Vuorokausirytmin pituuden ja ajoituksen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen nuoruudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253518
Title: Vuorokausirytmin pituuden ja ajoituksen yhteys fyysiseen aktiivisuuteen nuoruudessa
Alternative title: The association of circadian period length and timing of the circadian rhythm to physical activity in adolescence
Author: Hyyppä, Jemina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253518
http://hdl.handle.net/10138/333566
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Liikunnan terveyshyödyistä huolimatta useat nuoret liikkuvat suosituksia vähemmän ja fyysinen aktiivisuus vähenee lapsuudesta nuoruuteen. Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin tutkittu vielä varsin vähän. Vuorokausirytmi siirtyy nuoruudessa myöhäisemmäksi, mikä on yhteydessä koulunkäynnin ongelmiin sekä psyykkisiin ja fyysisiin vaikeuksiin. Vuorokausirytmin yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen tarvitaan kuitenkin lisää objektiivista tutkimusta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin vuorokausirytmin pituuden ja ajoituksen yhteyttä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen sekä sitä, muokkaako sukupuoli yhteyksiä. Menetelmät. Aineistona oli 262 16–19-vuotiasta SleepHelsinki!-kohorttitutkimukseen osallistunutta nuorta (70.6 % tyttöjä). Vuorokausirytmin pituus mitattiin ihon lämpötilasta ja ajoitus aktigrafilla unen keskikohdan mukaan sekä MEQ-kyselyn lyhennetyllä versiolla arvioituna sirkadiaanisena preferenssinä. Aktigrafidatasta laskettiin metaboliset ekvivalentit sekä istumisen, kevyen, kohtalaisen ja raskaan fyysisen aktiivisuuden määrät. Vuorokausirytmin pituuden yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen analysoitiin lineaarisilla ja kvadraattisilla regressioanalyyseilla ja unen keskikohdan yhteyttä lineaarisilla regressioanalyyseilla. Sirkadiaanisen preferenssin yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen analysoitiin yksisuuntaisilla varianssianalyyseilla. Sukupuolen muokkaavaa vaikutusta tutkittiin lisäämällä malleihin sukupuolen ja riippumattoman muuttujan yhdysvaikutus. Tulokset. Vuorokausirytmin pituus oli kvadraattisessa yhteydessä kevyeen sekä kohtalaiseen ja raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen: keskimääräistä lyhyempi ja pidempi vuorokausirytmi olivat yhteydessä alhaisempaan ja lähellä keskimääräistä oleva vuorokausirytmi korkeampaan aktiivisuustasoon. Myöhäinen unen keskikohta oli yhteydessä pienempään metaboliseen ekvivalenttiin, alhaisempaan kevyeen, kohtalaiseen ja raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen sekä korkeampaan istumiseen. Sirkadiaaninen preferenssi ei ollut yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Sukupuoli ei muokannut yhteyksiä. Johtopäätökset. Nuorten fyysisen aktiivisuuden tukemisessa tulisi huomioida nuoret, joiden vuorokausirytmi on viivästynyt tai epäsuhdassa yhteiskunnan rytmin kanssa, sillä he ovat muita nuoria suuremmassa riskissä fyysiseen epäaktiivisuuteen ja sen haitallisiin terveysvaikutuksiin. Yksi keino voisi olla koulun alkamisaikojen myöhäistäminen, mikä vähentäisi nuorten sosiaalista aikaerorasitusta, univajetta ja päiväaikaista väsymystä ja siten tukisi heidän fyysistä aktiivisuuttaan.Objective. Despite the health benefits of physical exercise, several adolescents exercise less than recommended and physical activity decreases from childhood to adolescence. However, there has been quite little research into the factors affecting physical activity. The circadian rhythm shifts later in adolescence, which is linked to problems with schooling, as well as psychological and physical difficulties. However, further objective research is needed of the association of circadian rhythm and physical activity in adolescence. This study examined the association of circadian period length and timing of the circadian rhythm to physical activity in adolescents and whether sex moderates these associations. Methods. The sample consisted of 262 16–19 years old adolescents (70.6 % girls) who participated in the cohort study SleepHelsinki!. Circadian period length was measured by skin temperature and timing of the circadian rhythm was measured with an actigraphs according to the midpoint of sleep, as well as with the reduced version of the MEQ survey, which measures circadian preference. Metabolic equivalents as well as the amount of sedentary behavior, light physical activity and moderate to vigorous physical activity was calculated from the actigraphy data. Relationship between circadian period length and physical activity was analyzed with linear and quadratic regression analyzes, and relationship between midpoint of sleep and physical activity with linear regression analyzes. Relationship between circadian preference and physical activity was analyzed by one-way analyzes of variance. The moderating effect of gender was examined by adding the interaction of gender and independent variable to the models. Results. Circadian period length was in a quadratic relationship to light as well as moderate to vigorous physical activity: shorter and longer than average circadian period associated with lower activity level and a near-average circadian period with higher activity level. Later sleep midpoint associated with lower metabolic equivalent, lower light and moderate to vigorous physical activity and higher sedentary time. Circadian preference was not associated with physical activity. Gender did not moderate associations. Conclusions. Adolescents whose circadian rhythm is delayed or inconsistent with the rhythm of society should be considered when planning ways to support adolescent’s physical activity, because these adolescents are at greater risk for physical inactivity and its adverse health effects. One way could be shifting school start times later, which would reduce adolescent’s social jet lag, sleep deprivation and daytime fatigue, and thus support their physical activity.
Subject: vuorokausirytmin pituus
vuorokausirytmi
kronotyyppi
sirkadiaaninen preferenssi
fyysinen aktiivisuus
nuoruus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record