Coping-keinojen yhteys stressin oireisiin larppaajilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253509
Title: Coping-keinojen yhteys stressin oireisiin larppaajilla
Alternative title: The associations between coping strategies and stress symptoms in LARPers
Author: Keskinen, Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253509
http://hdl.handle.net/10138/333531
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Larppaaminen on esimerkki paljon aikaa ja omistautuneisuutta vaativasta harrastuksesta. Siitä huolimatta, että larppaamisesta saa energiaa ja uusia kokemuksia, on se myös stressaavaa. Stressiä ja sen oireita pyritäänkin hallitsemaan coping-keinoilla. Maladaptiivisten, eli pidemmällä tähtäimellä haitallisten, coping-keinojen käytön on havaittu olevan yhteydessä merkittävämpiin stressin oireisiin verrattuna adaptiivisiin, eli toimintakyvylle hyödyllisiin, keinoihin. Näin ollen eri coping-keinojen ja stressin oireiden välisten yhteyksien tutkiminen voi auttaa parantamaan larppaajien hyvinvointia. Tämän Pro Gradu -työn tarkoitus on tutkia, mitkä coping-keinot ovat yhteydessä stressin oireisiin larppaajilla ja onko yhteyksien voimakkuuksissa eroa, kun vertaillaan adaptiivisten ja maladaptiivisten coping-keinojen yhteyksiä stressin oireisiin. Menetelmät: Larppaamiseen liittyvää stressiä tutkittiin internetissä täytettävällä uudella kyselyllä, joka kartoitti muun muassa koettua larppistressiä, mahdollisia syitä larppistressille, stressioireita, coping-keinoja sekä taustatietoja. Larppikyselyyn vastanneista naisia oli 67.6 %, miehiä 22.5 % sekä muun sukupuolisia/ei binäärejä 9.9 %. Coping-keinoja mittaaville muuttujille sekä stressin oireita mittaaville muuttujille tehtiin eksploratiiviset faktorianalyysit, joiden perusteella muodostettiin coping-keinojen ja stressin oireiden summamuuttujat. Lineaaristen usean selittäjän regressioanalyysien avulla tutkittiin coping-summamuuttujien yhteyttä stressin oireiden summamuuttujiin. Kaikissa regressioanalyyseissä kontrolloitiin ikä, sukupuoli ja parisuhdestatus. Tulokset ja johtopäätökset: Maladaptiiviset coping-keinot olivat yhteydessä stressin oireisiin. Larppaajat, jotka käyttivät enemmän itsesyytöstä coping-keinona, raportoivat enemmän ahdistuneisuus- ja masennusoireita. Lisäksi päihteiden käyttö oli yhteydessä ahdistuneisuusoireisiin, välttäminen masennusoireisiin ja enempi sosiaaliseen tukeen turvautuminen aivojen ylikuormituksen oireisiin, joita olivat keskittymis-, muisti- ja univaikeudet. Kaikki tämän tutkimuksen maladaptiivisiksi mielletyt coping-keinot eivät kuitenkaan olleet yhteydessä stressin oireisiin. Adaptiivisiksi mielletyt coping-keinot eivät olleet yhteydessä stressin oireisiin. Koska maladaptiiviset coping-keinot ovat yhteydessä stressin oireisiin, larppaajien hyvinvointia voisi parantaa esimerkiksi psykoedukaation avulla, jota voisi antaa esimerkiksi larpin alku- tai loppubriefingissä, ja siinä tulisi panostaa erityisesti maladaptiivisten coping-keinojen häivyttämiseen.Objectives: LARPing is an example of a hobby that requires a lot of time and dedication. Despite LARPing bringing energy and new experiences, it is also stressful. Different coping strategies are used to manage stress and its symptoms. The use of maladaptive, that is long-term harmful, coping strategies has been associated with more significant stress symptoms compared to adaptive, that is beneficial for functioning, coping strategies. Thus, studying the association between different coping strategies and stress symptoms can help to improve the well-being of LARPers. The purpose of this Master's Thesis is to study which coping strategies are associated with stress symptoms among LARPers and whether there is a difference in the strengths of the connections when comparing the associations of adaptive and maladaptive coping strategies with stress symptoms. Methods: The stress related to LARPing was studied online with a new survey. The survey included for example questions about the perceived stress in LARPing, possible causes of the stress, stress symptoms, coping strategies, and background information. 67.6% of the respondents identified as women, 22.5% as men and 9.9% as non-binary. Exploratory factor analyses were performed on the variables measuring coping strategies and the variables measuring stress symptoms. Sum variables of coping strategies and stress symptoms were formed based on the factor analyses. A relationship between the coping variables and stress symptom variables was examined by linear multi-explanatory regression analyses. Age, gender, and relationship status were controlled in all regression analyzes. Results and conclusions: Maladaptive coping strategies were associated with stress symptoms. LARPers who used more self-blame as a coping strategy reported more symptoms of anxiety and depression. In addition, substance use was associated with anxiety symptoms, avoidance with depressive symptoms, and increased use of social support with symptoms of brain overload, which included difficulties in concentration, memory, and sleeping. However, not all coping strategies that were perceived as maladaptive were associated with stress symptoms. Coping strategies that were perceived as adaptive were not associated with stress symptoms. Since maladaptive coping strategies are associated with symptoms of stress, the well-being of LARPers could be improved, for example, through psychoeducation. The psychoeducation could be given, for example, in the pre- or post-brief of a LARPing session and it should focus on diminishing the maladaptive coping strategies.
Subject: coping
stressin oireet
larppaaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record