Ruokakassipalvelut arjen helpottajana korona-ajan poikkeusoloissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013349
Title: Ruokakassipalvelut arjen helpottajana korona-ajan poikkeusoloissa
Alternative title: Meal box service helping everyday life during covid-19 exceptional situation
Author: Seppälä, Riina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013349
http://hdl.handle.net/10138/332102
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Vuosi 2020 toi arkeemme ison muutoksen koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen myötä. Tämän seurauksena arki muuttui nopeasti niin koko yhteiskunnassa, kuin yksittäisen ihmisen arjessa. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten ruokakassipalveluilla voidaan saada helpotusta arjen ruokakäytäntöihin poikkeusolosuhteissa. Ruokakassipalveluilla tarkoitan valmiita ruokapaketteja, joissa on ruokaohje ja niihin valmiiksi kerätyt raaka-aineet. Tutkielmassa analysoidaan niitä tekijöitä, mitä kuluttajat arvostavat ruokakassipalvelua käyttäessä sekä sitä, miten palvelun käyttäminen helpottaa ruokailun järjestämistä poikkeusolojen arjessa. Tutkimukseen osallistuneet olivat käyttäneet ruokakassipalvelua syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana, jolloin koronaviruksen aiheuttama tilanne koettiin jo tavallisena alun kriisimäisen luonteen jälkeen. Tutkielma toteutettiin laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineisto on kerätty haastatte-lemalla palvelunkäyttäjiä sekä kasvokkain että etäyhteydellä helmi-maaliskuussa 2021. Haastatteluun osallistui yhdeksän henkilöä ja he olivat 26–58-vuotiaita. Kaikki haastatteluun osallistuneet asuivat yhden tai kahden henkilön talouksissa, eikä heidän kanssaan asunut lapsia. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin ja aineistosta nousi kolme pääluokkaa, jotka olivat arjen rutiinit, palvelut poikkeusoloissa sekä arjen muutos. Tutkielman tuloksissa korostui palvelun tuovan helpotusta arkeen, sillä se vapautti aikaa kau-passakäynniltä ja ruokien suunnittelulta muihin arjen toimintoihin. Poikkeusolojen vaikutus näkyi muun muassa siinä, että palveluita ostamalla haluttiin tukea yrityksiä vaikeassa tilanteessa. Poikkeusolot näkyivät arjessa kotona olemisen lisääntymisenä, jolloin ruoanlaiton tarve kasvoi ja siihen toivottiin helpotusta sekä ruokavalioon monipuolistamista. Kaupassa käynnin aiheuttamien ihmiskontaktien määrää haluttiin vähentää sairastumisriskin takia. Palvelu toi poikkeusoloihin liittyvien hyvin puolien lisäksi monia muita positiivisia puolia arkeen, kuten uusien ruokien ja ruoka-aineiden kokeileminen ja ruokahävikin pieneneminen. Haas-teena koettiin, ettei palvelun käyttäminen poistanut kaupassakäyntiä kokonaan sekä haasta-vampien erityisruokavalioiden kanssa palvelu koettiin haasteelliseksi, koska niitä ei palvelussa pystytty huomioimaan. Osa koki myös kestotilauksen kahlitsevan liikaa, jolloin eivät halunneet käyttää palvelua viikoittain.The year 2020 changed our everyday life. The exceptional circumstances with Covid-19 have suddenly affected people’s everyday life. The purpose of this study is to observe how meal box service can help everyday cooking habits during the exceptional situation. Meal box service consists of food items, premeasured, and accompanied by a set of recipes. Meal box are mostly delivered home, or you can pick it up from special store. This study analyses what consumers appreciate when using meal box service and how it helps everyday life. People who took part in this study have used the meal box service during corona situation between autumn 2020 and spring 2021, when everyday life felt normal again after the crisis-like nature during spring 2020. This research applies qualitative methodology. The data were collected by using the theme interview method with both face to face and remote access. The interviews were made during February and March 2021. Nine adults took part in the interview, age range 26–56 years. All interviews were living in one- or two-people’s households without children. The interview records were analyzed using qualitive content analysis. The results of this analysis can be divided into three main categories as following, everyday life routines, services during the exceptional situation and change of everyday life. The results of this study show that meal box service helps everyday life by saving time from grocery shopping and meal planning and giving more time to do some other tasks. Covid-19 situation shows that people wanted to support companies by using meal box service. During the exceptional situation people have spent more time at home, which increased the need to prepare more food at home. This is one of the reasons people wanted to choose meal box service. Meal box service helps by diversifying eating habits and lowers the need to do grocery shopping. Other positive effects were discovering new recipes and ingredients. Difficulties using the service were that it didn’t remove the need for grocery shopping altogether. Special diets where also founded to be quite challenging when using meal box service because it didn’t take all diets inconsideration. Some people thought that weekly subscription was too captivating, because they didn’t want to use the service every week.
Subject: Ruoka
ruoanvalmistus
arki
Ruokakassipalvelu
poikkeusolot
Covid-19


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record