Kartoittava monimenetelmätutkimus geomedian tilasta alakoulun 3.-6. luokilla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013377
Titel: Kartoittava monimenetelmätutkimus geomedian tilasta alakoulun 3.-6. luokilla
Sekundär titel: Status of geomedia in Finnish elementary school : survey type mixed method study
Författare: Laakkonen, Otso
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2021
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013377
http://hdl.handle.net/10138/332131
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Studieinriktning: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstrakt: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa geomedian tilaa alakoulun 3.-6. luokilla opettajien näkökulmasta. Geomedia on käsitteenä vanhoja sisältöjä kokoava ja samalla maantie-don opetusta uudistava. Uuden sisällön vakiintuminen osaksi opetusta riippuu opettajien tulkinnoista sekä miten sitä käsitellään oppikirjoissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa. Teoreettinen viitekehys perustui odotusarvoteoriaan, jonka perusteella opettajien kokemus sisällön tärkeydestä ja sisällön opetuksen onnistumisesta selittävät motivaatiota, joka ohjaa opettajien tekemiä valintoja opetuksessa. Oppikirjat ja opetussuunnitelmat selittivät saatua vastausta. Menetelmät. Tutkimus oli muodoltaan kartoittava pragmaattinen monimenetelmätutkimus. Aineistona toimi toimeksiantona Opetushallitukselle syksyllä 2020 kerätty ympäristöopin selvityksen alakoulun osio (n=846). Yleistettävyyteen pyrkivä määrällinen aineisto esiteltiin taulukoiden avulla ja analyysi toteutettiin Pearsonin korrelaatiolla ja selitysasteilla. Tutkimuksen se-littävänä osiona toimi 21 laadullista avovastausta, kolme oppikirjasarjaa ja viisi paikallista opetussuunnitelmaa, joita tutkittiin sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Geomedian käsitettä ei avattu yhdessäkään paikallisessa opetus-suunnitelmassa ja se sanallistettiin vain yhdessä oppikirjassa. Geomedia-käsitteen laveahkon muotoilun vuoksi kaikissa oppikirjoissa oli geomediaa, mutta sitä ei käsitelty tietoisesti. Opettajien odotusarvo todettiin olevan heikompi geomedian osalta kuin lähtökohtaisesti muissa ympäristöopin maantiedon sisällöissä, lukuun ottamatta maaperän tutkimista. Opettajat eivät tienneet, mitä geomedia tarkoittaa, heillä ei ollut oppimateriaalia ja koulutusta sisällön toteuttamiseen. Koska opettajien heikko pätevyys johtaa oppimateriaaliin tukeutumiseen, voidaan todeta, että geomedia ei ole juurtunut tietoiseksi käsitteeksi opetukseen. Johtuen Opetushallituksen tekemästä geomedian määrittelystä ja geomedian tilasta, on geomedia opetuksen näennäinen uudistus. Geomediaa olisi mahdollista kehittää ympäristöopin maantietoa uudista-vaksi sisällöksi, jos se määriteltäisiin selkeästi ja sitä käsiteltäisiin oppilaiden arjesta käsin. Opettajien koetun pätevyyden kehittäminen koulutuksen ja oppimateriaalin avulla nostaisi odotusarvoteorian perusteella sitä, kuinka tärkeänä opettajat kokisivat sisällön opetuksessaan. Näin uuden sisällön olisi mahdollista lunastaa paikkansa juurtuneempien opetuksen sisältöjen joukosta.Objectives. Geomedia has been part of Finnish elementary school curriculum for five years in grades 3–6. Geomedia as a concept gathers old content with new one in the pursuit of devel-oping geography in school. Success of geomedia in teaching derives from perceptions of teachers, textbooks, and local curriculums. According to expectation value theory teachers perceived competence, task value of content and expectancies for its success in teaching ex-plain the motivation of how teachers invest in teaching of variable teaching contents. The re-search problem was to clarify the state of geomedia in 3rd to 6th grades. Methods. The study was conducted in the form of pragmatic exploratory mixed methods re-search using parallel convergent design. Design combined quantitative and qualitative data and methods. Data consisted 846 quantitative answers and 21 qualitative answers from open-ended question in the survey research conducted in the autumn 2020 by order of the Finnish National Agency for Education. Additional qualitative data was provided through the analysis of three textbook series and five local curricula. Quantitative data was presented though table and analysed using correlation. Qualitative data was analysed using content analysis. Results and conclusions. The concept of geomedia was not defined in any local curriculum and it was verbalized in one textbook only. Due to the broad formulation of the concept of ge-omedia, all textbooks included geomedia in its mainly older form and in such way, it was not consciously used by teachers and pupils in learning. The perceived expectancy value to teach geomedia was clearly lower compared to other main contents of geography in science teach-ing. This result was explained by the teachers lack of understanding about geomedia. Fur-thermore, teachers didn’t have the applicable teaching materials and had not received any additional training for the usage of geomedia in teaching. Since the poor competence of teachers leads to reliance on learning material, it can be stated that geomedia is not rooted as a conscious concept in teaching. If geomedia was defined and instructed from the pupil’s point of view of using technology in their daily lives, it could renew the teaching of geography. Developing the perceived competence of teachers through additional training and research based-learning materials would, based on expectation value theory and results, increase the importance of how the teachers perceive content in their teaching. In this way, it would be possible to redeem geomedia among the more entrenched teaching content of geography.
Subject: ympäristöoppi
maantieto
geomedia
opetuksen uudistus
odotusarvoteoria
Subject (yso): ympäristöoppi
odotusarvoteoria
geomedia
maantieto


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
LAAKKONEN_OTSO_GRADU_2021.pdf 2.477Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post