COVID-19-taudin neuropsykologiset vaikutukset kolme ja kuusi kuukautta akuuttivaiheen jälkeen itseraportoitujen oireiden sekä kognitiivisen seulonnan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253519
Title: COVID-19-taudin neuropsykologiset vaikutukset kolme ja kuusi kuukautta akuuttivaiheen jälkeen itseraportoitujen oireiden sekä kognitiivisen seulonnan näkökulmasta
Alternative title: The neuropsychological effects of COVID-19 three and six months after the acute phase from a self-reported symptoms and cognitive screening perspective
Author: Kauhanen, Lina-Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202108253519
http://hdl.handle.net/10138/333573
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Koronavirustauti COVID-19 aiheuttaa osalla tautiin sairastuneista potilaista neuropsykologisia ongelmia sairastumista seuraavien kuukausien aikana ja pidemmällä aikavälillä. Toistaiseksi on kertynyt vähän tietoa siitä, miten akuuttivaiheen edellyttämä hoidon taso (teho-osastohoito, vuodeosastohoito, kotihoito) vaikuttaa neuropsykologisten oireiden esiintymiseen ja ajalliseen muutokseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa COVID-19-taudin neuropsykologisia vaikutuksia potilaan itseraportoitujen oireiden sekä kognitiivisen seulonnan näkökulmasta. Työssä tarkastellaan akuuttivaiheen edellyttämän hoidon tason ja sairastumisesta kuluneen ajan vaikutusta itseraportoituihin oireisiin sekä kognitiivisen seulonnan tuloksiin kolme ja kuusi kuukautta akuuttivaiheen jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli havainnollistaa näiden arvioiden välistä yhteyttä. Menetelmät: Aineisto kerättiin HUS:n ja HY:n RECOVID-20-projektin yhteydessä. Tutkittavat (N = 164, joista 96 naista, keski-ikä 54.1 vuotta) sairastivat COVID-19-taudin keväällä 2020. Aineistoa kerättiin kolmelta eri akuuttivaiheen edellyttämältä hoidon tasolta: tehohoitopotilailta, vuodeosastopotilailta ja kotona sairastaneilta potilailta. Tutkittavien itseraportoituja oireita kartoitettiin A-B Neuropsychological Assessment Schedule -kyselyllä (ABNAS) ja kognitiivista suoriutumista mitattiin Montreal Cognitive Assessment-Blind -seulontamenetelmällä (MoCA-B) kolme ja kuusi kuukautta akuuttivaiheen jälkeen. Ryhmäeroja ja ajallista muutosta tutkittiin monimuuttujavarianssianalyyseillä ja lineaarisilla sekamalleilla. Tulokset ja johtopäätökset: Noin joka kolmas potilas raportoi neuropsykologisia oireita riippumatta akuuttivaiheen edellyttämän hoidon tasosta sekä kolme että kuusi kuukautta akuuttivaiheen jälkeen. Oireilu painottui väsyvyyteen, hidastumiseen ja keskittymisongelmiin. Kognitiivisessa seulonnassa teho- ja vuodeosastolla hoidetut potilaat suoriutuivat heikommin kotona sairastaneisiin verrattuna, mutta kun ikä vakioitiin, tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ei ilmennyt. Itseraportoitujen oireiden määrä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen ainoastaan tehohoitopotilailla kolme kuukautta akuuttivaiheen jälkeen. Vaikka valtaosalla COVID-19-potilaista ei ole merkittäviä neuropsykologisia oireita, on myös potilaita, joilla on viitteellisiä merkkejä pitkittyvästä oirekuvasta sekä itseraportoitujen oireiden että kognitiivisen seulonnan perusteella. Lisää tutkimusta tarvitaan näiden oireiden syiden kartoittamiseksi.Objective: The coronavirus disease COVID-19 causes neuropsychological problems to a proportion of patients having contracted the illness in the months following the illness and on a more long-term basis. Currently there is little knowledge about how the required level of care in the acute phase affects the presence of symptoms and their change over time. The objective of this study was to investigate the neuropsychological effects of COVID-19 from a patient self-reported symptoms and cognitive screening perspective. The study examines the effects of the required level of care in the acute phase and time since contracting the illness on self-reported symptoms and cognitive screening results three and six months after the acute phase. Furthermore, the aim was to illustrate the relationship between these two assessments. Methods: The data was collected within the RECOVID-20 project (Helsinki and Uusimaa Hospital District and University of Helsinki). Subjects (N = 164, of which 96 women, mean age 54.1 years) contracted COVID-19 in the spring of 2020. The data was collected from three different levels of care as required by the acute phase: intensive care unit patients, regular inpatient wards and patients who were ill at home. Self-reported symptoms were assessed with the A-B Neuropsychological Assessment Schedule and cognitive performance was measured by the Montreal Cognitive Assessment-Blind screening tool three and six months after the acute phase. Group differences and change over time was analysed using multivariate variance analyses and linear mixed models. Results and conclusions: About a third of all patients reported neuropsychological symptoms regardless of the level of care required in the acute phase both three and six months after the acute phase. Symptoms consisted mainly of fatigue, slowing and concentration problems. In the cognitive screening patients having received ICU and inpatient ward care performed worse compared to patients having been ill at home, but a statistically significant result was not detected when controlling for age. A statistically significant relationship between self-reported symptoms and cognitive performance was observed only in ICU patients at three months. Although the majority of COVID-19 patients do not have significant symptoms after the acute phase, there are patients that show preliminary signs of more chronic symptoms based on both self-reported symptoms and cognitive screening. More research is needed to investigate the causes of these symptoms.
Subject: COVID-19
Itseraportoidut oireet
Kognitiivinen seulonta
Neuropsykologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record