Tunnekasvatus luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013370
Title: Tunnekasvatus luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa
Alternative title: Social and emotional learning in the practical theories of classroom teacher students and graduated classroom teachers
Author: Toivonen, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013370
http://hdl.handle.net/10138/332106
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli tutkia tunnekasvatuksen esiintymistä luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä ensimmäisen vuosikurssin ja 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden sekä valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa esiintyy. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, löytyykö tunnekasvatukseen liittyvien tekijöiden esiintymisessä käyttöteoriaväittämissä eroja tai yhtäläisyyksiä eri osallistujaryhmien välillä. Tutkielmani tavoitteena oli myös selvittää, mistä nämä tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat olivat peräisin ja vertailla myös tutkielmaan osallistuneiden ryhmien käyttöteorialähteitä toisiinsa. Tutkielmani on osa Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtamaa tutkimushanketta, jonka tutkimuskohteena ovat opettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden opettajien käyttöteoriat. Tutkielmani aineisto koostuu ensimmäisen vuosikurssin sekä 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioista. Luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriat ovat peräisin tutkimushankkeeseen vuosina 2017 ja 2019 Itä-Suomen yliopistosta kerätystä aineistosta ja valmistuneiden luokanopettajien aineiston olen kerännyt vuosien 2020-2021 taitteessa E-lomakekyselyllä. E-lomake on alun perin laadittu tutkimushankkeessa. Tutkielmani on laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Tutkimusanalyysi on koottu taulukoihin, joiden pohjalta tutkielmani tulokset rakentuvat. Tutkielmani tulokset osoittavat, että tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä esiintyy niin luokanopettajaopiskelijoiden kuin valmistuneidenkin luokanopettajien käyttöteorioissa. Keskeisimmät tunnekasvatukseen liittyvät tekijät käyttöteorioissa olivat opettajan tunnetaidot, tunteiden säätely, sosiaaliset taidot ja itsetuntemus. Selkeitä eroja tunnekasvatuksen esiintymisessä opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden välillä ei esiintynyt. Tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden keskeisin lähde kaikissa aineistoissa olivat omat kokemukset. Opettajankoulutus korostui lähteenä selkeästi enemmän ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden käyttöteorioissa kuin muiden osallistujaryhmien käyttöteorioissa.The purpose of this thesis was to find out how social and emotional learning occurs in the practical theories of classroom teacher students and graduated classroom teachers. The aim was to examine what kind of factors, related to the social and emotional learning, occur in the practical theories of the first class students, the 3th to 5th class students and graduated classroom teachers. In addition, the aim was to examine whether there are any similarities or differences in between the factors that are related to social and emotional learning amongst the participants of this thesis. Furthermore, the aim of this thesis was to understand what are the sources of the practical theories that are related to the social and emo-tional learning. This thesis is a part of a research project led by Karlsson and Pitkäniemi (2011). The aim of this re-search project is to analyse the practical theories of the teacher students. The material of this thesis consists of practical theories of the 1st and 3th to 5th class classroom teacher students and graduated classroom teachers. Students’ practical theories are based on the material collected for a research pro-ject done by the University of Eastern Finland in 2017 and 2019, whereas the practical theories of graduated teachers have been collected via an E-form in 2020 - 2021 as a part of my thesis. My thesis is a qualitative and phenomenographic study. The research analysis has been presented in tables. The results of this thesis indicate that there are factors that are related in the social and emotional learning in the practical theories of the classroom students and graduated classroom teachers. The main factors in the practical theories, related to emotional learning, were the teachers’ social and emotional competence, emotion regulation, social abilities and self-knowledge. There weren’t distinct differences with regards to the social and emotional learning in between the practical theories of students and the graduated teachers. The respondents’ own experience was the main source in all materials related to the social and emotional learning in practical theories. Teacher education as the source for the practical theories was emphasized more often in the practical theories of the first class students than amongst the other respondents.
Subject: tunnetaidot
tunnekasvatus
sosiaaliset taidot
itsetuntemus
käyttöteoria
luokanopettajaopiskelijat
luokanopettajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toivonen_Emmi_pro_gradu_tutkielma_2021.pdf 856.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record