Liikunnan aineenopettajien käsityksiä ja käytännön ratkaisuja suotuisan motivaatioilmaston tukemiseksi koululiikunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013369
Title: Liikunnan aineenopettajien käsityksiä ja käytännön ratkaisuja suotuisan motivaatioilmaston tukemiseksi koululiikunnassa
Author: Poranen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013369
http://hdl.handle.net/10138/332152
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on laskussa. Koululiikunnan tehtävä on tukea liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista ja tarjota positiivisia kokemuksia liikunnasta, jolloin fyysinen aktiivisuus siirtyisi myös vapaa-ajan toimintaan. Opettajan pedagogisilla valinnoilla on yhteyttä suotuisan motivaatioilmaston muodostumiseen koululiikunnassa. Motivaatioilmasto on yhteydessä myös oppilaiden motivaatioon, viihtymiseen, hyvinvointiin ja pätevyyden kokemuksiin. Tämän vuoksi on merkityksellistä kartoittaa liikunnan aineenopettajien käsityksiä motivaatioilmastosta ja opettajan toiminnan yhteyttä suotuisaan motivaatioilmastoon. Tämä tutkimus käsittelee koululiikunnan motivaatioilmastoa liikunnan aineenopettajien näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda esille koululiikunnan motivaatioilmastoon yhteydessä olevia käsityksiä ja käytännön ratkaisuja opetustilanteissa suotuisan motivaatioilmaston tukemiseksi. Tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Aineisto koostui seitsemän liikunnan aineenopettajan kirjoitelmista ja puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin hyödyntämällä fenomenografista analyysiä sekä sisällönanalyysiä. Liikunnan aineenopettajat jakoivat käsitykset motivaatioilmastosta tunnilla vallitsevaan ilmapiiriin ja tavoiteorientaatioon. Opettajan toimintatapojen, oppilaan, oppilasryhmän toiminnan ja oppimisympäristön nähtiin olevan yhteydessä motivaatioilmaston muodostumiseen. Motivaatioilmaston merkitys liikunnan opetuksen suunnittelussa näyttäytyi oppilasryhmän heterogeenisuuden huomioimisessa, sisältöjen ja toimintatapojen valinnoissa sekä tehtäväsuuntautuneisuutta tukevana toimintana. Suotuisaa motivaatioilmastoa käytännön opetustilanteissa opettajat puolestaan tukivat verbaalisilla toimintatavoilla, omalla suhtautumisellaan, luomalla innostavan oppimisympäristön, oppilaan itsemääräämistä ja tavoiteorientaatiota tukevilla toimintatavoilla sekä havainnoinnilla ja reagoinnilla. Liikunnan aineenopettajien mukaan suotuisalla motivaatioilmastolla on yhteys motivaation muodostumiseen, viihtyvyyteen, osallistumiseen ja yrittämiseen liikuntatunneilla sekä oppilasryhmän yhteiseen toimintaan. Tämä tutkimus tuo esille opettajan näkökulmaa motivaatioilmastosta ja tarjoaa käytännön ratkaisuja suotuisan motivaatioilmaston tukemiseksi koululiikunnassa.Previous studies have shown that physical activity of children and adolescents is decreasing. The task of school physical education (PE) is to support the growth of a physically active lifestyle and to provide positive experiences of exercise, in which case physical activities would also be transferred to leisure activities. A teacher’s pedagogical choices are linked to the formation of a favorable motivational climate in PE. The motivational climate has also relationship with students` motivation, enjoyment, well-being, and perceived competence. Therefore, it is important to map PE teachers’ perceptions of the motivational climate and a connection between a teacher's activities and the favorable motivational climate. The aim of this study was to investigate the motivational climate of PE from the perspective of PE teachers. The target was also to find out perceptions and practical solutions to support the favorable motivational climate in PE. The study was conducted using qualitative research methods. The research data consisted of essays and semi-structured interviews by seven physical education teachers. The data was analyzed by using phenomenographic analysis and content analysis. Physical education teachers divided perceptions of the motivational climate into the atmosphere and goal orientation during the lesson. The teacher's ways of working, a student, a student group, and a learning environment were seen to be related to the formation of a motivational climate. The importance of the motivational climate in the planning of PE teaching was reflected in the consideration of the heterogeneity of the student group, in the choice of contents and methods, and supporting task orientation. The favorable motivational climate in practical teaching situations was supported by teachers verbal approaches, their own attitudes, creating an inspiring learning environment, supporting student`s self-determination and goal orientation, as well as observation and response. According to PE teachers, the favorable motivational climate is related to quality of motivation, enjoyment, participation and trying in PE classes, as well as social relatedness of the student group. This study highlights the teacher’s perspective on the motivational climate and provides practical solutions to support a favorable motivational climate in PE.
Subject: motivaatioilmasto
motivaatio
koululiikunta
tavoiteorientaatio
itsemääräämisteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record