Valikoivan tarkkaavuuden vaikutus virkkeen semanttiseen prosessointiin : N400-jännitevastetutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253510
Title: Valikoivan tarkkaavuuden vaikutus virkkeen semanttiseen prosessointiin : N400-jännitevastetutkimus
Alternative title: Effects of selective attention on semantic processing of sentences: event-related potential study of N400
Author: Åkerla, Anniina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253510
http://hdl.handle.net/10138/333534
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Tarkkaavuuden vaikutusta kielen prosessointiin on tutkittu paljon, mutta vielä ei ole muodostunut tarkkaa käsitystä siitä, kuinka paljon kielen prosessointi vaatii tarkkaavuutta ja missä määrin se on automaattista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia valikoivan tarkkaavuuden vaikutusta virkkeiden semanttiseen prosessointiin tilanteessa, jossa kielellistä informaatiota esitetään samanaikaisesti sekä kirjoitettuna että puhuttuna. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 17 suomenkielistä koehenkilöä. Kokeessa esitettiin samanaikaisesti puhuttu ja kirjoitettu virke ja koehenkilöiden oli suunnattava tarkkaavuus näkö- tai kuuloaistiin koetilanteesta riippuen. Virkkeiden viimeinen sana joko sopi tai ei sopinut merkitykseltään lauseyhteyteen. Koehenkilöiden tehtävänä oli arvioida, oliko tarkkaavuuden kohteena oleva virke järkevä vai outo. Aivojen toimintaa mitattiin aivosähkökäyrän (elektroenkefalografia, EEG) avulla. Tarkastelun kohteena oli N400-komponentti, jonka on aiemmassa tutkimuksessa todettu liittyvän semanttiseen prosessointiin. Tulokset. Tarkkaavuuden kohteena olevien virkkeiden loogisuudella oli merkitsevä vaikutus N400-komponentin amplitudiin siten, että epäloogisille virkkeille syntyi voimakkaampi N400-komponentti kuin loogisille virkkeille. Tarkkaavuuden ulkopuolelle jäävien virkkeiden loogisuudella puolestaan ei ollut merkitsevää vaikutusta N400-komponetin voimakkuuteen. Johtopäätökset. Tulosten perusteella valikoivan tarkkaavuuden ulkopuolelle jäävien virkkeiden merkitystä ei prosessoitu automaattisesti samalla tavalla kuin tarkkaavuuden kohteena olevien virkkeiden merkitys. Tämä viittaa siihen, että virkkeiden semanttinen prosessointi ei ole täysin automaattinen, tarkkaavuudesta riippumaton prosessi.Objective. The effects of attention on language processing have been studied extensively, but there is still no clear understanding of to which extent language processing requires attention and to which extent it is automatic. The aim of this study was to examine how selective attention affects semantic processing of sentences in a situation where linguistic information is presented both visually and auditorily simultaneously. Methods. 17 native speakers of Finnish took part in the study. In the experiment, a written and a spoken sentence were presented simultaneously and attention was directed either to the visual modality or to the auditory modality depending on the experimental condition. The last word of the sentence either fit or did not fit the context of the sentence, and the task was to judge whether the sentence was rational or bizarre. Electroencephalography (EEG) was used to measure brain activity. The N400 component, which previous research has found to be linked with semantic processing, was analysed. Results. The logic of attended sentences had a significant effect on the amplitude of the N400 component: illogical sentences elicited a larger N400 than logical sentences. The logic of unattended sentences, on the other hand, had no significant effect on the amplitude of the N400 component. Conclusions. The results suggest that the meaning of unattended sentences was not automatically processed in the same way as the meaning of attended sentences. This suggests that semantic processing of sentences is not a completely automatic process that is independent of attention.
Subject: kieli
semanttinen prosessointi
valikoiva tarkkaavuus
N400
EEG


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record