Tapaustutkimus yhteisopettajuudesta kevään 2020 etäopetuksessa : ”Tää oli nyt pelastus tänä keväänä et oli oikeesti se työpari”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013363
Title: Tapaustutkimus yhteisopettajuudesta kevään 2020 etäopetuksessa : ”Tää oli nyt pelastus tänä keväänä et oli oikeesti se työpari”
Alternative title: Case study about co-teaching during distance teaching in Spring 2020 : “Having a co-teacher was a real lifesavour this Spring”
Author: Salo, Janette
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013363
http://hdl.handle.net/10138/332130
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Kevään 2020 koronapandemia johti koulujen sulkemiseen. Näin ollen suurin osa opettajista joutui siirtymään etäopetukseen. Opettajat olivat uuden edessä ja joutuivat kehittämään nopealla aikataululla uuden tavan opettaa. Yhteisopettajuus on yleistymässä oleva työtapa. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi tai useampi opettaja tekevät yhteistyötä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten yhteisopettajina toimivat opettajat toteuttivat etäopetusta kevään 2020 poikkeusoloissa. Lisäksi selvitän, mitä mahdollisia hyötyjä ja haasteita opettajat kokivat yhteisopettajuudesta etäopetuksessa. Tämän tutkimuksen kautta pyrin lisäämään tietoa ja ymmärrystä yhteisopettajuuden peruspilareista sekä etäopetuksesta. Menetelmät. Lähetin sähköpostia kymmenelle yhteisopettajaparille, jossa kyselin halukkuutta osallistua tutkimukseeni, joista kolme opettajaparia ilmaisi halukkuutensa osallistua osaksi aineistoa. Näin ollen tutkimuksessani oli kolme tapausta. Aineisto kerättiin parihaastatteluilla ja haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien tapausten opettajaparit katsoivat järkevimmäksi jakaa oppilaansa kahteen erilliseen ryhmään. Kullakin opettajaparilla oli päivässä noin tunnin mittainen opetushetki videoyhteyden välityksellä. Tämän jälkeen yhteys jäi auki, jotta esimerkiksi tuen tarvitsijat pystyivät jäämään työskentelemään opettajan avustuksella. Kaikissa kolmessa tapauksessa opettajien kokemat hyödyt työparista olivat pitkälti samoja. Opettajien esille tuomia hyötyjä olivat muun muassa jaettu vastuu, kollegan tuki ja työstressin helpottuminen. Työparista koettuja haasteita ei ilmennyt juurikaan. Tähän syynä voi olla muun muassa se, että haastattelut toteutettiin parina. Yksi tapaus nosti esille satunnaiset erimielisyydet sekä työpuhelimen myötä tulleet lisätehtävät toiselle. Yksi tapaus koki, että tiedonvälittämisessä oli tullut välillä haasteita ja siitä oli seurannut muutamia väärinymmärryksiä. Kaikki opettajaparit kuitenkin korostivat, että mikään näistä edellä mainituista haasteita ei muodostunut kynnyskysymykseksi.Goal. The corona pandemic during spring 2020 led to closing of schools. Therefor majority of the teachers had to move to distance education. The teachers were in a whole new situation and had to rapidly develop a new way to teach. Co-teaching is an approach becoming more common. It refers to a situation where two or more teachers cooperates. The objective of my study is to figure out how the teachers who were working as co-teachers executed distance education during Spring 2020. Furthermore, I study possible advantages and challenges the teachers experienced from the co-teaching in the distance education. My goal is to add knowledge and understanding of the foundation pillars of co-teaching and distance education through this study. Methods. I sent an e-mail to ten co-teachers where I asked their willingness to participate in my study and three teacher pairs were willing to be a part of my study. Therefor there were three cases in my study. Materials were collected with pair interviews and the theme interview was selected to be a survey. As an analysis method I used the content analysis. Results and conclusions. All Teacher pairs considered it most reasonable to divide their pupil into two separate groups. Each pair had about an hour lasting virtual study hall in a day through video conference. After this the lines were left open so that for example the pupils who needed support were able to stay and work with teacher's assistance. In all three cases the benefits from work pair were mainly the same. Some of the found advantages were divided responsibility, the colleague's support and work stress relief. Challenges due having a work pair were minimal. The reason can be the fact that the interviews were carried out in a pair. One case brought up the occasional disagreements and additional work through work phone. One case experienced that here had been some challenges with communication and it had lead to a few misunderstandings. However, all the teacher pairs emphasised that none of these challenges were a threshold question.
Subject: yhteisopettajuus
samanaikaisopettajuus
etäopetus
korona


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record