”Ja joku oli silleen, että ei tää oo matikkaa!” : kehittämistutkimus: matematiikkaseikkailu esi- ja alkuopetukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013360
Title: ”Ja joku oli silleen, että ei tää oo matikkaa!” : kehittämistutkimus: matematiikkaseikkailu esi- ja alkuopetukseen
Alternative title: ”And someone said, this is not math!” : design-based research: mathematics adventure for primary education
Author: Laiho, Vilma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013360
http://hdl.handle.net/10138/332119
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma on saanut alkunsa LUMA2020-ohjelman toimeksiannosta luoda ma-tematiikkamateriaalia esi- ja alkuopetusikäisille lapsille. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneen kiinnostuksen olevan merkittävä tekijä matematiikan oppimiseen, joten materiaalin tavoitteena on ollut kiinnostavuus. Tässä tutkielmassa nojauduttiin Aunion ja Räsäsen (2016) malliin alle 8-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen kehityksestä, jotta materiaalia pystyttiin kehittämään lasten lähikehityksen vyöhykkeelle sopivaksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat matematiikka materiaalin kiinnostavuuteen. Tutkielman tavoitteena on luoda kiinnostava matematiikkamateriaalia esi- alkuopetusikäisille lapsille. Tämä Pro gradu -tutkielma on toteutettu kehittämistutkimuksena. Empiirisessä ongelma-analyysissa on kerätty tietoa LUMA2020-ohjelmaan osallistuneista esi- ja alkuopetuksessa toi-mivien opettajien ja kasvattajien matematiikkamateriaalien toiveista. Kysely lähetettiin yhteensä 126 henkilölle. Tähän kyselyyn vastanneiden (yht. 18) vastauksien ja aiempien tutkimuksien perusteella loin ensimmäisen kehittämistuotoksen. Tätä tuotosta arvioitiin tapaustutkimuksena haastattelemalla materiaalia kokeilleita viitta kasvattajaa. Haastattelujen tuloksien perusteella loin toisen kehittämistuotoksen. Tämän pro gradu -tutkielman mukaan mielekäs ja kiinnostava esi- ja alkuopetusikäisille lapsille suunnattu matematiikka materiaali on oikean tasoista ja sellaista, jota voidaan eriyttää. Kiinnos-tusta materiaaliin lisää toiminnallisuus sekä lapsia kiinnostava tarina, jonka kannalta toiminta on loogista. Hyvät ja selkeät ohjeet niin lapsille kuin aikuisillekin vaikuttavat materiaaliin kiinnos-tumiseen ja sitoutumiseen positiivisesti.Tiivistelmä - Referat – Abstract This Master's Thesis originated with an assignment from LUMA2020-program to create mathematics materials to primary education. Previous studies have shown interest to be a major factor in learning mathematics. Therefore, the goal of the material is to be interesting. This thesis leaned on the model by Aunio and Räsäsen (2016) about the development of mathematic skills in children under the age of 8, so that the material could be developed to fit the zone of proximal development. This thesis examines the factors that influence interest in mathematics material. The goal of the thesis is to create interesting mathematical materials for children in primary education. This Master's thesis has been implemented as a design research. Empirical problem analysis has collected data on the aspirations of mathematics materials from teachers and educators who participated in the LUMA2020 program in primary education. The poll was sent to 126 people in total. Based on the responses to this survey (total of 18) and previous research, I created the first design solution. This design solution was assessed as a case study by interviewing the five people who tried the material. Based on the results of the interviews, I created another design solution. According to this master's thesis, meaningful and interesting mathematics material aimed at children in primary education is of the right level and it makes it possible to stream pupils. Functionality and an interesting story that makes actions logical increases interest towards the material. Good and clear instructions for children and adults affect positively to commitment and interest towards the material.
Subject: Matematiikan oppiminen
esi- ja alkuopetus
opetusmateriaali
kiinnostus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record