Erillisten masennusoireiden ja kokonaismasentuneisuuden yhteydet psykoterapian myötä toimintakyvyssä tapahtuneeseen muutokseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253506
Title: Erillisten masennusoireiden ja kokonaismasentuneisuuden yhteydet psykoterapian myötä toimintakyvyssä tapahtuneeseen muutokseen
Alternative title: Associations between symptoms and functioning and between total depression and functioning in psychotherapy
Author: Malkki, Veera
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253506
http://hdl.handle.net/10138/333542
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Masennuksen mittaaminen perustuu usein oireiden summapisteiden laskemiseen, jolloin hoidon vaikutta-vuutta arvioidaan summapisteissä tapahtuneen muutoksen perusteella. Summapisteiden laskemisen seurauksena oirei-ta koskevaa tietoa kuitenkin menetetään. Masennusoireiden lievittymisestä huolimatta esiintyvät toimintakyvyn puu-tokset ovat yleisiä, minkä vuoksi hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa tulisi mitata myös toimintakykyä. Tämän tut-kimuksen tavoitteena on selvittää, ennustavatko yksittäiset masennusoireet toimintakyvyssä havaittua muutosta ko-konaismasennuksesta riippumatta. Lisäksi haluttiin tutkia, voidaanko yksittäisten oiremuutosten perusteella erotella henkilöitä, joilla toimintakyvyssä on tapahtunut kliinisesti merkittävää kohenemista niistä henkilöistä joilla muutos on ollut vähäisempää. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto (n= 214) on peräisin HUS psykiatrian laaturekisteristä, jossa aineistonkeruu on integroitu osaksi psykoterapiaprosessia. Oiremuutosten ja masennuksen summapisteissä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia toimintakykyyn tutkittiin lineaaristen regressiomallien ja MIMIC-rakenneyhtälömallien avulla. Toiminta-kyvyn muutosten kliinistä merkitsevyyttä ennustettiin logistisilla regressioanalyyseilla. Tulokset ja johtopäätökset. Oiremuutosten ja toimintakyvyn välistä yhteyttä kuvaavissa regressiomalleissa ikä, su-kupuoli, diagnoosi, tai psykoterapiasuuntaus eivät olleet merkitseviä ennustajia. Oiremuutosten yhteys toimintaky-vyssä havaittuun muutokseen ei riippunut siitä, oliko henkilölle diagnosoitu masennus, vai jokin muu mielentervey-denhäiriö. Masennusoireista vain tyytymättömyys itseen tai kokemus epäonnistumisesta oli yhteydessä toimintaky-vyn muutokseen (beta= -0.25, p-arvo= .003), kun samanaikaisesti huomioitiin kokonaismasennuksessa tapahtunut muutos. Tulosten perusteella hoidon kohdentaminen potilaan itseä kohtaan koetun tyytymättömyyden tai epäonnis-tumisen kokemuksiin voi parantaa hoidon jälkeistä toimintakykyä ja lyhytpsykoterapian vaikuttavuutta.Aim. Measuring depression is often based on calculating sum scores of symptoms in which case the effectiveness of treatment is evaluated on the basis of the change in the sum scores. However, as a result of calculating the sum scores, data about symptoms is lost. Despite the mitigation of depression symptoms, functional deficiencies are common and therefore psychosocial functioning should also be measured when evaluating the effectiveness of treatment. The aim of this study is to determine whether individual depressive symptoms, regardless of diagnosis, predict the observed change in psychoso-cial function, while simultaneously considering the effect of total depression scores. In addition, it was sought to deter-mine whether individual changes in symptoms predict a change in psychosocial function when comparing subjects with a clinically significant improvement in psychosocial function with those with less change. Methodology. The data of the study (n = 214) comes from the psychotherapy quality-control register of HUS Psychiatry, where data collection is integrated into the psychotherapy process. The effects of changes in symptoms and depression sum scores on psychosocial functioning were studied using linear regression models and MIMIC-models. The clinical significance of changes in psychosocial functioning was predicted by logistic regression analyzes. Results and Conclusions. In regression models describing the association between symptom changes and psychosocial functioning, age, gender, diagnosis, or psychotherapy were not significant predictors. The connection of symptomatic changes with the observed change in psychosocial functioning did not depend on whether the person was diagnosed with depression or some other mental disorder. Of the depressive symptoms, only self-dissatisfaction or experiences of failure was associated with a change in psychosocial function (beta = -0.25, p-value = .003), while simultaneously taking into account the change in overall depression. Based on the results, self-dissatisfaction can predict a change in psychosocial function regardless of overall depression, which is why self-reported dissatisfaction appears to be an important symptom predictive of the effectiveness of short-term psychotherapy in general psychiatric patients.
Subject: masennusoireet
masennuksen summapisteet
toimintakyky
PHQ-9
SOFAS
psykoterapia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record