Alakoululaisten käsityksiä omasta matemaattisesta identiteetistään ja opettajastaan matematiikan oppitunnilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013335
Title: Alakoululaisten käsityksiä omasta matemaattisesta identiteetistään ja opettajastaan matematiikan oppitunnilla
Author: Jääskeläinen, Juulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013335
http://hdl.handle.net/10138/332146
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia matemaattisia identiteettejä on kolmannen, neljännen ja viidennen luokan oppilailla. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi oppilaiden tuottaman aineiston valossa sitä, millaisia myönteisiä keinoja opettaja käyttää matematiikan oppitunnilla, ja millainen vaikutus positiivisella pedagogiikalla on oppilaiden matemaattisiin identiteetteihin. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin alakoululaisten tekemiä oppituntipiirroksia ja kirjoitelmia. Tutkimusaineisto koostui 44 piirroksesta sekä 44 kirjoitelmasta. Tutkimusaineisto kerättiin Uudellamaalla sijaitsevasta koulusta kolmesta eri luokasta. Luokkien opettajien opetus oli pitkälti positiivisen pedagogiikan mukaista. Piirroksista koostuva aineisto analysoitiin piirrosanalyysia käyttäen ja kirjoitelmat luokittelua hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston matemaattiset identiteetit määrittyivät neljään eri kategoriaan: myönteiseen, ristiriitaiseen, neutraaliin ja kielteiseen matemaattiseen identiteettiin. Koko aineiston tasolla vähän yli puolella oppilaista oli myönteinen matemaattinen identiteetti. Kaikista vähiten esiintyi kielteisiä matemaattisia identiteettejä. Enemmistö kuvasi opettajan toiminnassa myönteisiä keinoja. Opettajien myönteiset keinot ilmenivät kolmella eri tavalla, joita olivat kannustava ja myönteinen läsnäolo, oppimisen tukeminen sekä kannustavat ja myönteiset sanat. Aineistojen perusteella opettajien toiminnassa esiintyi eniten kannustavaa ja myönteistä läsnäoloa sekä oppimisen tukemista. Vaikka erinäisiä kannustavia sanoja ei esiintynyt kovinkaan paljon, oppilaat kuvasivat suurimmaksi osaksi suhdettaan opettajaan myönteisesti. Tutkimus kannustaa suosimaan positiivista pedagogiikkaa, koska sillä on mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti oppijan matemaattiseen identiteettiin. Tutkimus osoittaa, että piirrostutkimus etenkin yhdessä oppilaiden kirjoitelmien kanssa on toimiva tutkimusmuoto analysoitaessa matemaattista identiteettiä.Objectives. The goal of this thesis is to examine what kind of mathematical identity the groups of third, fourth and fifth grade students have. In addition, the study aims to decipher, through drawings produced by students, what kind of positive methods teacher use in math lesson, and considers whether positive pedagogy has an effect on students’ mathematical identities. Methods. The research method for this thesis was a qualitative case study of pupils’ drawings and writings. The research material comprised of 44 drawings and 44 writings. The research group consisted of three school classes from Uusimaa. The teaching methods of the class teachers were largely in line with positive pedagogy. The drawings were analyzed through drawing analysis and the writings by using classifications. Results and conclusions. The mathematical identities of the data were defined into four different categories: positive mathematical identity, conflicting mathematical identity, neutral mathematical identity, and negative mathematical identity. In the studied groups, over half of the students had a positive mathematical identity. Negative mathematical identities occurred the least. The majority of students described positive means in teacher action. The postive means of teachers manifested themselves in three different ways: encouraging and positive precence, support for learning, and encouraging and positive words. Based on the data, the teachers had the most encouraging precence and support for learning. Although the various words of encouragement were not very much present, the students for the most part described their relationship with the teacher positively. The research findings the encourages the use of positive pedagogy because it has the potential to positively influence a learner’s mathematical identity. The research also shows that drawing research, especially with combined with students’ writings, is a good method of research in analyzing mathematical identity.
Subject: matemaattinen identiteetti
positiivinen pedagogiikka
oppiminen
piirrosanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jaaskelainen_Juulia_tutkielma_2021.pdf 38.67Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record