Adolescent psychopathic traits : sleep, social relationships and parental behaviors as risk and protective factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7391-1
Title: Adolescent psychopathic traits : sleep, social relationships and parental behaviors as risk and protective factors
Author: Backman, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Population Health
Child Psychiatry, University of Helsinki and Helsinki University Hospital and New Children’s Hospital, Pediatric Research Center, Laboratory of Developmental Psychopathology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-09-17
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7391-1
http://hdl.handle.net/10138/332841
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Psychopathy is a personality disorder characterized by affective, interpersonal, and behavioral antisocial features. The first signs can be detected early in life, when they are referred to psychopathic traits, developmental risks for psychopathy and callous-unemotional traits. A growing body of psychopathy literature is focusing on risk factors which may be genetic, neurobiological and environmental. The factors that promote positive outcomes are instead neglected The study project consists of Studies I–IV. The first publication was to investigate the role of psychopathic features in the associations between qualitative and quantitative aspects of sleep and delinquent behavior among Finnish adolescents. The second study examined how self-reported severe sleep problems related to scores on a self-reported psychopathy scale and its subfactors. The data were drawn from a Finnish Self-Report Delinquency Study with population-based sample of 4,855 Finnish adolescents (mean age 15.3 years, 51% females). Negative binomial regressions, analysis of variance, and multivariate analysis of variance were used. The results suggested that both sleep problems and an insufficient amount of sleep were associated with property crime and violent behavior, and that the relationship was not explained by gender, degree of parental supervision at bedtime or co-occurring psychopathic features. Adolescent self-reported severe sleep problems were associated with psychopathic traits. However, cause and effect cannot be distinguished. Studies III–IV examined the effects of interpersonal relationships and parental behaviors on adolescent psychopathic traits over time. Data were derived from repeated measurements of 1,354 offending adolescents (14.3% females; 40.1% black) in the Pathways to Desistance longitudinal study. Within-individual analysis showed that romantic and peer relationships of high quality were associated with lower psychopathic traits, whereas antisocial behavior and antisocial influence in interpersonal relationships were related to higher psychopathic traits. Further, those with no romantic relationships had lower mean levels of psychopathic traits than those in relationships of low quality. Further, maternal warmth associated negatively with psychopathic traits and offending among adolescent delinquents. Paternal warmth protected from psychopathic traits but not from delinquency, and both maternal and paternal hostility linked positively to psychopathic traits and offending. To conclude, sleep problems, social relationships, and parental influence should be taken into account in treatment and intervention programs targeted toward adolescents with psychopathic behaviors.Psykopatia on persoonallisuushäiriö, jolle on tunnusomaista affektiiviset, interpersonaaliset ja käyttäytymiseen liittyvät antisosiaaliset piirteet. Psykopatian ensimmäiset merkit voidaan havaita jo varhaisvuosina, jolloin puhutaan psykopatiapiirteistä, psykopaattisista käyttäytymistavoista, riskeistä psykopatian kehittymiselle tai tunnekylmyydestä. Valtaosa psykopatiatutkimuksista on keskittynyt tunnistamaan riskitekijöitä, joiden tiedetään olevan geneettisiä, neurobiologisia ja ympäristöstä aiheutuvia. Suojaavia tekijöitä on tunnistettu huomattavasti vähemmän. Väitöskirjatyö koostuu tutkimuksista I–IV. Ensimmäisessä osajulkaisussa tutkittiin suomalaisten nuorten psykopatiapiirteitä suhteessa unen laadullisiin ja määrällisiin vaikeuksiin sekä rikoskäyttäytymiseen. Toisessa osatutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia yhteyksiä nuorten toistuvilla ja pitkäkestoisilla univaikeuksilla ja vähäisellä unimäärällä on psykopatiapiirteiden ja sen alaskaalojen tasoon. Aineistona käytettiin vuoden 2012 Nuorisorikollisuuskyselyn vastauksia. Väestöpohjainen otos koostui 4855 suomalaisnuoresta (keski-ikä 15,3 vuotta; 51 % tyttöjä). Tilastollisina menetelminä käytettiin negatiivista binomiregressioanalyysia, varianssianalyysia ja monen muuttujan varianssianalyysia. Tutkimusten tulokset osoittivat laadullisten ja määrällisten uniongelmien liittyvän omaisuusrikollisuuteen ja väkivaltakäyttäytymiseen. Yhteys ei selittynyt sukupuolella, vanhempien valvonnalla nukkumaanmenoajoista tai samanaikaisilla psykopatiapiirteillä. Nuorten itseraportoimilla vakavilla uniongelmilla oli yhteyksiä psykopatiapiirteisiin. Tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida erottaa syy-seuraussuhdetta. Tutkimuksissa III–IV tutkittiin seurustelu- ja ystävyyssuhteiden sekä vanhemmuuden vaikutuksia nuorten psykopatiapiirteisiin. Aineistona käytettiin Pathways to Desistance -pitkittäistutkimusta, joka koostuu 1354 nuorisorikollisesta (14,3 % naisia; 40,1 % mustia). Yksilöiden sisäisen vaihtelun tarkastelu osoitti, että laadullisesti hyvät seurustelu- ja ystävyyssuhteet olivat yhteydessä matalampiin psykopatiapiirteisiin, kun taas suhteiden antisosiaalisuus liittyi korkeampiin piirteisiin. Matalampaa psykopatiapiirteisyyttä havaittiin niillä nuorilla, jotka eivät olleet seurustelusuhteessa, verrattuna huonossa suhteessa oleviin nuoriin. Äidin lämminhenkisyys korreloi negatiivisesti nuoren psykopatiapiirteisiin ja rikoskäyttäytymiseen. Isän lämpö suojasi nuorta psykopatiapiirteiltä, mutta ei rikollisuudelta. Äidin ja isän vihamielisyys liittyi korkeampiin psykopatiapiirteisiin ja rikollisuuteen. Uniongelmat, sosiaaliset suhteet ja vanhempien vaikutus tulisi ottaa huomioon psykopatiapiirteitä omaavien nuorten hoito-ohjelmissa.
Subject: psykologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
backman_heidi_dissertation_2021.pdf 1006.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record