Rangaistuksen määräämisen perusteleminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-855-388-8
Title: Rangaistuksen määräämisen perusteleminen
Author: Kemppinen, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys
Date: 2021-08-27
Language: fi
Belongs to series: A-sarja - URN:ISSN:0356-7206
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-855-388-8
http://hdl.handle.net/10138/332659
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study focuses on why a judge should provide reasoning for a decision of criminal sentencing and how the reasons should be written in different circum- stances. While answering said questions, the aim of the study is to create a com- prehensive picture of sentencing and the various separate decisions a judge may have to deliberate on before arriving at the final length and form of the sentence. The preliminary chapters of the study provide a foundation for the discussion of reasoning by focusing on the legal sources of sentencing. When dealing with the question ”why reason”, the study applies theories about legal reasoning of judicial decisions to the area of sentencing. A central focus is on the so-called functions of judicial reasoning. On the other hand, the analysis is enriched by factors dealing namely with sentencing, such as the demands of equality and uniform sentencing practice. The question “how to reason” is handled both as a general matter and through an examination of different situations most commonly faced by judges. The aim is not to present models of optimal reasoning but to examine how different situ- ations and contexts of decision-making and the norms related thereto affect the content of reasoning. Theoretical discussion of the subject is paired with an empirical portion, in which a sample of judicial decisions in criminal cases is analyzed in terms of the reasoning of sentencing contained therein. The aim of the theoretical part of the study is to systematize and interpret the legal norms dealing with sentencing and reasoning, while also keeping an eye on the somewhat unique sources of law regarding sentencing practice. The em- pirical analysis has features of both qualitative and quantitative research. As for point of view, the reasoning of sentencing decisions is approached from the judge’s perspective. In other words, the research questions concerning the factors to be taken into account in the reasoning of sentencing decisions are combined with the actual deliberation of sentencing carried out by the judge.Tutkimuksessa käsitellään sitä miksi ja miten lainkäyttöasiaa ratkaisevan tuomarin tulisi perustella rangaistuksen määräämistä koskevaa päätöstään. Tutkimuskysymyksen käsittelyn yhteydessä pyritään muodostamaan kokonaiskuva rangaistuksen määräämisestä ja siihen liittyvistä erilaisista osaratkaisuista, jonka kautta rangaistuksen määräämisen perustelemista tarkastellaan. Ennen perustelemista koskevien kysymysten tarkempaa käsittelyä tutkimuksessa tarkastellaan rangaistuksen mittaamista ja siihen liittyviä oikeuslähteitä. Niin sanotun ”miksi”-kysymyksen käsittelyssä hyödynnetään niitä havaintoja ja teorioita, joita tuomion perustelemisesta on aikaisemmin prosessioikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa esitetty. Keskeisiä tässä ovat erityisesti niin sanotut tuomion perustelujen funktiot. Toisaalta tarkasteluun yhdistetään myös rangaistuksen määräämisharkintaan liittyviä tekijöitä, kuten vaatimus rangaistuskäytännön yhtenäisyyden huomioimisesta. Kysymystä siitä, miten rangaistuksen määräämistä tulisi perustella, lähestytään sekä yleisesti että erikseen tiettyjen rangaistuksen määräämisen osaratkaisujen ja niihin liittyvän aineellisen lainsäädännön kautta. Tavoitteena ei ole niinkään esittää malleja optimaalisista rangaistuksen määräämisen perusteluista vaan tarkastella sitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat perustelujen sisältöön erilaisissa tilanteissa. Teoreettista tarkastelua täydentää tutkimuksen empiirinen osuus, jossa käydään läpi rangaistuksen määräämisen perusteluita tietyn tuomioistuinten ratkaisuista koostuvan aineiston perusteella. Tutkimuksen teoreettisen osan metodi on lainopillinen. Tavoitteena on systematisoida rangaistuksen määräämistä ja sen perustelemista koskevaa normistoa kiinnittäen huomiota myös muihin oikeuslähteisiin kuin lakiin, esitöihin ja oikeuskäytäntöön. Tutkimuksen empiiristä aineistoa koskeva tutkimusmetodi on pääosin kvalitatiivinen, mutta siinä on myös kvantitatiivisia piirteitä. Tutkimuksen näkökulma on käytännönläheinen ja rangaistuksen määräämisen perustelemista tarkastellaan tuomarin näkökulmasta. Toisin sanoen perustelemisen syitä ja perustelujen sisällössä huomioon otettavia seikkoja koskevat tutkimuskysymykset yhdistetään siihen konkreettiseen seuraamusharkintaan, jota tuomari rikosasiaa ratkaistessaan suorittaa.
Subject: oikeustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record