S2-opiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutustilanteista suomen kielellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013345
Title: S2-opiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutustilanteista suomen kielellä
Alternative title: Experiences of students studying Finnish as a second language in interaction situations in Finnish
Author: Kuoppala, Linnea
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013345
http://hdl.handle.net/10138/332124
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, analysoida ja tulkita suomi toisena kielenä (S2) -opiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutustilanteista suomen kielellä. Monikulttuurisuuden lisään-tyessä jatkuvasti kasvaa myös tarve tutkia ja kehittää S2-opetusta. Tässä tutkimuksessa kartoite-taan aikuisten S2-opiskelijoiden kokemia vuorovaikutustilanteita vertaisten, natiivien aikuisten ja natiivien lasten kanssa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat tärkeä osa kielenoppimista, ja kielenoppimista tutkitaan entistä enemmän vuorovaikutuksen kautta tapahtuvana prosessina. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraa-vat kysymykset: 1. Mitä suomenkielisiä vuorovaikutustilanteita S2-opiskelija kohtaa arjessaan? 2. Millä tavoin S2-opiskelija kokee suomen kielen puhumisen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa? Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 14 henkilöä, ja haastattelut toteutettiin pääasiassa parihaastat-teluina. Haastateltavat olivat aikuisia lähihoitajaopiskelijoita, jotka suorittivat tutkintonsa S2-oppimäärällä. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Analyysi toteutettiin laa-dullisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineistosta nousi esiin kolme pääteemaa, joihin vuorovaikutustilanteet luokiteltiin. Nämä kolme teemaa olivat 1) vuorovaikutus vertaisen kanssa, 2) vuorovaikutus natiivin aikuisen kanssa ja 3) vuorovaikutus natiivin lapsen kanssa. Näistä teemoista eniten suomen kielellä tapahtuneita vuo-rovaikutustilanteita oli haastateltavilla vertaisen kanssa. Keskeinen tulos oli, että haastateltavilla ei ollut juuri lainkaan natiiveja ystäviä tai tuttuja, ja lähes kaikki suomen kielellä tapahtuneet vuo-rovaikutustilanteet natiivien kanssa olivat satunnaisia kohtaamisia esimerkiksi kaupan kassalla asioidessa. Aineistosta nousi esiin myös vahvasti vuorovaikutustilanteet natiivien lasten kanssa, sillä haastateltavat aikuisopiskelijat olivat alalla, jossa työskenneltiin lasten kanssa. Lasten kanssa tapahtuneet vuorovaikutustilanteet koettiin pääasiassa haastaviksi. Eniten oppimista tapahtui haastateltavien kokemuksen mukaan vertaisten ja natiivien aikuisten kanssa tapahtuvassa vuoro-vaikutuksessa, ja vuorovaikutustilanteet vertaisten kanssa koettiin ilmapiiriltään rennoksi, ja sitä kautta parhaaksi myös kielenoppimisen kannalta.The purpose of this study is to describe, analyze and interpret the experiences of Finnish as a second language students about interaction situations in Finnish. As multiculturalism increases, so does the need to research and develop the teaching of Finnish as a second language. This study has sought to address this need by mapping the interaction situations experienced by adult students with peer, native adults, and native children. Previous research has shown that different interaction situations are an important part of language learning, and language learning is increasingly being explored as a process that happens through interaction. The research questions in this study are as follows: 1. What kind of Finnish-language interaction situations does a Finnish as a second language student encounter in his or her daily life? 2. How does a Finnish as a second language student experience speaking Finnish in different interaction situations? A total of 14 people were interviewed for the study, and the interviews were conducted mainly in pairs. The interviewees were adult practical nurse students who completed their degrees using Finnish as a second language students. The interviews were semi-structured thematic interviews. The data were categorized and analyzed by using the method of qualitative content analysis. Three main themes were found from the data, as a result of classification in interaction situations. These three themes were 1) interaction with a peer, 2) interaction with a native adult, and 3) interaction with a native child. Most of the interaction situations that took place in Finnish happened with a peer. The main result was that the interviewees had almost no native friends or acquaintances, and almost all interaction situations with the native Finnish speakers were occasional encounters, for example when shopping at the checkout. Interactions with native children also emerged from the data, as the adult students interviewed were practical nurse students that worked with children. Interaction situations with children were found to be mainly challenging. Most of the language learning took place in interaction with peers and native adults, and the interaction situations with peers were perceived as having a relaxed atmosphere, and thus also the best for language learning.
Subject: Suomi toisena kielenä
S2
vuorovaikutustilanteet
kielenoppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuoppala_Linnea_tutkielma_2021.pdf 454.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record