Sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholin käyttöhäiriöiden yhteys yhdysvaltalaisessa normaaliväestössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253514
Title: Sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholin käyttöhäiriöiden yhteys yhdysvaltalaisessa normaaliväestössä
Author: Lindgren, Anette
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253514
http://hdl.handle.net/10138/333540
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Sosiaalisten tilanteiden pelko esiintyy usein alkoholin käyttöhäiriöiden kanssa yhdessä. Lisäksi ne ovat usein päällekkäisiä muiden psykiatristen sekä somaattisten sairauksien kanssa. Molempien häiriöiden tiedetään olevan yksilön toimintakykyä sekä hyvinvointia haittaavia. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholin käyttöhäiriöiden yhteyden suuntaa sekä selvittää tarkemmin onko yhteys puhdas sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholin käyttöhäiriöiden välillä vai selittyykö se muilla yhteisillä taustatekijöillä. Menetelmät: Aineistona käytettiin yhdysvaltalaisen, julkisesti saatavilla olevan National Comorbidity Survey -tutkimuksen vastauksia. Aineiston ensimmäinen osa on kerätty vuosina 1990 – 1992 ja toinen osa vuosina 2001 – 2002. Tämän tutkimuksen otos koostuu 5001:stä 15-54 –vuotiaasta henkilöistä, jotka osallistuivat kumpaankin tutkimusvaiheeseen. Iän keskiarvo oli 31.99 ja keskihajonta 10.55. Sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholin käyttöhäiriöiden yhteyttä tutkittiin logistisella regressioanalyysilla. Kausaalista yhteyttä onnistuttiin tutkimaan ajan hetkeä tarkastelemalla. Yhteyden spesifisyyttä tarkasteltiin muita ahdistuneisuushäiriöitä vakioimalla. Lisäksi tarkasteltiin tutkittavien iän vaikutusta tuloksiin. Tulokset: Tutkimuksella onnistuttiin löytämään yhteys sosiaalisten tilanteiden pelon sekä alkoholinkäyttöhäiriöiden väliltä. Havaittiin, että varhainen sosiaalisten tilanteiden pelko on yhteydessä myöhempään alkoholin käyttöhäiriöön. Havaittiin myös, että yhteys vaimenee iän myötä. Kun aineisto jaettiin kahtia iän mukaan ja analyysit toistettiin, havaittiin, että yhteyttä ei enää ollut havaittavissa ≥ 40-vuotiaiden kohdalla. Johtopäätökset: Tutkimuksella saatiin vahvistusta aiemmalle tutkimustiedolle sosiaalisten tilanteiden pelon ja alkoholinkäyttöhäiriön yhteydestä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että nuorelle väestölle kohdennetulla sosiaalisten tilanteiden pelon interventioilla voidaan onnistua vaikuttamaan myöhempään alkoholin käyttöhäiriön todennäköisyyteen.Objective: Social anxiety and alcohol use disorders frequently occur together. In addition, these disorders are known to be comorbid with other anxiety disorders and somatic diseases. Recent studies have found conflicting results concerning the association. Aim for this study was to examine the association between social anxiety and alcohol use disorder and its uniqueness as well as causality. Better understanding of the association helps developing more focused interventions. Methods: The data in this study was acquired from freely available National Comorbidity Survey data. It is originally collected in The United States 1990-1992 and 2001-2002. It consists of 5001 non-institutionalized adults aged 15-54. Logistic regression analyses were performed to examine the associations between social anxiety and alcohol use disorder. Uniqueness and causality were examined by adjusting time, age and other anxiety disorders in logistic regression analysis. Results: Social anxiety had a unique association with alcohol use disorders and the association was found to be causal. Other anxiety disorders were not associated with alcohol use disorders. Results consisted while other anxiety disorders and age were adjusted. When data was split to two different age groups, associations were only found in younger sample. Conclusion: Results show that there are a causal and unique association between social anxiety and alcohol use disorders. Prevention of social anxiety may have an additional effect on preventing later alcohol use disorders in younger population.
Subject: Sosiaalisten tilanteiden pelko
ahdistuneisuus
alkoholin väärinkäyttö
alkoholismi
NCS-tutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record