Taitoluistelijoiden motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto taitoluisteluharjoituksissa ja koululiikunnassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.author Mäenpää, Linda
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202107013315
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/332138
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, millainen on taitoluistelijoiden motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto taitoluisteluharjoituksissa ja koululiikunnassa. Lisäksi tutkittiin, miten liikuntamotivaatio, ja erityisesti sisäinen motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto ovat yhteydessä toisiinsa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäinen motivaatio on yhteydessä tehtäväorientaatioon ja tehtäväsuuntautuneeseen ilmastoon liikuntatilanteissa. Tutkimuksen avulla pyritään vahvistamaan aiempien tutkimusten tuloksia ja lisäämään tietoa nuorten liikuntamotivaatiosta sekä koululiikunnassa että vapaa-ajan urheilussa. Menetelmät. Aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä joulukuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 182 taitoluistelijaa ympäri Suomen. Tavoiteorientaatiota mitattiin Perception of Suc ces Questionnaire (POQS) -mittarin lasten versiolla (Roberts, Treasure & Balague, 1998), liikuntamotivaatiota Sport Motivation Scale 2 -mittarilla ja motivaatioilmastoa Soinin, Liukkosen ja Jaakkolan (2004) validoimalla motivaatioilmastomittarilla. Aineisto analysoitiin SPSS-tietokoneohjelmalla. Analysoinnissa käytettiin faktorianalyysia, Cronbachin alfan arvoa, korrrelaatiokertoimia sekä t-testiä. Tulokset ja johtopäätökset. Taitoluistelijoiden motivaatio oli hyvin korkea. Sisäinen motivaatio oli korkeampaa taitoluistelussa kuin koululiikunnassa. Tehtäväorientoituneita oli enemmän kuin minäorientoituneita, ja motivaatioilmasto koettiin eniten tehtäväsuuntautuneeksi. Sisäinen motivaatio oli yhteydessä tehtäväorientaatioon ja tehtäväilmastoon koululiikunnassa ja taitoluisteluharjoituksissa. Tehtäväsuuntautuneella tavoiteorientaatiolla ja motivaatioilmastolla on suurin vaikutus sisäisen motivaation kehittymiseen. Minäorientaatio oli yhteydessä ulkoiseen motivaatioon ja minäsuuntautuneeseen ilmastoon. Minäorientaatiota lisäävä toiminta liikuntatilanteissa heikentää sisäisen motivaation syntymistä. Opettajat ja valmentajat voivat toiminnallaan tukea sisäisen motivaation kehittymistä edistämällä tehtäväorientaatiota ja -ilmastoa. fi
dc.description.abstract Objectives. The aim of this study was to examine the motivation, goal orientation and perceived motivational climate of figure skating exercises and physical education. In addition, was examined how motivation, especially intrinsic motivation, goal orientation and perceived motivational climate, are connect to each other. Previous studies have shown that intrinsic motivation has a positive connection to figure skaters task orientation and a task-oriented motivational climate. The aim of the study is to strengthen the results of previous studies and to increase information on the motivation of young people in physical education and figure skating practice. Methods. The data collection was carried out through an online survey in December 2020. A total of 182 figure skaters from all over Finland responded to the survey. The goal orientation was measured by the children's version of the Perception of Succes Questionnaire (POQS) (Roberts, Treasure & Balague,1998), motivation was measured by Sport Motivation Scale 2 (Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci & Ryan, 2013) and perceived motivational climate was measured with validated scale by Soini, Liukkonen and Jaakkola (2004). The data was analyzed using the SPSS computer program by using factor analysis, Cronbach alpha value, correlation factors and t-test. Results and conclusions. The motivation of figure skaters was very high. Intrinsic motivation was higher in figure skating than in physical education. There were more task-oriented than ego-oriented, and the most perceived motivational climate was task-oriented. Intrinsic motivation was connected to the task orientation and task-oriented motivational climate in physical education and figure skating exercises. Task-oriented goal orientation and motivational climate have the greatest impact on the development of intrinsic motivation. The ego orientation was linked to extrinsic motivation and the ego-oriented climate. In other words, action that increase ego orientation in physical activity weaken the emergence of intrinsic motivation. Teachers and coaches can support the development of intrinsic motivation by promoting task-oriented goal orientation and motivational climate in action. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject motivaatio
dc.subject tavoiteorientaatio
dc.subject motivaatioilmasto
dc.title Taitoluistelijoiden motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto taitoluisteluharjoituksissa ja koululiikunnassa fi
dc.title.alternative Figure skater’s motivation, goal orientation and perceived motivational climate in figure skating exercises and physical education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202107013315
dc.subject.specialization Luokanopettaja (kasvatustiede) fi
dc.subject.specialization Class Teacher (education) en
dc.subject.specialization Klasslärare (pedagogik) sv
dc.subject.degreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Education en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maenpaa_Linda_progradu_2021.pdf 1.704Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record