Otamme huomioon myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden omaavat hakijat : työvoimapulan vaikutukset varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013328
Title: Otamme huomioon myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden omaavat hakijat : työvoimapulan vaikutukset varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa
Alternative title: “Practical nurses are also considered” : the effects of labour shortage in the recruitment of early childhood education teachers
Author: Kosonen, Kaisu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013328
http://hdl.handle.net/10138/332113
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Työvoimapula kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on ollut vallitseva tila jo vuosikymmeniä. Pätevien opettajien tilalle rekrytoidaan myös epäpäteviä henkilöitä, sillä lain määrittelemistä kelpoisuusehdoista voidaan joustaa tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen merkitys tunnistetaan, mutta sen muuttuneet ja vaihtelevat yhteiskunnalliset tehtävät ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen arvostukseen, henkilöstön koulutustasoon sekä palkkaukseen, ja nämä tekijät taas ovat voineet myötävaikuttaa työvoimapulaan. Työvoimapulastakin kärsivillä aloilla toiset työnantajat saavat rekrytoitua helpommin kuin toiset. Työvoimapulan vuoksi työnantajat joutuvat kilpailemaan työntekijöistä, jolloin rekrytoinnin ja työnantajakuvan merkitys korostuu. Tämä pro gradu tutkii, miten työnantajakuva näkyy rekrytointi-ilmoituksissa ja minkälaisia odotuksia niissä esitetään työnhakijalle sekä sitä, millaisia haasteita varhaiskasvatuksen opettajia rekrytoivat henkilöt kohtaavat ja millä keinoilla he vastaavat niihin. Aineisto koostui 31 rekrytointi-ilmoituksesta ja neljästä haastattelusta. Rekrytointi-ilmoitukset kerättiin Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä pääkaupunkiseudun rekrytointipalvelusta. Haastatellut olivat vastarekrytoineita johtajia, joiden laatimat rekrytointi-ilmoitukset olivat mukana aineistossa. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Rekrytointi-ilmoituksissa oli variaatiota sisällössä ja pituudessa. Kaikissa rekrytointi-ilmoituksissa ei ollut lainkaan informaatiota haettavasta työpaikasta tai vaatimuksia työnhakijalle. Johtajien vastauksissa korostui työvoimapula ja työnhakijan markkinat. Työvoimapulaan vastattiin kiinnittämällä huomiota rekrytointi-ilmoituksen laatuun, aikatauluttamalla rekrytointiprosessi sekä palkkaamalla työsuhteeseen epäpätevä henkilö, yleisimmin lastenhoitaja. Rekrytoinnin moninainen näkökulma sekä johtajan oma toiminta rekrytointiprosessissa vaikuttaa työntekijöiden saatavuuteen. Rekrytointi-ilmoituksen huolellinen laatiminen, rekrytoinnin aikatauluttaminen sekä nopea reagoiminen ovat avainasemassa työvoimapulasta kärsivällä alalla.For decades, the Finnish education sector has suffered from a lack of qualified early child-hood education (ECE) teachers. If qualified applicants are not available, it is possible to deviate from the eligibility requirements and recruit an unqualified applicant. One of the reasons behind the shortage of labour is the stature and appeal of the profession. Although the im-portance of ECE is widely recognized, frequent changes to its requirements and core func-tions have affected the stature and education of the staff. In fields with shortage for qualified labour, the competition between employers naturally intensifies. This increases the importance of employer branding and well-functioning recruitment process, and some employers attract more applicants than others. This Master's thesis examines how employer branding can be seen in recruitment announcements and what expectations the announcements set for the applicant. The thesis also identifies some of the key challenges faced in the recruitment by the day-care managers and different approaches to facing them. For the thesis, 31 recruitment announcements for ECE teacher’s position were analysed. The announcements were collected from the website of the Ministry of Employment and the Economy and from the recruitment service for the Helsinki metropolitan area. From the analysed announcements, four recruiting day-care managers were selected for interviews for deeper insight into the process. The announcements showed a lot of variation both in terms of content and length. Some announcements did not include any information about the job or requirements for the applicant. In the interviews, managers' responses highlighted challenges with labour shortages and different approaches to overcome those. A diverse perspective to recruitment as well as the manager's own actions in the process can affect the number of applicants. Careful preparation of the recruitment notice, together with creating a smooth recruitment process from the applicant’s viewpoint are critical in a sector suffering from labour shortage.
Subject: Varhaiskasvatuksen opettaja
rekrytointi
työvoimapula
naisvaltaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kosonen_Kaisu_progradu_2021.pdf 599.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record