Luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen oppilaan itsetunnosta ja sen vahvistamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013324
Title: Luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen oppilaan itsetunnosta ja sen vahvistamisesta
Alternative title: Primary school teachers descriptions of primary school students self-esteem and its enhancing
Author: Laaksonen, Mikko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013324
http://hdl.handle.net/10138/332116
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatuspsykologia)
Class Teacher (educational psychology)
Klasslärare (pedagogisk psykologi)
Abstract: Itsetunto vaikuttaa lapsen olemukseen, ajatuksiin ja tekoihin ja sillä on suuri merkitys myös lapsen oppimisen, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajan palaute on tärkeässä asemassa oppilaan itsetunnon kehittymisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisten oppilaiden itsetunnosta sekä keinoista, joita luokanopettajat käyttävät oppilaiden itsetunnon tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin Michele Borban viiden ulottuvuuden itsetuntomallia sekä muihin aikaisempiin tutkimuksiin perustuen itsetunnon vahvistamisen tärkeyttä lapsen tulevaisuudennäkymien kannalta. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja sen tutkimusasetelma fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui kahdeksan luokanopettajaa, joista naisia oli neljä ja miehiä neljä. Aineisto kerättiin luokanopettajilta teemahaastatteluin ja sen analysointiin käytettiin fenomenografista analyysia. Aineisto koostui 92:sta haastatteluista litteroidusta sivusta. Tuloksiksi muodostuneet luokanopettajien näkemyksiä käsittelevät kuvauskategoriat rakentuivat tutkimuskysymyksien perustalta. Kategoriat rakentuivat yksityiskohtaisista ilmaisuista kohti laajempia kokonaisuuksia, muodostaen lopulta tutkimuksen tulokset. Tulosten perusteella luokanopettajat tunnistavat oppilaan itsetunnon tukemiseen liittyviä keinoja monipuolisesti. Lopputuloksena keinojen osalta muodostui viisi kuvauskategoriaa. Nämä olivat oppilaan turvallisuuden tunteen lisääminen, ryhmädynamiikan ja ryhmän koheesion kehittäminen, oppilaan itsensä tiedostamisen tukeminen, oppilaan realististen tavoitteiden asettamisen tukeminen sekä oppilaan pätevyyden tunteen lisääminen. Luokanopettajien onkin tärkeää tukea oppilaan itsetuntoa pitkäjänteisesti huomioiden ryhmän erilaiset yksilöt. Tutkimuksen mukaan luokanopettajat kokivat oppilaan itsetunnon tukemisen tärkeänä heille kuuluvana tehtävänä ja jopa velvollisuutena. Luokanopettajien käsityksistä oppilaan itsetunnon ja sen tason ilmenemisestä koulussa muodostui lopputuloksena kuusi kuvauskategoriaa. Nämä olivat itsensä arvostaminen, omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen, sosiaaliset taidot, luottamus itseensä ja omiin kykyihin, rohkeus osallistua ja kokeilla uutta sekä epäjärjestyksen sietokyky. Tulosten perusteella luokanopettajan tulisi kiinnittää oppilaihinsa huomiota sekä tunnettava oppilaansa riittävän hyvin, jotta hänen on mahdollista tunnistaa oppilaidensa itsetuntoon ja sen kehittymiseen liittyviä ominaisuuksia. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaiset Borban itsetuntomalliin verrattaessa.Self-esteem affects to child’s appearance, thoughts and actions and it has a big impact regarding child’s learning, well-being and future sights. Previous studies reveal that teacher’s feedback has a big role when enhancing child’s self-esteem. The aim of this study was to examine primary school teachers’ descriptions of primary school students’ self-esteem in school and the ways of enhancing it in their job. The theoretical frame of this study is based on Michele Borba’s five component self-esteem model and on previous studies that reveal the importance of enhancing child’s self-esteem. This study was a qualitative study and it was analysed by using a phenomenographic analysis. Eight primary school teachers’ participated to the study. Four of them were male and four women. The data was collected from the primary school teachers throughout theme interviews. The data consists of 92 transcribed pages from the interviews. The categories presented as the results of the study were build from the descriptions of the primary school teachers and concerning the research questions. They were build from detailed expressions towards to a bigger picture and finally forming the categories shown as results. What comes to the results, primary school teachers’ know quite well and many-sided, how to enhance students’ self-esteem. As a result, five different types of categories were revealed. The categories were enhancing the student’s feeling of security, enhancing the group dynamics, enhancing the student’s selfhood, enhancing the student’s realistic target set up and enhancing the student’s feeling of competence. It is important to enhance self-esteem long-term and always take into account the different types of individuals in the group. Primary school teachers’ also thought that the enhancement of self-esteem is important in the school. Regarding the primary school teachers’ descriptions of the manifestation of students’ self-esteem and its level in school, six different types of categories were revealed as a result. The categories were the appreciation of yourself, the recognizing of your strengths and weakness’, social skills, the trust towards yourself and your abilities, the courage to participate and try new things and the tolerance of disorder in routines. What comes to the results, a primary school teacher needs to focus the attention towards the students’ and try to get to know the students’ better. That way the teacher can identify the quality of the students’ self-esteem. The results of this study are similar when comparing them to Borba’s self-esteem model.
Subject: Itsetunto
itsetunnon tukeminen ja vahvistaminen
luokanopettaja
fenomenografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record