja johtopäätökset. Alakoululaisen osallisuus etäopetuksessa oli osin samanlainen kuin lähiopetuksessa. Oppilaiden mielipiteiden ja näkemysten huomioiminen päätöksenteossa sekä valinnanmahdollisuus, olivat opettajien mukaan tärkeitä oppilaan osallisuudessa niin lä-hi- kuin etäopetuksessa. Osallisuuden yhteisöllinen luonne kuitenkin väheni etäopetuksessa. Tieto- ja viestintäteknologian mahdollistama sosiaalisen median käyttäminen etäopetuksessa mahdollisti toisenlaista osallisuutta. Luokkahuoneessa hiljaisempien oppilaiden nähtiin pääse-vän paremmin ääneen ja luokkahuoneen puuttuminen mahdollisti oppilaille uusia oppimisym-päristöjä. Hyvät itseohjautuvuustaidot omaavat oppilaat pystyivät hyötymään etäopetuksen mahdollistamasta osallisuudesta. Kuitenkin tukea tarvitseville etäopetus toi haasteita oppimi-seen. Opettajat hyödynsivät etäopetuksessa kerättyä tietoa oppilaista eri tavoin.Aims. Student’s participation is one of the most important aspects in primary school. Participation means that students’ views and opinions are being heard and considered, and that they have a say in matters concerning them. Students should also be involved in matters and choices in their schools. Student participation should be encouraged and supported. Student’s participation has been researched in regular classroom setting but not in distance education. Due to the Covid-19 situation in March 2020 schools were closed and studying in classrooms changed to distance learning at homes. The aim of this study is to research teachers’ views on student participation in distance education. Harry Shier’s and Johanna Kiili’s theories of children and student participation are being used in this study. Methods. This study is a qualitative research made with the theory-based analysis of the content method. The research data was collected from teachers who participated in distance teaching during school years ¬2019–2020 and 2020–2021. The data was collected from February to April in 2021 using e-forms, which asked teachers to describe their views on student participation during distance education. 19 teachers participated in this study. Results and conclusions. The participation in distance education did not differ much from classroom learning. Teacher’s saw the importance of taking student’s views into account and their freedom to make choices during both distance learning and classroom learning. The sense of community in participation was decreased during distance education. The use of information and communication technology provided new ways to participate. The students who were less likely to speak in classroom had more chances to have their voice heard during distance education. There were different kinds of learning environments for students during distance education since studying did not happen in classrooms. Those students’ who were self-determined were able to benefit from the participation in distance education. Those who needed more support during studying faced more challenges during distance education. The teachers utilized their knowledge and information about their students in different ways during distance education.
Subject: Osallisuus
etäopetus
verkko-opetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Johansson_Joona_pro gradu_2021.pdf 884.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record