Mikä työssä motivoi? : media-alan työntekijöiden käsityksiä omaan motivaatioon vaikuttavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013321
Title: Mikä työssä motivoi? : media-alan työntekijöiden käsityksiä omaan motivaatioon vaikuttavista tekijöistä
Alternative title: What motivates at work? : media workers` perceptions of the factors that effect their own motivation
Author: Helminen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013321
http://hdl.handle.net/10138/332155
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Työelämän muutoksessa yksilöiltä odotetaan yhä vahvempaa kykyä sietää muutoksia ja vastoinkäymisiä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että toimintaan motivoitunut henkilö pystyy suoriutumaan paremmin eteen tulevista haasteista, jotka samalla vahvistavat työssä ja muutoksessa menestymistä. Tästä johtuen on tärkeää ymmärtää, millaisena motivaatioon vaikuttavat tekijät käsitetään yksilötasolla. Kvantitatiivisen tutkimuksen kentällä työmotivaatiota on tutkittu paljon ja itsemääräämisteoriaa on usein hyödynnetty tehtyjen tutkimusten taustalla. Tässä tutkimuksessa itsemääräämisteorian avulla pyrittiin jäsentämään yksilöllisiä käsityksiä työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä sekä yleistyksen ja yhteyksien etsimisien sijaan painotettiin yksilöllisiä käsityksiä ja kokemuksia. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä media-alalla työskentelevien henkilöiden käsityksistä motivaatioon vaikuttavista tekijöistä ja ympäristön roolia motivaation vahvistajana. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä erään media-alan yrityksen kanssa. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joihin osallistui kymmenen yrityksen X työntekijää loppuvuodesta 2020. Tutkimukseen osallistuvat olivat koulutustaustaltaan vähintään alemman korkeakoulun suorittaneita ja työskentelivät parhaillaan erilaisissa media-alan tehtävissä. Haastateltujen joukossa oli niin digimyyjiä, tuotekehittelijöitä kuin toimitusvastaava. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Media-alan työntekijät korostivat motivaatiotekijöinä mahdollisuutta omaan työhön vaikuttamiseen, vapauteen ja vastuuseen sekä työstä saataviin sisäisiin palkkoihin. Sisäisinä palkkioina käsitettyjä työn merkityksellisyyttä, itsensä kehittämistä ja sosiaalista tukea pidettiin ulkoisien palkkioiden arvoa merkittävämpänä. Organisaatiolle kohdistetut odotukset painottuivat kehitysmyönteisyyttä sekä tasa-arvoa korostavan työyhteisön ympärille, jossa työskennellään yhdessä, mutta yksilölliset toimintamallit mahdollistaen. Tämän tutkimuksen perusteella organisaatioiden olisi hyvä keskittyä toimintamallien ja -käytäntöjen suunnitteluun, jotka mahdollistaisivat tulevaisuudessa yhä joustavammat mahdollisuudet yksilöllisten toiveiden ja tavoitteiden huomioinnille.In a varied working environment, individuals are expected to have an increasingly strong ability to tolerate change and adversity. Several research findings point out that a motivated person performs better in challenges, which enables them to succeed in their changing tasks. Therefore, it is important to understand how the factors that influence motivation are un-derstood on the individual level. Quantitative research has widely studied areas of work moti-vation, often using self-determination theory. In this research the theory of self-determination was used to pursue to give structure to the individual’s perception of factors influencing work motivation, and individual’s perceptions and experiences were emphasized rather than their generalizations and connections. The purpose of this qualitative research was to describe and understand media workers` per-ceptions of their motivation and how environment appears as part of perceptions. This research was carried out in collaboration with one media company. The data was collected with semi-structured interviews, where ten employees of the media company were interviewed. Educa-tional background of the interviewees was at least a bachelor’s degree, and all of them were currently working in various media positions. Among the interviewees were digital salespeople, product developers and a journalist manager. The data was analyzed with thematic analysis. As motivating factors media workers emphasized the possibility of influencing their own work, freedom, and responsibility, as well as internal rewards from work. Interviewees perceived as internal rewards the meaning of the work, self-development, and social support, and these were perceived as more significant than the value of the external rewards. The expectations to the organization were centered around development-friendly and equality-oriented work com-munity, where people work together but individual operating models are allowed. Based on this research, organizations would benefit from focusing on designing operating models and prac-tices which would allow for more flexible opportunities in considering individual wishes and goals in future decision making.
Subject: motivaatio
itsemääräämisteoria
työn muutos
kehittyminen
motivation
self-determination theory
change in work
development


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record