Fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppilaiden kokemaan turvallisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013330
Title: Fyysisen oppimisympäristön vaikutus oppilaiden kokemaan turvallisuuteen
Author: Rantanen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013330
http://hdl.handle.net/10138/332151
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä fyysisen oppimisympäristön elementit ovat yhteydessä oppilaiden kokemaan turvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka turvalliseksi ja viihtyisäksi oppilaat kokivat fyysisen oppimisympäristönsä ylipäänsä ja mitkä ympäristön elementit olivat yhteydessä siihen, että oppilaat kokivat koulurakennuksen ja sen pihan turvalliseksi. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että koulurakennuksen viihtyisyydellä on vaikutusta oppilaiden turvallisuuteen. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin Anne Konun Koulun hyvinvointiprofiili -sarjan tuottamaa kyselyaineistoa, joka on kerätty lukuvuonna 2017–2018. Kyselyyn vastasi 10477 oppilasta vuosiluokilta 4-6. Aineiston kysymykset oli jaettu neljään teemaan, joista yksi käsitteli koulun fyysisiä olosuhteita. Tutkimus keskittyi näiden kysymysten analysointiin. Kysymykset liittyivät koulurakennuksen ja pihan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, ruokalan viihtyisyyteen, luokkahuoneen tilavuuteen ja lämpötilaan, siisteyteen, wc-tiloihin sekä siihen, voiko koulun pihalla pelata ja leikkiä. Vastauksia analysointiin käyttäen tilastollisia tunnuslukuja, Spearmanin korrelaatiokerrointa, Mann-Whitneyn U-testiä sekä Kruskal-Wallisin testiä. Tulokset ja johtopäätökset. Vastaajat olivat pääasiassa tyytyväisiä koulurakennuksen ja pihan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Vähiten tyytyväisiä oltiin koulun siisteyteen ja wc-tiloihin. Kaikki tutkitut fyysisen oppimisympäristön tekijät olivat yhteydessä siihen, kokevatko oppilaat koulurakennuksen tai sen pihan turvalliseksi. Kuudesluokkalaiset erosivat muiden luokka-asteiden oppilaista kaikissa muuttujissa ja olivat muita vastaajia tyytymättömämpiä. Neljäs- ja viidesluokkalaiset erosivat osassa muuttujista. Suurin ero eri luokka-asteiden välillä oli pihan viihtyisyydessä. Tytöt ja pojat erosivat myös toisistaan osassa muuttujista. Merkittävimmät erot olivat luokan lämpötilassa, johon tytöt olivat poikia tyytymättömämpiä. Pojat olivat tyytymättömämpiä puolestaan wc-tiloihin. Tulosten perusteella oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisätään eniten parantamalla koulujen siisteyttä ja wc-tiloja. Lisäksi vanhempien oppilaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan lisäämällä koulujen pihalle enemmän heitä miellyttävää tekemistä. Tyttöjen turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan keskittymällä luokan lämpötilaan ja poikien parantamalla wc-tiloja. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että fyysisten rakenteiden korrelaatio ja selitysaste oppilaiden kokemaan turvallisuuteen oli pääasiassa vähäinen.Aims. The aim of the study was to find out which elements of the physical learning environment are related to the safety and school comfort experienced by students. The study examined how safe and comfortable students found their physical learning environment in general and what elements of the environment were associated with students perceiving the school building and its yard as safe. Previous studies have found that the comfort of a school building has an impact on student safety. Methods. The study used questionnaire data produced by Anne Konu's School Welfare Profile series, which was collected in the 2017–2018 academic year. 10477 students from grades 4-6 answered the survey. The questions in the material were divided into four themes, one of which dealt with the physical conditions of the school. The study focused on analyzing these issues. The questions related to the safety and comfort of the school building and the yard, the comfort of the canteen, the size and temperature of the classroom, the cleanliness, the toilets, and whether one can play in the schoolyard. The data was analyzed using statistical measures, the Spearman’s correlation coefficient, the Mann-Whitney U-test, and the Kruskal-Wallis test. Results and conclusions. Students were mainly satisfied with the safety and comfort of the school building and yard. They were least satisfied with the cleanliness of the school and the toilet facilities. All of the factors in the physical learning environment studied were related to whether students perceived the school building or its yard as safe. Sixth graders differed from students in other grades in all variables and were more dissatisfied than other respondents. Fourth and fifth graders differed in some of the variables. The biggest difference between the different grade levels was in the comfort of the yard. Girls and boys also differed in some of the variables. The most significant differences were in the class temperature at which the girls were more dissatisfied than the boys. The boys, on the other hand, were more dissatisfied with the toilet facilities. Based on the results, the safety and comfort of students will be increased the most by improving the cleanliness of schools and toilets. In addition, the safety and comfort of older students will be improved by adding more things that interest them to the schoolyard. The safety and comfort of girls will be improved by focusing on classroom temperatures and boys by improving toilet facilities. However, the study found that the correlation and the degree of explanation of the physical structures to the safety experienced by students were generally low.
Subject: Fyysinen oppimisympäristö
turvallisuus
kouluhyvinvointi
kouluviihtyvyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rantanen_Elina_progradututkielma_2021.pdf 1.320Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record